Aktualności

Zmiana miejsca Wystawy – Aukcji ogierów ras zimnokrwistych (okręg łódzki)

6 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, biu­ro w Bogusławicach in­for­mu­je­my, że zo­sta­ło zmie­nio­ne miej­sce Wystawy – Aukcji ogie­rów ras zim­no­krwi­stych oraz kwa­li­fi­ka­cji kla­czy, za­pla­no­wa­nych na 5 paź­dzier­ni­ka b.r. w Bratoszewicach. Impreza od­bę­dzie się w Stadzie Ogierów Bogusławice.
W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów, za wszel­kie za­ist­nia­łe z te­go po­wo­du utrud­nie­nia, przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email