Aktualności

Wykaz kwalifikacji do skokowych MPMK 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Poniżej przed­sta­wia­my pierwszy wykaz wyników skokowych konkursów eliminacyjnych do tegorocznych MPMK zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez PZHK. Przypominamy tak­że, że wszyst­kie ko­nie bio­rą­ce udział w MPMK mu­szą fi­gu­ro­wać w ba­zie PZHK, a wa­ła­chy z za­gra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi nie ma­ją pra­wa star­tu w Mistrzostwach. W ra­zie py­tań pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber lub Alicją Kuśmierczak.

Legenda do kwalifikacji:

  • Kolor zie­lo­ny – koń za­ak­cep­to­wa­ny pod wzglę­dem ro­do­wo­du i po­sia­da­ją­cy pra­wo do wpi­su do księ­gi głównej
  • Kolor nie­bie­ski – cze­ka na wy­ja­śnie­nia np. z za­gra­nicz­nych ksiąg stad­nych oraz wer­dykt Komisji SP
  • Kolor czer­wo­ny – PROBLEM, na dzień dzi­siej­szy koń nie ma pra­wa star­tu w MPMK.
Print Friendly, PDF & Email