Aktualności

Wyniki kwalifikacji ogierów szlachetnych do treningu wierzchowego i zaprzęgowego w sezonie 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z li­sta­mi za­kwa­li­fi­ko­wa­nych ogie­rów do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz ko­lej­ne­go eta­pu se­lek­cji w ZT Książ 2017.

Ostateczna li­sta ogie­rów ras szla­chet­nych za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go za­koń­czo­ne­go pró­bą dziel­no­ści w SO Łąck

 

Lista ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wymagania I etapu kwalifikacji do ZT zaprzęgowego w Książu

Print Friendly, PDF & Email