Aktualności

Wspólny Termin Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w Skokach Luzem

4 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach lu­zem, któ­ry pier­wot­nie miał się od­być w dniach  11-​12 sierp­nia 2017 r. w Drzonkowie zo­sta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny w dniach 2-​3 wrze­śnia br. w Młodzikowie, rów­no­le­gle z VIII Krajowym Czempionatem Koni Rasy Wielkopolskiej

Zgłoszenia przyj­mu­je Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w ter­mi­nie do 16 sierp­nia br.