Aktualności

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

14 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, · Rasa:

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za na­mi. Tegoroczna – tak sa­mo jak po­przed­nie, od­by­ła się w wę­gier­skim Mezohegyes – od­da­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie ta­ką po­dróż mu­siał po­ko­nać za­wod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6-​letnią kla­czą ra­sy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja /​ ​Bank).

Dla tej kla­czy nie był to pierw­szy raz w Mezohegyes. Czempionka z Książa już w ze­szłym ro­ku za­de­biu­to­wa­ła na Mistrzostwach Świata zdo­by­wa­jąc srebr­ny me­dal w ka­te­go­rii ko­ni 5-​letnich. W tym se­zo­nie upla­so­wa­ła się na brą­zo­wym miej­scu po­dium tuż za koń­mi z Niemiec.

Bartłomiej Kwiatek wzbo­ga­cił tym sa­mym swo­ją ko­lek­cję me­da­li Mistrzostw Świata Młodych Koni do 5-​ciu! Wszystkie zdo­był koń­mi wy­ho­do­wa­ny­mi w pol­skim Stadzie Ogierów Książ ra­sy ślą­skiej. Te wspa­nia­łe ko­nie za­przę­go­we od kil­ku lat nie­zmien­nie sta­no­wią świa­to­wą czołówkę.

W ro­ku 2015 Kwiatek Mistrzostwo Świata w ka­te­go­rii 6-​latków zdo­był z ogie­rem Bazyli śl. (Lokan śl. – Bazylia /​​ Palant śl.) a sre­bro z kla­czą Frezja śl.  (Regiment śl. – Fuksja /​​ Jogurt śl.)
W ro­ku 2016 Vice Mistrzostwo Świata za­wod­nik zdo­był w ka­te­go­rii 5-​latków z kla­czą Rebelia, a brą­zo­wy me­dal w ka­te­go­rii 7-​latków z ogie­rem Bazyli.

WYNIKI TUTAJ

tekst: Justyna Kwiatek

Print Friendly, PDF & Email