Aktualności

Kętrzyn 2017

13 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się czas naj­więk­sze­go świę­ta ho­dow­ców ko­ni zim­no­krwi­stych. Już za ty­dzień do Stada Ogierów w Kętrzynie zja­dą naj­pięk­niej­sze gru­ba­sy z ca­łej Polski. W so­bo­tę od­bę­dzie się oce­na czem­pio­na­to­wa rocz­nia­ków i dwu­lat­ków ras: pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz ar­den pol­ski a ko­mi­sja sę­dziow­ska bę­dzie pra­co­wać od go­dzi­ny 9:00 ra­no praw­do­po­dob­nie do póź­nych go­dzin po­po­łu­dnio­wych. Wieczorem tra­dy­cyj­nie ogni­sko. Niedziela ob­fi­to­wać bę­dzie w po­ka­zy głów­nie z ko­niem zim­no­krwi­stym w ro­li głównej.

W Polsce ho­dow­la ko­ni zim­no­krwi­stych to bli­sko 50% po­gło­wia wszyst­kich ko­ni. Z ro­ku na rok zmie­nia­ją się i są co­raz lep­sze, ty­po­we, do­brze umię­śnio­ne, świet­nie ru­sza­ją­ce się i do­dat­ko­wo bar­dzo uro­dzi­we. W tym ro­ku zo­ba­czy­my po­nad 65 ko­ni w 8 kla­sach po­cho­dzą­cych z naj­lep­szych ho­dow­li w Polsce.

Katalog zgło­szo­nych ko­ni już niebawem.

Wszystkich miłośników majestatycznych, rasowych grubasów
serdecznie zapraszamy
w dniach 22-​23 lipca do Kętrzyna!

Print Friendly, PDF & Email