Aktualności

V Ogólnopolski Czempionat Kuców – ODWOŁANY

5 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że z po­wo­du zbyt ma­łej ilo­ści zgło­szeń, V Ogólnopolski Czempionat Kuców (pla­no­wa­ny na 16 wrze­śnia 2017) w miej­sco­wo­ści Józefin – zo­sta­je od­wo­ła­ny.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych udzia­łem w im­pre­zie przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email