Aktualności

Krakowski Pokaz i Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, · Rasa:

W dniach 8-​10 wrze­śnia 2017 ro­ku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na te­re­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” od­bę­dą się: II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (im­pre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C-​National), 8-​10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la) oraz Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la).

Po uda­nym de­biu­cie w 2016 ro­ku, kra­kow­ski po­kaz wpi­sał się w kra­jo­wy i mię­dzy­na­ro­do­wy ka­len­darz im­prez po­świę­co­nych ko­niom arab­skim czy­stej krwi. W tym ro­ku or­ga­ni­za­to­rzy, za­chę­ce­ni oraz zdo­pin­go­wa­ni przez kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych ho­dow­ców oraz mi­ło­śni­ków ko­ni, pod­ję­li de­cy­zję o or­ga­ni­za­cji w ser­cu Małopolski MIĘDZYNARODOWEJ AUKCJI KONI ARABSKICH. Będzie to pierw­sza au­kcja ko­ni arab­skich czy­stej krwi w Polsce, ofe­ru­ją­ca kla­cze i ogie­ry, za­rów­no pol­skich jak i za­gra­nicz­nych wy­staw­ców. Wezmą w niej udział ko­nie wpi­sa­ne do Ksiąg Stadnych kra­jów uzna­nych przez WAHO, z Kataru, Francji, USA, Izraela, Włoch i Czech. Po raz pierw­szy też, pre­cy­zyj­nie skon­stru­owa­na ofer­ta za­wie­ra oprócz ko­ni ho­dow­la­nych, przede wszyst­kim pro­spek­ty po­ka­zo­we, a więc ko­nie w tre­nin­gu, mło­de, go­to­we do wy­stę­pów na czem­pio­na­tach, kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Kończący się je­sie­nią se­zon po­ka­zów w Europie jest jed­no­cze­śnie po­cząt­kiem im­prez de­dy­ko­wa­nych ko­niom czy­stej krwi na Bliskim Wschodzie.
Aukcjonerem bę­dzie uzna­ny i ce­nio­ny za pro­fe­sjo­na­lizm Andrew Nolan, któ­ry wie­lo­krot­nie spraw­dził się w Janowie Podlaskim pod­czas Pride of Poland.

W cią­gu trzech dni, do­świad­cze­ni or­ga­ni­za­to­rzy im­pre­zy, do­ło­żą wszel­kich sta­rań, aby za­pew­nić jak naja­trak­cyj­niej­szy i roz­bu­do­wa­ny pro­gram im­pre­zy, mo­gą­cy za­in­te­re­so­wać za­rów­no ho­dow­ców i wy­staw­ców ko­ni arab­skich jak i ob­ser­wa­to­rów, mi­ło­śni­ków spę­dza­nia cza­su na świe­żym po­wie­trzu oraz ro­dzi­ny z dzieć­mi. Oprócz tra­dy­cyj­nych klas „w rę­ku”, dla kla­czy i ogie­rów, wszy­scy go­ście bę­dą mo­gli do­dat­ko­wo po­dzi­wiać do­ro­bek pol­skich ho­dow­ców w kla­sach źre­biąt, ba­wić się pod­czas kla­sy ama­to­rów – pre­zen­te­rów, a tak­że użyt­ko­wych klas ty­pu „ple­asu­re”, w któ­rych ko­nie za­pre­zen­tu­ją swo­je umie­jęt­no­ści pod jeźdźcami.

Zarówno jed­ni jak i dru­dzy do­ce­nią uro­ki i kom­fort, ja­kie ofe­ru­je KJK „Szary”, od­da­lo­ny 30 mi­nut dro­gi od Krakowa. Świetnie po­ło­żo­ny, do­sko­na­le wy­po­sa­żo­ny, no­wo­cze­sny ośro­dek za­pew­ni wy­go­dę ko­niom i lu­dziom, na­to­miast ob­szer­na ha­la wraz z try­bu­ną dla wi­dzów po­zwo­li na or­ga­ni­za­cję po­ka­zów i au­kcji na naj­wyż­szym świa­to­wym poziomie.

Zapraszamy do wzię­cia udzia­łu w je­dy­nym w swo­im ro­dza­ju, wy­jąt­ko­wym ma­ło­pol­skim świę­cie ko­nia arab­skie­go. Będziecie Państwo świad­ka­mi spek­ta­ku­lar­ne­go wy­da­rze­nia, gdzie spor­to­we emo­cje bę­dą się przeplatały
z pięk­nem i cha­ry­zmą ko­ni czy­stej krwi w trak­cie po­ka­zów, a na­stęp­nie zo­sta­ną zwień­czo­ne pod­czas Międzynarodowej Aukcji Koni Arabskich.

Obecność na po­ka­zie i au­kcji za­po­wie­dzia­ło już licz­ne gro­no mi­ło­śni­ków ko­ni arab­skich czy­stej krwi z kra­ju i z zagranicy.

Zapraszamy!

www.cracow-show.arabians.pl

EUROGRANT OZ

Print Friendly, PDF & Email