Aktualności

Obowiązkowe badania ogierów ras szlachetnych przed rozpoczęciem treningu wierzchowego

22 czerwca 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Przypominamy, że z dniem 16 czerw­ca mi­nął ter­min do­star­cze­nia do PZHK zdjęć RTG koń­czyn ogie­rów ras szla­chet­nych wstęp­nie za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do po­lo­wej pró­by wierz­cho­wej i sta­cjo­nar­nej pró­by za­przę­go­wej. Zdjęcia zo­sta­ną prze­ka­za­ne wska­za­nym przez PZHK le­ka­rzom we­te­ry­na­rii do opi­su pod ką­tem zmian cha­rak­te­ry­stycz­nych dla osteochondrozy.

Najpóźniej do 3 lip­ca wła­ści­cie­le ma­ją czas na do­star­cze­nie wy­ni­ków ba­da­nia en­do­sko­po­we­go wy­klu­cza­ją­ce­go po­ra­że­nie krta­ni, wy­ko­na­ne­go przez le­ka­rza z listy PZHK

Po speł­nie­niu po­wyż­szych for­mal­no­ści i pod­pi­sa­niu sto­sow­nych umów po­mię­dzy PZHK i wła­ści­cie­la­mi ogie­rów, 10 lip­ca ofi­cjal­nie roz­pocz­nie się 100-​dniowy po­lo­wy tre­ning wierzchowy.

Próba koń­co­wa od­bę­dzie się w dniach 17-​18 paź­dzier­ni­ka na te­re­nie Stada Ogierów Łąck. Relację on-​line w dniu 18 paź­dzier­ni­ka prze­pro­wa­dzi por­tal Świat Koni.

Print Friendly, PDF & Email