Aktualności

ZT Janów Podlaski odwołany

4 października 2017 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, od­wo­ła­ny zo­sta­je tre­ning w Zakładzie Treningowym w Janowie Podlaskim. Trening za­pla­no­wa­ny był na okres 10 paź­dzier­ni­ka – 8 grudnia.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email