Aktualności

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody, ·

W nie­dzie­lę pod­czas te­go­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku od­bę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej uho­no­ro­wa­ni zo­sta­ną wy­bit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czy­ków oraz Mistrzów Polski z na­wet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz. 

Spotkanie z honorami

Inicjatywa na­ro­dzi­ła się z chę­ci zor­ga­ni­zo­wa­nia wy­da­rze­nia, na któ­rym po la­tach spo­tka­ją się roz­rzu­ce­ni po kra­ju spor­tow­cy. – Wszystko za­czę­ło się od po­my­słu jed­ne­go z na­szych Mistrzów, by zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie mię­dzy kil­ko­ma po­ko­le­nia­mi spor­tow­ców. Podchwycona idea szyb­ko prze­ro­dzi­ła się w po­mysł, by do­dat­ko­wo po­ka­zać uzna­nie dla nie­co­dzien­nych osią­gnięć zgro­ma­dzo­nych za­wod­ni­ków. – mó­wi Henryk Święcicki jr., dy­rek­tor zawodów.

Festiwal Jeździecki Baborówko bę­dzie tak­że zna­ko­mi­tą oka­zją dla ki­bi­ców wszech­stron­ne­go kon­kur­su ko­nia wierz­cho­we­go, że­by spo­tkać pol­skie gwiaz­dy WKKW, zdo­być au­to­graf, czy po­roz­ma­wiać o jeź­dziec­twie. Przybycie na Galę już po­twier­dzi­ły ta­kie sła­wy jak Bogdan Jarecki, uczest­nik Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988), Barcelonie (1992) i Atlancie (1996) oraz ośmio­krot­ny Mistrz Polski Seniorów; Jan Lipczyński, dwu­krot­ny Mistrz Polski i brą­zo­wy ze­spo­ło­wy me­da­li­sta Mistrzostw Europy WKKW (1981) czy Paweł Spisak, uczest­nik Igrzysk Olimpijskich w Atenach (2004), Pekinie (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016) oraz pię­cio­krot­ny Mistrz Polski.

Organizatorzy do­ło­ży­li wszel­kich sta­rań, by skon­tak­to­wać się z za­wod­ni­ka­mi, nie­ste­ty nie za­wsze by­ło to moż­li­we. Dlatego rów­nież tą dro­gą pra­gną prze­ka­zać za­pro­sze­nie wszyst­kim Mistrzom i Olimpijczykom, któ­rzy po­win­ni czuć się za­pro­sze­ni na 10. Festiwal Jeździecki Baborówko. W ce­lu kon­tak­tu z or­ga­ni­za­to­ra­mi wy­da­rze­nia do dys­po­zy­cji spor­tow­ców po­zo­sta­je pa­ni Agata Gajewy (tel. 664 428 932, e-​mail: office@baborowko.pl).

Święto WKKW

Gala od­bę­dzie się w nie­dzie­lę 2 lip­ca oko­ło go­dzi­ny 15, bez­po­śred­nio przed de­ko­ra­cją zwy­cięz­ców Mistrzostw Polski Seniorów. 

Festwial Jezdziecki Baborówko to już tra­dy­cyj­na po­zy­cja w ka­len­da­rzu jeź­dziec­kim. Jego 10. edy­cja roz­pocz­nie się w pią­tek 30 czerw­ca i po­trwa aż do nie­dzie­li 2 lip­ca. Podczas za­wo­dów ro­ze­gra­ne zo­sta­ną kon­kur­sy kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we do ran­gi 3*. Wielkie emo­cje wzbu­dza­ją Mistrzostwa Polski Seniorów, któ­re roz­strzy­gną, kto zo­sta­nie naj­lep­szym za­wod­ni­kiem ro­ku 2017. W kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych na star­cie spo­tka­ją się za­wod­ni­cy z aż 14 kra­jów świata.

Wstęp dla pu­blicz­no­ści we wszyst­kie dni jest bezpłatny.

Poniżej Paweł Spisak i Admirał, fot. Kaskal

Print Friendly, PDF & Email