Aktualności

Sukces aukcji w Baborówku

2 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,,,

Druga edy­cja au­kcji ko­ni spor­to­wych z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW pod­czas za­wo­dów Baborówko Horse Sale Show 2017 za­koń­czy­ła się sukcesem.

Do li­cy­ta­cji zo­sta­ło wy­se­lek­cjo­no­wa­nych dwa­na­ście ko­ni spor­to­wych. Kupujący mo­gli za­po­znać się z prze­zna­czo­ny­mi do au­kcji koń­mi w opu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej ma­te­ria­łach pro­mo­cyj­nych, a od czwart­ku – pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów WKKW w ra­mach jazd te­sto­wych i ofi­cjal­nej prezentacji.

Wyniki wy­se­lek­cjo­no­wa­nych do au­kcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017 ko­ni są następujące:

Nr kat.

Koń

Cena (PLN)

Uwagi

1

Monito m (San Luis xx – Moldau III /​ Shahir)

42.000

Odkupiony przez właściciela

2

Quenin hol. (Quintero – Alessandra /​ Clearway)

41.000

Słowacja

3

Tissot wlkp (Cassilio – Talia /​ Landjonker S)

63.000

Niemcy

4

Modena m (Szkrab – Mocca /​ Baryt)

55.000

Szwajcaria

5

Emon m (Frazes – Emarilla /​ Decoration)

29.000

Polska

6

Qualtender hol. (Quality – Venice IV /​ Contender)

30.000

Polska

7

Sentido m (Huzar – Sorbona /​ Emir)

Wycofany

Wycofany

8

Sydney sp (Bolshoi – Simone /​ Corland)

122.000

Odkupiony przez właściciela

9

Admirał m (Vis Versa – Aragona /​ Szał)

Nie sprze­da­ny

Nie uzy­skał ce­ny wywoławczej

10

Mystique hol. (My Lord Carthago – Mona IX /​ Cancerto II)

49.000

Odkupiony przez właściciela

11

Fleur hol. (Cayado – Urmel /​ Leonce)

18.000

Polska

12

Cassens Coco Valentina han. (Canstakko – Carsstens Carla /​ Calido II)

124.000

Polska


Jesteśmy za­do­wo­le­ni z wy­ni­ków so­bot­niej au­kcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017. Widzimy za­po­trze­bo­wa­nie na wy­da­rze­nia, któ­re są prze­strze­nią, w któ­rej mo­gą spo­tkać się ho­dow­cy i wła­ści­cie­le ko­ni oraz po­ten­cjal­ni kup­cy – mó­wi Henryk Święcicki jr, or­ga­ni­za­tor za­wo­dów i au­kcji. – Mamy po­zy­tyw­ne in­for­ma­cje zwrot­ne od za­wod­ni­ków, któ­rzy jeż­dżą ko­nie za­ku­pio­ne pod­czas ze­szło­rocz­nej au­kcji Baborówko Horse Sale Show. Wierzymy, że z koń­mi sprze­da­ny­mi w tym ro­ku w Baborówku bę­dzie po­dob­nie i że z ro­ku na rok po­pu­lar­ność au­kcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show bę­dzie ro­snąć – dodaje.

Print Friendly, PDF & Email