Aktualności

Walne Zebranie ZHKP

17 lipca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich za­pra­sza­my człon­ków Związku oraz mi­ło­śni­ków ko­ni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-​Wyborcze Członków Związku, któ­re od­bę­dzie się w dniu 25.08.2017 r. (pią­tek) o godz. 15:30 w Stadzie Ogierów Sieraków, ul. Stadnina 14.

Głównymi punk­ta­mi Zebrania bę­dą wy­bo­ry no­wych władz Związku, w tym Prezesa, człon­ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wy­ty­cze­nie pla­nu pra­cy Związku na naj­bliż­sze la­ta. Walne Zebranie od­by­wa się w przed­dzień XVIII Tarpaniady, dla­te­go wraz z jej głów­ny­mi or­ga­ni­za­to­ra­mi, tj. Stadem Ogierów Sieraków PR-​H „Gałopol” Spółka z o.o. i Związkiem Hodowców Koni Wielkopolskich, za­pra­sza­my jed­no­cze­śnie na tę naj­waż­niej­szą im­pre­zę ho­dow­la­ną po­świę­co­ną ko­ni­kom pol­skim. Ramowy pro­gram Tarpaniada – 2017 jest następujący:

26.08 (so­bo­ta):

  • godz. 9:30 – ko­mi­syj­na oce­na ko­ni zgło­szo­nych na Wystawę
  • godz. 14:30 – wpis (li­cen­cja) mło­dych ogie­rów zgło­szo­nych do księgi
  • godz. 18:00 – se­mi­na­rium naukowe

27.08 (nie­dzie­la):

  • godz. 8:00 – po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści dla ogie­rów i kla­czy ko­ni­ków polskich
  • godz. 14:00 – otwar­cie i de­ko­ra­cja ko­ni na­gro­dzo­nych na XVIII Tarpaniadzie
    oraz po­ka­zy i kon­kur­sy z udzia­łem ko­ni­ków polskich

Informacja uzu­peł­nia­ją­ca: Członkowie Związku, któ­rzy we­zmą udział w Walnym Zebraniu i po­zo­sta­ną na Tarpaniadzie, re­zer­wu­ją noc­le­gi we wła­snym za­kre­sie (ich koszt po­kry­je Związek). Istnieje moż­li­wość re­zer­wa­cji w na­stę­pu­ją­cych miej­scach na te­re­nie Sierakowa:
1. Hotel Kama Park tel. 61 29 55 100
2. Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Energo – Tour tel. 61 29 53 072
3. Ośrodek Puszczyk Sieraków tel. 61 29 53 064, 601 885 397
Bliższe in­for­ma­cje do­ty­czą­ce spraw or­ga­ni­za­cyj­nych moż­na uzy­skać w biu­rze SO Sieraków, pod nu­me­rem tel. 061 295 25 11, lub e-​mail: biuro@stadoogierow.eu oraz w biu­rze Związku w Warszawie (Pani Mira Suwała, tel. 022 628 ​03 61).

W imie­niu Zarządu ZHKP
Prezes – Zbigniew Jaworski

Pobierz zaproszenie

Print Friendly, PDF & Email