Aktualności

MPMK w powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że te­go­rocz­ny regulamin MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi w nie­wiel­kim stop­niu róż­ni się od ze­szło­rocz­ne­go. Od 1 ma­ja zo­sta­ły zmie­nio­ne prze­pi­sy PZJ w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi uwzględ­nia­ją­ce no­we re­gu­la­mi­ny roz­gry­wa­nia za­wo­dów dla mło­dych ko­ni, na wzór Mistrzostw Świata Młodych Koni tej dys­cy­pli­ny. Do Komisji Koordynacyjnej, w któ­rej skład wcho­dzą człon­ko­wie Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że tre­ne­rzy od­po­wied­nich dys­cy­plin, zmie­nio­ne i uzu­peł­nio­ne za­sa­dy roz­gry­wa­nia MPMK w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi wpły­nę­ły już po cza­sie obo­wią­zu­ją­cym do wpro­wa­dza­nia zmian re­gu­la­mi­no­wych, któ­ry upły­wa z koń­cem stycz­nia każ­de­go roku.

Od 1 ma­ja 2017 za­wo­dy w po­wo­że­niu są roz­gry­wa­ne  we­dług no­wych za­sad, i któ­re po prak­tycz­nym spraw­dze­niu ich dzia­ła­nia oraz ak­cep­ta­cji Komisji Koordynacyjnej przy ak­tyw­nym udzia­le tre­ne­ra ka­dry po­wo­że­nia, bę­dą obo­wią­zy­wać od ro­ku następnego. 

Należy pa­mię­tać tak­że, że zmia­ny  re­gu­la­mi­nów MPMK w każ­dej dys­cy­pli­nie łą­czą się ze zmia­na­mi za­sad uzna­wa­nia ogie­rów na pod­sta­wie tych naj­waż­niej­szych za­wo­dów dla mło­dych ko­ni, co wy­ma­ga ak­cep­ta­cji Komisji Ksiąg Stadnych ko­ni ras pół­krwi PZHK oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Print Friendly, PDF & Email