Aktualności

XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wystawa Specjalistyczna Czempionat Koni Sztumskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W dniach 10-​11 czerw­ca w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego od­był się ko­lej­ny z czem­pio­na­tów ogól­no­pol­skich tym ra­zem Czempionat Koni Sztumskich.

Do oce­ny do­pro­wa­dzo­no 34 ko­nie rocz­ne i dwu­let­nie. Dominowały ko­nie z woj. po­mor­skie­go – ko­leb­ki ko­nia sztum­skie­go, ale na czem­pio­na­cie go­ści­ły rów­nież ko­nie z Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Dolnego Śląska. Wśród kla­czy naj­lep­szą oka­za­ła się dwu­let­nia Marsjanka (Gracjan – Masylaba po Sylabant) hod. i wł. Andrzeja Stefańskiego otrzy­mu­jąc wy­so­kie no­ty przede wszyst­kim za typ i po­krój. Wśród ogie­rów wy­grał ogier uro­dzo­ny 04.03.2015 ro­ku kasz­ta­no­wa­ty Boniek (Tezeusz – Bryczesia II po Synek) hod. Romana Landmessera, wł. Ryszarda Miklaszewicza. Ogier po­praw­nie zbu­do­wa­ny cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się bar­dzo do­brym ru­chem szcze­gól­nie w kłusie.

Drugiego dnia na­stą­pi­ło uro­czy­ste na­gro­dze­nie wy­staw­ców naj­lep­szych ko­ni oraz zor­ga­ni­zo­wa­no do­dat­ko­wy kon­kurs pod na­zwą „Młody Hodowca”. Młodzież hob­by­stycz­nie bądź ro­dzin­nie zwią­za­na z koń­mi pre­zen­to­wa­ła ko­nie w po­zy­cji zoo­tech­nicz­nej oraz w ru­chu. Konkurencja i emo­cje by­ły du­że. W re­zul­ta­cie kon­kurs ten wy­gra­ła Magdalena Zaborowska 15 -let­nia cór­ka zna­ne­go ho­dow­cy Pana Mariusza Zaborowskiego, któ­ra już od kil­ku lat pre­zen­tu­je ko­nie na wy­sta­wach i po­ka­zach koni.

Wszystkim wy­staw­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my dal­szych sukcesów!

fot. Materiały PomZHK

Print Friendly, PDF & Email