Aktualności

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Podczas te­go­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej za­sia­dać bę­dzie Eva-​Maria Vint-​Warmington, któ­ra jest sę­dzi­ną FEI4* oraz sę­dzi­ną od mło­dych ko­ni. Od ro­ku 2009 jest me­na­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest od­po­wie­dzial­na za edu­ka­cję sę­dziów ujeż­dże­nio­wych w ENF.

Od 12-​go ro­ku ży­cia jeź­dzi­ła kon­no, star­to­wa­ła w eki­pie mło­dych jeźdź­ców w 1980 ro­ku. Uczestniczyła w kon­kur­sach do po­zio­mu GP. Prowadziła kli­ni­ki w Estonii, Kanadzie, Finlandii, Tajlandii, RPA oraz Indiach. Organizowała za­wo­dy Tallin International Horse Show CDI-​W 2009-​2017, CDI-​W Estonia, CDI-​W Cavalor Summer Cup 2016 oraz CDI-​W Jumping Tallin 2017.

Kariera sę­dziow­ska Evy-​Marii Vint-Warmington:

  • 1990 – sę­dzia narodowy
  • 2011 – sę­dzia mię­dzy­na­ro­do­wy FEI2*
  • 2014 – sę­dzia mię­dzy­na­ro­do­wy FEI3*
  • 2015 – mię­dzy­na­ro­do­wy sę­dzia FEI spe­cja­li­zu­ją­cy się w mło­dych koniach
  • 2016 – sę­dzia mię­dzy­na­ro­do­wy FEI4*
Print Friendly, PDF & Email