Aktualności

Paweł Spisak został Mistrzem Polski Seniorów WKKW 2017

3 lipca 2017 · Kategoria: WKKW, ·

Zakończył się 10. Festiwal Jeździecki Baborówko, któ­ry wy­ło­nił te­go­rocz­ne­go Mistrza Polski Seniorów WKKW. W ra­mach za­wo­dów ro­ze­gra­no tak­że czte­ry kla­sy za­wo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych – CIC3*, CIC2*, CIC1* i CCI3* oraz dwie kla­sy za­wo­dów kra­jo­wych – CNC L i CNC P.

Mistrzem Polski Seniorów WKKW w 2017 ro­ku po raz szó­sty w swo­jej ka­rie­rze zo­stał Paweł Spisak (POL). Mistrzostwa Polski roz­gry­wa­ne by­ły w ra­mach kon­kur­su CIC3* o na­gro­dę Kuhn – Maszyny Rolnicze, pod pa­tro­na­tem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Paweł Spisak ry­wa­li­zo­wał na swo­im pod­sta­wo­wym ko­niu – Banderasie. Piątkowa pró­ba ujeż­dże­nia nie by­ła dla za­wod­ni­ka zbyt uda­na, ale so­bot­ni cross po­ka­zał, że Paweł Spisak i Banderas sta­no­wią do­sko­na­łą pa­rę. Para z miej­sca dwu­dzie­ste­go pią­te­go po piąt­ko­wym ujeż­dże­niu, w so­bo­tę po cros­sie wy­su­nę­ła się na ósmą po­zy­cję w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej i na pierw­szą wśród re­pre­zen­tan­tów Polski. Swoją for­mę Paweł Spisak i Banderas po­twier­dzi­li w dzi­siej­szej pró­bie sko­ków przez prze­szko­dy, po­ko­nu­jąc par­kur ja­ko je­dy­ni wśród re­pre­zen­tan­tów Polski bez żad­ne­go błę­du. W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej kon­kur­su CIC3* Paweł Spisak i Banderas upla­so­wa­li się na pią­tej pozycji.

I Wicemistrzem Polski zo­stał Jan Kamiński, któ­ry star­to­wał na Seniorze. Para ta do­sko­na­le ra­dzi­ła so­bie przez wszyst­kie trzy dni za­wo­dów. Po wczo­raj­szej pró­bie te­re­no­wej za­wod­nik pla­so­wał się na trze­cim miej­scu w ran­kin­gu Mistrzostw Polski. Dziś w pró­bie sko­ków pa­ra zro­bi­ła tyl­ko je­den błąd (4 punk­ty kar­ne) i osta­tecz­nie za­ję­ła w ran­kin­gu Mistrzostw Polski Seniorów dru­gie miej­sce, a dzie­wią­te miej­sce w ran­kin­gu ogól­nym kon­kur­su CIC3*. II Wicemistrzem Polski zo­stał Mariusz Kleniuk, któ­ry star­to­wał na ko­niu Loretta. Po wczo­raj­szej pró­bie te­re­no­wej za­wod­nik zaj­mo­wał czwar­te miej­sce. Dziś w pró­bie sko­ków pa­ra po­ra­dzi­ła so­bie bar­dzo do­brze, koń­cząc kon­kurs z dwo­ma zrzut­ka­mi (8 punk­tów kar­nych), zaj­mu­jąc w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej kon­kur­su CIC3* czter­na­ste miejsce.

Z ry­wa­li­za­cji o zło­to w Mistrzostwach Polski wy­pa­dli dwaj fa­wo­ry­ci: ze­szło­rocz­ny Mistrz Polski Seniorów Michał Knap, któ­ry wczo­raj pod­czas pró­by te­re­no­wej za­li­czył upa­dek i zo­stał wy­eli­mi­no­wa­ny z kon­kur­su oraz świet­nie ra­dzą­cy so­bie na za­wo­dach w Baborówku Mateusz Kiempa, któ­ry tak­że zo­stał wy­eli­mi­no­wa­ny z dal­szej ry­wa­li­za­cji w kon­kur­sie CIC3* z obo­ma swo­imi końmi.

W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej kon­kur­su CIC3* pierw­sze miej­sce za­jął nie­miec­ki Mistrz oraz tre­ner Polskiej Kadry Narodowej Andreas Dibowski (GER) na ko­niu Wolsmond. Drugie miej­sce na­le­ża­ło do Franziski Keinki (GER) na ko­niu Lancaster 149, a trze­cie – Anny Siemer (GER) na ko­niu Chloe 21.

Znakomicie w trzech dłu­gich gwiazd­kach, w kon­kur­sie CCI3* o na­gro­dę Lotto, po­ra­dzi­ła so­bie naj­bar­dziej do­świad­czo­na w Baborówku za­wod­nicz­ka – Karin Donckers (BEL). Amazonka z ko­niem Jalapeno za­ję­ła pierw­sze miej­sce, a z Gini Ten Hunsel – miej­sce dru­gie. Dla je­dy­ne­go star­tu­ją­ce­go w tym kon­kur­sie Polaka – Pawła Spisaka (POL), któ­ry po pró­bie te­re­no­wej był li­de­rem, dzi­siej­sza pró­ba sko­ków przez prze­szko­dy nie by­ła uda­na. Zawodnik na Admirale uzbie­rał łącz­nie 29 punk­tów kar­nych i osta­tecz­nie upla­so­wał się na pią­tym miej­scu w kon­kur­sie CCI3*.

Konkurs CIC2* wy­grał Andreas Dibowski (GER) na ko­niu Belfast 35, dru­gie miej­sce na­le­ża­ło do Anny Nilsson (SWE) na ko­niu Candy Girl, a trze­cie – do Mateusza Kiempy (POL) na ko­niu Ambrozio J.

Pozycję li­der­ki w kon­kur­sie CIC1* utrzy­ma­ła nie­miec­ka ama­zon­ka Pauline Knorr (GER) i Cayetano’s Landlord. Para po wczo­raj­szej pró­bie te­re­no­wej mia­ła nad po­zo­sta­ły­mi za­wod­ni­ka­mi spo­rą prze­wa­gę i mi­mo jed­nej zrzut­ki, Pauline Knorr (GER) ukoń­czy­ła kon­kurs na pierw­szym miej­scu. Z dru­gą po­zy­cją kon­kurs ukoń­czył Ksawery Śniegucki (POL) na ko­niu Gouverneur, któ­ry po dzi­siej­szej pró­bie sko­ków po­zy­cji awan­so­wał z pią­te­go na dru­gie miej­sce. Trzecią po­zy­cję w tym kon­kur­sie za­jął Lois Chabot (BEL) na ko­niu Barlison.

To dzie­sią­ta, ju­bi­le­uszo­wa edy­cja Festiwalu Jeździeckiego Baborówko. Po raz pierw­szy w hi­sto­rii tych za­wo­dów ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW. Festiwal to tak­że szó­sta eli­mi­na­cja Pucharu Polski WKKW, więc wy­ni­ki ze wszyst­kich kon­kur­sów li­czą się do ran­kin­gu Pucharu Polski WKKW, któ­re­go fi­nał tak­że od­bę­dzie się w Baborówku – pod­czas za­wo­dów Baborówko Horse Sale Show w dniach od 29 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r.

Pełne re­zul­ta­ty do­stęp­ne są na: zawodykonne.com

fot. MRPhoto

Print Friendly, PDF & Email