Aktualności

Skokowe MPMK 2017

9 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Podczas sko­ko­wych MPMK 2017, któ­re ma­ją się od­być na te­re­nie ośrod­ka przy­go­to­wań olim­pij­skich w Drzonkowie, za­wod­ni­cy oraz sę­dzio­wie bę­dą mie­li wol­ny wstęp na ba­sen olim­pij­ski.
Drzonków od lat jest miej­scem tre­nin­gu za­wod­ni­ków pię­cio­bo­ju no­wo­cze­sne­go. Trenowały tam ta­kie sła­wy jak: Janusz Pyciak-​Peciak, Zbigniew Pacelt, Dorota Idzi czy Arkadiusz Skrzypaszek.

Print Friendly, PDF & Email