Aktualności

ME WKKW Strzegom – wręczyliśmy nagrody!

22 sierpnia 2017 · Kategoria: WKKW, · Rasa: ,

W nie­dzie­lę 20 sierp­nia 2017 ro­ku za­koń­czy­ły się per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na, na po­zio­mie świa­to­wym im­pre­za spor­to­wa – Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Strzegomiu. Przez 4 dni wi­dzo­wie na hi­po­dro­mie w Morawie, a tak­że za po­śred­nic­twem te­le­wi­zji i Internetu mo­gli ob­ser­wo­wać zma­ga­nia naj­lep­szych eu­ro­pej­skich za­wod­ni­ków. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 77 za­wod­ni­ków z 19 kra­jów i 13 dru­żyn narodowych.

Indywidualne zwy­cię­stwo wy­wal­czy­ła Niemka, Ingrid Klimke i 13-​letni wa­łach Horseware Hale Bob old. (Helikon xx – Goldige /​ Noble Champion). Para uzy­ska­ła wy­nik 30,30 pkt. Srebro tra­fi­ło do jej ro­da­ka, Michaela Junga, obec­ne­go mi­strza olim­pij­skie­go i do­tych­cza­so­we­go trzy­krot­ne­go mi­strza Europy. Michael Jungfi­sher­Ro­ca­na FST (Ituango xx – Rose II /​ Carismo) – wy­nik: 32,8 pkt. Trzecie miej­sce in­dy­wi­du­al­nie zdo­by­ła Brytyjka Nicola WilsonBulana (Tygo – Sulana /​ Furore) – 35,50 pkt. Drużynowo zwy­cię­ży­ła eki­pa angielska.

Najlepszą pol­ską pa­rą, któ­ra skla­sy­fi­ko­wa­ła się na miej­scu 26., by­ła 11-​letnia klacz Winona sp (Love Affair han. – Waikiki /​ Spartakus) ho­dow­li i wła­sno­ści Remigiusza MakowskiegoMariusz Kleniuk. Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni, Paweł Mazurek wrę­czył pa­nu Mariuszowi na­gro­dę dla za­wod­ni­ka do­sia­da­ją­ce­go Najlepszego Konia Polskiej Hodowli w ME WKKW Strzegom 2017 oraz czek na 1000 Euro. Gratulujemy pol­skiej pa­rze uda­ne­go de­biu­tu w im­pre­zie tej ran­gi co Mistrzostwa Europy.

ME WKKW po raz pierw­szy by­ły roz­gry­wa­ne w Polsce. Tak wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie sta­ło się dla PZHK oka­zją, aby spoj­rzeć w prze­szłość i przy­po­mnieć za­wod­ni­ków, któ­rzy mie­li swój wkład w roz­wój tej dys­cy­pli­ny jeź­dziec­kiej w na­szym kra­ju. Na mi­strzo­stwa w Strzegomiu za­pro­si­li­śmy dru­ży­nę, któ­ra re­pre­zen­to­wa­ła Polskę pod­czas 15. Mistrzostw Europy WKKW w duń­skim Horsens w ro­ku 1981. Jan Lipczyński, Krzysztof Rafalak, Mirosław SzłapkaMirosław Ślusarczyk uho­no­ro­wa­ni zo­sta­li me­da­la­mi 120-​lecia Polskiego Związku Hodowców Koni. Nasi za­wod­ni­cy nie kry­li wzru­sze­nia, kie­dy wi­dzo­wie zgo­to­wa­li im owa­cję pod­czas run­dy ho­no­ro­wej, któ­rą od­by­li po­wo­za­mi pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka, JustynyKaroliny Kubańskich oraz Romana Szultki.

Zachęcamy Państwa do obej­rze­nia zdjęć z dekoracji.


To by­ła fan­ta­stycz­na im­pre­za! Już wkrót­ce opu­bli­ku­je­my ob­szer­ną re­la­cję z Mistrzostw Europy WKKW w Strzegomiu.

Print Friendly, PDF & Email