Aktualności

Polowa próba dzielności ogierów

10 października 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-​dniowy po­lo­wy tre­ning wierz­cho­wy roz­pocz­nie się 18 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (śro­da) o godz. 11:00 na te­re­nie Stada Ogierów w Łącku. Rozpoczęcie dru­gie­go dnia pró­by (19.10.) pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 9:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email