Aktualności

Wystawa w Bratoszewicach

14 czerwca 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach Biuro w Bogusławicach za­pra­sza­my na naj­więk­szą wy­sta­wę ko­ni wo­je­wódz­twa łódzkiego. 

Już w ten week­end, w dniach 17-​18 czerw­ca 2017 ro­ku, w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach od­bę­dzie się wy­sta­wa ko­ni ras szla­chet­nych, zim­no­krwi­stych i ku­ców oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja kla­czy sztum­skich dwu­let­nich i trzy­let­nich do pro­gra­mu ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych. Do oce­ny zgło­szo­no 49 kla­czy i ogie­rów w róż­nym wie­ku. Oprócz ko­ni bę­dzie moż­na obej­rzeć in­ne ga­tun­ki zwie­rząt, ta­kie jak: by­dło, owce, ko­zy i in­ne. Ponadto przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji m.in. po­kaz psa pa­ster­skie­go czy dży­gi­tów­ki. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z zaproszeniemregulaminem wystawy.

Print Friendly, PDF & Email