Aktualności

MŚMK Lanaken 2017

13 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Ostatecznie na te­go­rocz­ne MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy zo­sta­ły przy­ję­te przez Komitet Organizacyjny na­stę­pu­ją­ce ko­nie oraz pol­scy za­wod­ni­cy:

5 lat­ki

  1. Ogier Neymar de Reve (ex Nabab Levisto) hol. (Nabab de Reve BWP – Urte hol. /​ Levisto hol.), wła­sno­ści Andrzeja Okły, za­wod­nik to Krzysztof Okła.

6 lat­ki

  1. Klacz Baika Cot Chat s.f. (Diamant de Semilly s.f. – Nacre de Presle s.f. /​ Damiro KWPN), wła­sno­ści Nikolasa Nouwena, a za­wod­nik to Wiesław Nowak.
  2. Klacz Dacara E hol. (Cancara hol. – Virginia E hol. /​ Caretino hol.), wła­sno­ści za­wod­nicz­ki Cassandry Orschel.

Trzeba do­dać, że w tym ro­ku na MŚMK w Lanaken 2017 wy­star­tu­je tak­że 5-​letni holsz­tyń­ski Can Ya Mecan (w ję­zy­ku pol­skim imię to ozna­cza – „Za gó­ra­mi, za la­sa­mi”), o po­cho­dze­niu Corrado – m. po Cassini I. Ogier ten pod Łukaszem Appelem zdo­był ty­tuł mi­strza pod­czas MPMK w ro­ku 2016, a w Lanaken wy­star­tu­je pod Rene Tebbelem – za­wod­ni­kiem, któ­ry przez la­ta re­pre­zen­to­wał bar­wy Niemiec, a obec­nie Ukrainy. Kwalifikację do MŚMK Can Ya Mecan zdo­był pla­su­jąc się bar­dzo wy­so­ko w te­go­rocz­nym Bundeschampionacie w ka­te­go­rii ko­ni 5-​letnich, w za­wo­dach tych w osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji za­jął 4. po­zy­cję (wy­so­kość prze­szkód do 135 cm.). Dosiadany był przez za­wod­ni­ka fran­cu­skie­go Alexandre Boursiera.
Can Ya Mecan jest ogie­rem uzna­nym i ma pra­wo kryć w ra­sach sp i wlkp. Stanowi wła­sność oby­wa­te­la pol­skie­go Yassera Hemi.

Print Friendly, PDF & Email