Aktualności

CSI4* Poznań 2017 – Najlepszy Koń Polskiej Hodowli

22 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI4* Poznań 2017 od­by­wa­ją­ce się na Hipodromie Wola w dniach 15-​18 czerw­ca by­ły oka­zją do na­gro­dze­nia ko­lej­ne­go ko­nia pol­skiej hodowli. 

Dużą run­dę (czwar­tek) za­li­cza­ną do świa­to­we­go ran­kin­gu, kwa­li­fi­ku­ją­cą do nie­dziel­ne­go Grand Prix wy­gra­ła pa­ra Kamil Grzelczyk i Wibaro. Uzyskali czas naj­lep­szy spo­śród 58 star­tu­ją­cych świa­to­wej sła­wy za­wod­ni­ków. Podczas nie­dziel­nej ry­wa­li­za­cji na wy­so­ko­ści 160 cm po­je­cha­li bez­błęd­nie i osta­tecz­nie za­ję­li 5. miej­sce. Wibaro zo­stał rów­nież po raz ko­lej­ny w tym se­zo­nie na­gro­dzo­ny ty­tu­łem Najlepszego Konia Polskiej Hodowli. 

fot. Beata Wieczorkiewicz

Print Friendly, PDF & Email