Aktualności

Medalowy koń polskiej hodowli

26 września 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, · Rasa:

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w po­wo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne by­ły w Mezohegyes na Węgrzech w dniach 6-​10 wrze­śnia 2017, Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter (Basior śl. – Eurella śl. /​ Domingo xx) wy­wal­czy­ła ty­tuł II Vice Mistrza Świata w ka­te­go­rii ko­ni siedmioletnich.

Eter to ślą­ski ogier wy­ho­do­wa­ny przez Jana Wiszniowskiego, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Bartosz Kowalski. Weronika Kwiatek za­pre­zen­to­wa­ła pu­blicz­no­ści i sę­dziom ko­nia, ma­ją­ce­go na swo­im kon­cie star­ty za­rów­no w za­wo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i w kra­ju. Podczas CAI3* w Kladrubach nad Labem Eter pod lej­cą Weroniki Kwiatek zna­lazł się na 3. miej­scu. Gratulujemy!

Od re­dak­cji: Panią Weronikę prze­pra­sza­my za to, że do­pie­ro te­raz pu­bli­ku­je­my in­for­ma­cję o jej suk­ce­sie. Brak in­for­ma­cji nie wy­ni­kał ze złych in­ten­cji. Zawsze cie­szy­my się z suk­ce­sów ko­ni pol­skiej ho­dow­li i z du­mą pu­bli­ku­je­my in­for­ma­cje na ten temat.

Print Friendly, PDF & Email