Aktualności

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi

29 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, · Rasa:

W dniach 1-​2 lip­ca 2017 ro­ku na te­re­nie Stadniny Koni Janów Podlaski od­bę­dą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports), Memoriał Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza. Te wi­do­wi­sko­we i bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ce za­wo­dy sta­no­wią część ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 200-​lecia ist­nie­nia Stadniny Koni Janów Podlaski.

Dwa dni peł­ne ener­gicz­nych po­ka­zów i naj­pięk­niej­szych ko­ni na świe­cie – tak w skró­cie moż­na opi­sać wy­da­rze­nie, któ­re już nie­ba­wem od­bę­dzie się w Stadninie Koni Janów Podlaski. Organizatorami Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports) są Klub Jeździecki Janów Podlaski, Stadnina Koni Janów Podlaski i Agencja Nieruchomości Rolnych.

W za­wo­dach we­zmą udział ko­nie arab­skie czy­stej krwi za­re­je­stro­wa­ne w PASB oraz wpi­sa­ne do ksiąg stad­nych ak­cep­to­wa­nych przez WAHO/​ECAHO. W ra­mach mi­strzostw zo­sta­ną ro­ze­gra­ne na­stę­pu­ją­ce kon­kur­sy: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy, Classic Pleasure, Native Costume, Polski Strój Historyczny, Ladies Side Saddle, Hunter Pleasure, Type&Conformation. Tytuł Classic All-​Round Champion i na­gro­dę w ra­mach Memoriału Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza otrzy­ma jeź­dziec, któ­ry z tym sa­mym ko­niem zdo­bę­dzie naj­więk­szą su­mę punk­tów ze wszyst­kich kon­kur­sów obo­wiąz­ko­wych i do­dat­ko­wych, w któ­rych startował.

W skład ko­mi­sji sę­dziow­skiej wej­dą: Sławomir Pietrzak, Wacław Pruchniewicz i Alicja Poszepczyńska. Każdego dnia od­bę­dzie się 13 kon­kur­sów. Pierwsze z nich roz­pocz­ną się już o go­dzi­nie 7:00. Półfinały w ka­te­go­riach JUNIORZY i SENIORZY bę­dą mia­ły miej­sce w so­bo­tę, 1 lip­ca. Natomiast w niedzielę,
2 lip­ca od­bę­dą się finały.

Szczegółowych in­for­ma­cji o ca­łym wy­da­rze­niu udziela:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
biuro@skjanow.pl
tel.: (83) 341 30 09

Print Friendly, PDF & Email