Aktualności

Czempionat oraz pokazy konne Kętrzyn 2017

24 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

W mi­nio­ny week­end w Stadzie Ogierów w Kętrzynie od­był się już po raz XVI Ogólnopolski Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz IV spe­cja­li­stycz­na wy­sta­wa ko­ni ra­sy ar­den pol­ski. Koni zgło­szo­nych by­ło po­nad 60 w kla­sach: rocz­ne kla­cze, rocz­ne ogie­ry, dwu­let­nie kla­cze i dwu­let­nie ogie­ry, tak więc ca­ła so­bo­ta od ra­na do wie­czo­ra po­świę­co­na by­ła na oce­nę. Drugiego dnia moż­na by­ło oglą­dać prze­pięk­ne po­ka­zy kon­ne, m.in. ka­dryl su­lek, ka­dryl w sio­dle, wy­ści­gi ogie­rów zim­no­krwi­stych, po­ka­zy za­przę­gów, po­ręcz i in­ne. W tym ro­ku do­dat­ko­wo do Kętrzyna zje­cha­ła ze swo­imi koń­mi Grupa Pauliny Osowskiej pre­zen­tu­jąc pocz­tę wę­gier­ską, a tak­że jaz­dę na ko­niu bez ogło­wia i in­ne cie­ka­we ele­men­ty tresury.

Zapraszamy do obej­rze­nia dwóch krót­kich fil­mów z po­ka­zów oraz do od­wie­dze­nia fb Stada Ogierów w Kętrzynie, gdzie za­miesz­czo­na jest ga­le­ria zdjęć z im­pre­zy. Zapraszamy rów­nież do obej­rze­nia fo­to ga­le­rii na stro­nie Świata Koni.

Print Friendly, PDF & Email