Aktualności

UWAGA! Zmiana terminu testu obcego powożącego

25 września 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Informujemy, iż ze wzglę­du na nie­ko­rzyst­ne wa­run­ki po­go­do­we i trud­ne pod­ło­że uległ zmia­nie ter­min te­stu ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w ZT Książ. Próba pla­no­wa­na na dzień ju­trzej­szy (26 wrze­śnia) zo­sta­ła prze­ło­żo­na na na­stęp­ny wto­rek (3 paź­dzier­ni­ka). Rozpoczęcie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Print Friendly, PDF & Email