Aktualności

Spotkanie jesienne Polskiego Towarzystwa Powozowego

3 października 2017 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Tradycyjne po­wo­że­nie, to wspa­nia­ła pro­po­zy­cja dla ho­dow­ców, a pod­czas je­sien­nej se­sji Polskiego Towarzystwa Powozowego bę­dzie moż­li­wość bliż­sze­go za­po­zna­nia się z tym te­ma­tem. W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem te­go spo­tka­nia. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że przy­szło­rocz­ny VI Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia – Zamek Książ od­bę­dzie się w dniach 7-​8 lip­ca 2018 r.

Stadnina Koni Racot, 13-​15 października 2017

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Mamy na­dzie­ję, że wy­bór Racota, ja­ko miej­sca tra­dy­cyj­ne­go je­sien­ne­go spo­tka­nia człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia jest w peł­ni uza­sad­nio­ne, tak z po­wo­du hi­sto­rycz­nej i kul­tu­ro­wej war­to­ści za­ło­że­nia re­zy­den­cjo­nal­ne­go, jak też bli­skich nam wąt­ków zwią­za­nych z koń­mi i po­jaz­da­mi za­przę­go­wy­mi. Wiele lat te­mu go­ści­li­śmy w Racocie, jesz­cze za po­przed­niej for­mu­ły dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia ale od tam­te­go cza­su wie­le się zmie­ni­ło. Zbiór po­jaz­dów kon­nych zy­skał no­we i już sta­łe miej­sce eks­po­zy­cji w jed­nym z wy­re­mon­to­wa­nych do te­go ce­lu bu­dyn­ków ze­spo­łu go­spo­dar­cze­go, a za­wie­ra kil­ka cen­nych i uni­kal­nych obiek­tów war­tych na­szej uwa­gi. Warto też przyj­rzeć się miej­sco­wej ho­dow­li ko­ni, w tym rów­nież ko­niom zaprzęgowym.
Założenie pałacowo-​parkowe w Racocie nie wy­ma­ga szcze­gól­nej re­ko­men­da­cji, ja­ko dzie­ło kró­lew­skie­go ar­chi­tek­ta Dominika Merliniego, ko­lej­no sie­dzi­ba ksią­żąt Jabłonowskich, ho­len­der­skiej ro­dzi­ny kró­lew­skiej, ksią­żąt sa­skich, Prezydenta R.P. i od 1928 ro­ku Stadniny Koni. Pałac ofe­ru­je po­ko­je ho­te­lo­we i wy­ży­wie­nie ca­ło­dzien­ne ale w oko­li­cy jest wie­le in­nych moż­li­wo­ści za­kwa­te­ro­wa­nia po bar­dzo do­stęp­nych ce­nach. Zapraszamy do uczestnictwa.

Program roboczy spotkania

Piątek, 13.10.2017

  • Przyjazd i za­kwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków. Wspólna ko­la­cja powitalna.

Sobota, 14.10.2017

  • 10:00 – Sesja przed­po­łu­dnio­wa po­świę­co­na zwie­dza­niu stad­ni­ny, ko­lek­cji po­jaz­dów kon­nych i ze­spo­łu pałacowo-parkowego
  • 14:00 – Obiad w re­stau­ra­cji hotelowej.
  • 15:00 – Sesja po­po­łu­dnio­wa po­świę­co­na re­la­cjom z kon­kur­su w Książu, w Celle i z in­nych kon­kur­sów oraz wy­da­rzeń za­przę­go­wych. Relacje bę­dą wzbo­ga­co­ne w ele­men­ty szko­le­nio­we oraz pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o idei tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia i kie­run­kach je­go roz­wo­ju. Poświęcimy też czas po­jaz­dom hi­sto­rycz­nym w kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia i to­wa­rzy­szą­cym te­mu dy­le­ma­tom oraz pre­zen­ta­cjom po­jaz­dów ostat­nio na­by­tym czy re­mon­to­wa­nym przez człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia. Przedstawione zo­sta­ną też pla­ny na­szej dzia­łal­no­ści na naj­bliż­szy okres.

Niedziela, 15.10.2017

Przed po­łu­dniem wi­zy­ta w fir­mie po­wo­zo­wej pa­na Zenona Mendyki w Księginkach ko­ło Dolska. Spotkanie za­koń­czy­my wspól­nym obia­dem w re­stau­ra­cji w oko­li­cy Gostynia lub Dolsku.

ZARZĄD PTP

Ceny noc­le­gów ze śnia­da­niem w ho­te­lu pałacowym:

  • Pokój 2-​osobowy 150 zł (13 pokoi)
  • Pokój 1-​osobowy 100 zł (4 pokoje)
  • Pokój 4-​osobowy 280 zł (1 pokój)

Kolacja piąt­ko­wa 30 zł, obiad so­bot­ni 40 zł, ko­la­cja so­bot­nia 50 zł. Obiad nie­dziel­ny – do usta­le­nia na miejscu.

Opłata or­ga­ni­za­cyj­na szko­le­nia – 40 zł (płat­ne na miejscu)

Prosimy o kie­ro­wa­nie zgło­szeń uczest­nic­twa do ko­le­żan­ki Joanny Zwierzykowskiej, kon­takt e-​mail: joasiazw@op.pl, tel: 692-​435-​382. Rezerwacje ho­te­lo­we i opła­ty wno­si­my INDYWIDUALNIE: Hotel Racot e-​mail: recepcja@racot.pl, tel: 65 511-79-58

Dla bar­dziej oszczęd­nych są in­ne moż­li­wo­ści za­kwa­te­ro­wa­nia w oko­li­cy: Agroturystyka Amazonka w Racocie, Hotel „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu – 6,5 km.

Print Friendly, PDF & Email