Aktualności

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wy­jazd pol­skich ho­dow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” za­koń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym ro­ku w Czempionacie Koni Anglo-​Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich ko­ni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły ty­tu­ły Czempionów Międzynarodowych!

Ogier Efez (Davinci m – Erisa m /​ Hindus m) hod. i wł. Michała Kuczery, dwu­krot­ny zwy­cięz­ca Narodowego Pokazu Koni Małopolskich w Białce, zo­stał Czempionem ogie­rów 2-​letnich. Równoległą kla­sę 2-​letnich kla­czy wy­gra­ła ubie­gło­rocz­na czem­pion­ka z Białki Karioka (Efekt m – Karoca m /​ Divisor xx) hod. i wł. SK Janów Podlaski. Trzeci ty­tuł Czempiona zdo­by­ła rów­nież ja­now­ska klacz Baszida (Efekt m – Baszkiria m /​ Emir m) wy­gry­wa­jąc kla­sę kla­czy 3-​letnich. To nie­wąt­pli­wie naj­więk­szy suk­ces, na­le­żą­cy nie tyl­ko do ho­dow­cy, ale do jeźdź­ca, po­nie­waż w Pompadour 3-​latki pre­zen­to­wa­ne są pod sio­dłem – w ru­chu i sko­kach przez przeszkody.

Drugie miej­sce ex aequo w kla­sie 3-​letnich ogie­rów i wa­ła­chów za­jął Monolitos (Huzar m – Mocca m /​ Baryt m) wy­ho­do­wa­ny przez Aleksandra Łoja, na­le­żą­cy do Thomasa Carlile, człon­ka ka­dry na­ro­do­wej Francji w WKKW.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my ho­dow­com i ca­łej pol­skiej eki­pie, któ­ra tak świet­nie przy­go­to­wa­ła i za­pre­zen­to­wa­ła ko­nie na czem­pio­na­cie! Gratulacje i po­dzię­ko­wa­nia na­le­żą się rów­nież Małopolskiemu Związkowi Hodowców Koni (MZHK) w Krakowie, któ­ry do­fi­nan­so­wał kosz­ty wy­jaz­du Pana Michała Kuczery do Pompadour, a tak­że po­zy­skał do­dat­ko­we wspar­cie fi­nan­so­we od  Fundacji Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM oraz od Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Szczegółowe wy­ni­ki kla­sy­fi­ka­cji mię­dzy­na­ro­do­wej ko­ni anglo-​arabskich dzia­łu I i II:

Zdjęcia do­stęp­ne na profilu fb Angloarabe France – ANAA.

Print Friendly, PDF & Email