Aktualności

Rafał Wojtacha – Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie, · Rasa:

XXXIII Mistrzostwa Polski w za­przę­gach pa­ro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wy­grał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni go­spo­darz tych za­wo­dów Rafał Wojtacha, po­wo­żą­cy pa­rą ko­ni ra­sy ślą­skiej: Eros śl. (po Burgund od Estonia /​ Dudek) hod. Mirosława JarmużaRespekt śl. (po Jogurt od Renatka /​ Butanol) hod. SO Książ. Oba ko­nie są wła­sno­ści zawodnika.

Rafał Wojtacha ode­brał z rąk Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, Pawła Mazurka na­gro­dę dla Najlepszych Koni Polskiej Hodowli.

W ostat­nich la­tach ko­nie Rafała Wojtachy z ko­niem pod­sta­wo­wym ja­kim jest Respekt zdo­by­ły już trze­ci me­dal Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.

Print Friendly, PDF & Email