Aktualności

VI eliminacja Pucharu Polski WKKW już za nami!

10 lipca 2017 · Kategoria: WKKW, ·

W dniach 30.06-02.07 pod­czas 10. Festiwalu Jeździeckiego Baborówko od­by­ła się VI eli­mi­na­cja Pucharu Polski WKKW. Zawodnicy ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch kon­kur­sach kra­jo­wych: CNC L, CNC P oraz czte­rech mię­dzy­na­ro­do­wych: CIC 1*, CIC 2*, CCI 3*, CIC 3*. W trak­cie za­wo­dów w ra­mach kon­kur­su CIC 3* od­by­ły się rów­nież Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW. Mistrzem Polski zo­stał Paweł Spisak, któ­ry po zło­to się­gnął ra­zem z Banderasem. Na dru­gim miej­scu po­dium sta­nął Jan Kamiński, a brąz wy­wal­czył Mariusz Kleniuk.

Mistrzostwa Seniorów wpro­wa­dzi­ły dość moc­ne zmia­ny na po­zy­cjach li­de­rów Pucharu Polski! Złoto za­gwa­ran­to­wa­ło pierw­sze miej­sce w ran­kin­gu Pucharu Polski WKKW Pawłowi Spisakowi, któ­ry wy­prze­dził 13 punk­ta­mi po­przed­nie­go li­de­ra, spa­da­ją­ce­go na trze­cią po­zy­cję, Mateusza Kiempę. Drugie miej­sce przy­pa­da II Wicemistrzowi Polski – Mariuszowi Kleniukowi, któ­ry wy­prze­dza Kiempę je­dy­nie jed­nym punk­tem!  Na czwar­te tra­fił Jan Kamiński, na pią­tej po­zy­cji utrzy­mu­je się Paweł Warszawski.

W ka­te­go­rii Juniorów na pierw­sze miej­sce po­dium utrzy­mu­je Wiktoria Knap (ZKS Drzonków) z 192 punk­ta­mi. Dalsze miej­sca rów­nież bez zmian – na dru­gim miej­sce Anna Karpińska (JKS Dako Galant Skibno) z 177 pkt., a na trze­cim Julia Ślązak (LZJ Drama Zbrosławice) i 163 pkt. 

Na pro­wa­dze­niu w ka­te­go­rii Juniorów Młodszych utrzy­mu­je się Pauline Wieczorek (LKS Dragon Nowielice). Drugie miej­sce ex aequo zaj­mu­ją Martyna Kucharska (KJ Jaroszówka) i Diego Pieniaszek (KJ SO Starogard Gdański). W kla­sy­fi­ka­cji Młodzików rów­nież zmia­ny! Na pierw­sze miej­sce po­wró­ci­ła Gabriela Kozłowska (SJ Baborówko), na dru­gim Weronika Król (KSK Stare Babice), a na trze­cim Iga Adamek (ZKS Drzonków)

 W ka­te­go­rii Amator li­de­rem po­zo­sta­je Katarzyna Jachewska (KJ La Scalla), Magdalena Kowalska (KJ Facimiech) utrzy­mu­je dru­gą po­zy­cję, a na trze­cią wska­ku­je Marek Ziomek.

W ran­kin­gu klu­bo­wym bez zmian – na cze­le staw­ki po­zo­sta­je ZKS Drzonków, dla któ­re­go punk­ty zdo­by­wa­li Paulina Maciejewska oraz Michał Knap – w ka­te­go­rii Seniorów oraz Wiktoria Knap – Juniorzy i Iga Adamek w ka­te­go­rii młodzików

Zakończyły się czte­ry eli­mi­na­cje (Bogusławice, Moszna, Kwieki, Skibno) do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, któ­ra od­bę­dzie się w SKJ Poczernin 22-​23 lip­ca. Tam o punk­ty za­wal­czą Młodzicy i Juniorzy Młodsi.

Print Friendly, PDF & Email