Aktualności

Test połówkowy – polowy trening ogierów

4 sierpnia 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że test po­łów­ko­wy pod­czas po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go od­bę­dzie się 6 wrze­śnia (śro­da) o godz. 11:00 na te­re­nie Stada Ogierów w Łącku.

Podczas te­stu ogie­ry po­win­ny być za­pre­zen­to­wa­ne pod jeźdź­cem w 3 cho­dach oraz sko­kach na prze­szko­dach po­je­dyn­czych – po­ko­ny­wa­nych z kłu­sa, a tak­że sze­re­gu na 1 fo­ule (sta­cjo­na­ta, okser) – po­ko­ny­wa­nych z kłu­sa lub z ga­lo­pu. Maksymalna wy­so­kość i sze­ro­kość prze­szkód wy­no­si 80 cm. Pozytywne za­li­cze­nie te­stu po­łów­ko­we­go jest wa­run­kiem kon­ty­nu­acji treningu.

Print Friendly, PDF & Email