Aktualności

Premiera oficjalnego katalogu aukcyjnego Święta Konia Arabskiego

23 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Oficjalny ka­ta­log au­kcyj­ny Pride of Poland i Summer Sale jest już go­to­wy. A w nim li­sta 25 ko­ni bio­rą­cych udział w au­kcji głów­nej, 29 kla­czy wy­sta­wio­nych na sprze­daż w Letniej Aukcji Koni Arabskich wraz z czte­ro­po­ko­le­nio­wym ro­do­wo­dem i zdję­cia przy­go­to­wa­ne przez naj­lep­szych fotografów.

Katalog zo­sta­nie wy­dru­ko­wa­ny w re­kor­do­wym na­kła­dzie aż 15 000 eg­zem­pla­rzy. Będzie dys­try­bu­owa­ny do wszyst­kich naj­waż­niej­szych przed­sta­wi­cie­li świa­ta ko­ni arab­skich. Jego za­gra­nicz­na pre­mie­ra bę­dzie mia­ła miej­sce pod­czas Arabian Horse Show we fran­cu­skim Menton.

Zdjęcia ko­ni do ka­ta­lo­gu zo­sta­ły zro­bio­ne pod­czas spe­cjal­nych se­sji przez świa­to­wej sła­wy fo­to­gra­fa Glenna Jacobsa, Sylwię Iłendę oraz Ewę Imielską-​Hebdę. Na au­kcję Summer Sale zo­sta­ło wy­sta­wio­nych 29 kla­czy, w tym po osiem po­cho­dzą­cych ze stad­nin w Janowie Podlaskim i Michałowie, trzy z Białki i dzie­sięć ko­ni na­le­żą­cych do pry­wat­nych wła­ści­cie­li. Dziesięć kla­czy i je­den ogier po­cho­dzą­ce ze Stadniny Koni Janów, osiem kla­czy z Michałowa, dwie z Białki oraz czte­ry kla­cze na­le­żą­ce do pry­wat­nych wła­ści­cie­li we­zmą na­to­miast udział w głów­nej au­kcji Święta Konia Arabskiego – Pride of Poland 2017.

Święto Konia Arabskiego od­bę­dzie się w dniach 11-​15 sierp­nia. Cztery pierw­sze dni wy­da­rze­nia bę­dą wy­peł­nio­ne przez atrak­cje, któ­rych go­spo­da­rzem jest Stadnina Koni Janów Podlaski. W pro­gra­mie wy­da­rze­nia znaj­dą się tra­dy­cyj­nie Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, au­kcja Pride of Poland oraz Letnia Aukcja Koni Arabskich. Tegoroczna edy­cja bę­dzie fi­na­łem ob­cho­dów 200-​lecia stad­ni­ny w Janowie Podlaskim. 15 sierp­nia dzień otwar­ty or­ga­ni­zu­ją Stadnina Koni Michałów oraz Stado Ogierów Białka.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Prezes Stadniny Sławomir Pietrzak tel. (83) 341 30 09 lub 663 413 009 e-​mail: biuro@skjanow.pl 
  • Główny Hodowca Anna Stefaniuk tel. (83) 341 30 09 lub 697 619 305 e-​mail: biuro@skjanow.pl  
  • Karolina Nawrot | tel. 603 412 555 e-​mail: karolina.nawrot@mtp.pl
Print Friendly, PDF & Email