Kategoria: Imprezy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej – Klikowa

25 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­nem i ogól­ny­mi wa­run­ka­mi Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra od­bę­dzie się 18 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Tarnowie przy uli­cy Klikowskiej 304. Czytaj dalej »

Mistrz Polski z Podkarpacia

20 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W ostat­ni week­end, w dniach 15-​17 wrze­śnia br., w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej. W Mistrzostwach wy­star­to­wa­ło 40 ko­ni, któ­re uzy­ska­ły pra­wo star­tu pod­czas sied­miu kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych w tym se­zo­nie. Wśród star­tu­ją­cych by­ły eki­py z ca­łe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wy­jazd pol­skich ho­dow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” za­koń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym ro­ku w Czempionacie Koni Anglo-​Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich ko­ni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły ty­tu­ły Czempionów Międzynarodowych! Czytaj dalej »

Terminarz aukcji ogierów zimnokrwistych

15 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym ter­mi­na­rzem je­sien­nych au­kcji ogie­rów ras zimnokrwistych.
Serdecznie za­pra­sza­my! Czytaj dalej »

Kwalifikacja Ardenów do księgi

15 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniach 25,26,27 wrze­śnia 2017 ro­ku od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ar­deń­skich do wpi­su do księ­gi stad­nej ra­sy ar­den pol­ski. Czytaj dalej »

VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

14 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kim mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych na VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, któ­ry od­bę­dzie się dnia 21 paź­dzier­ni­ka w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa – relacja filmowa

14 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z VI Zawodów Konnych „Z Hucułem do Krakowa”, któ­re od­by­ły się w dniach 5-​6 sierp­nia 2017 r. w Stadninie Koni Huculskich Rzeszotary. Czytaj dalej »

5. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2017

13 września 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem 5. Regionalnego Święta Hodowców Koni – Górki 2017, któ­re od­bę­dzie się w dniach 23-​24 wrze­śnia b.r. Czytaj dalej »

Kętrzyn 2017 – relacja filmowa

8 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­la­cją wi­deo z Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry od­był się 22-​23 lip­ca na te­re­nie Stada Ogierów w Kętrzynie. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – wyniki

7 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W mi­nio­ny week­end, w Młodzikowie od­był się Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras szla­chet­nych w sko­kach lu­zem.
Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi oraz do oglądania galerii zdjęć na stronie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich. Czytaj dalej »

Zmiana miejsca Wystawy – Aukcji ogierów ras zimnokrwistych (okręg łódzki)

6 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, biu­ro w Bogusławicach in­for­mu­je­my, że zo­sta­ło zmie­nio­ne miej­sce Wystawy – Aukcji ogie­rów ras zim­no­krwi­stych oraz kwa­li­fi­ka­cji kla­czy, za­pla­no­wa­nych na 5 paź­dzier­ni­ka b.r. w Bratoszewicach. Impreza od­bę­dzie się w Stadzie Ogierów Bogusławice.
W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów, za wszel­kie za­ist­nia­łe z te­go po­wo­du utrud­nie­nia, przepraszamy.

V Ogólnopolski Czempionat Kuców – ODWOŁANY

5 września 2017 · Kategoria: Czempionaty · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że z po­wo­du zbyt ma­łej ilo­ści zgło­szeń, V Ogólnopolski Czempionat Kuców (pla­no­wa­ny na 16 wrze­śnia 2017) w miej­sco­wo­ści Józefin – zo­sta­je od­wo­ła­ny.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych udzia­łem w im­pre­zie przepraszamy.

Klikowska Parada Konna – spot reklamowy

4 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia spo­tu re­kla­mo­we­go Klikowskiej Parady Konnej, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 9-​10 wrze­śnia 2017 ro­ku. Czytaj dalej »

I Międzywojewódzka Specjalistyczna Wystawa Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych

31 sierpnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie od­dział w Radomiu za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem I Międzywojewódzkiej Specjalistycznej Wystawy Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych pod pa­tro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ra od­bę­dzie się w Kozienicach dnia 14 paź­dzier­ni­ka br.

Tarpaniada – piękna osiemnastka!

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W mi­nio­ny week­end już po raz 18-​ty od­by­ła się w SO Sieraków naj­waż­niej­sza im­pre­za ho­dow­la­na ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski – TARPANIADA. Oferta te­go­rocz­nej TARPANIADY by­ła tra­dy­cyj­nie bar­dzo bo­ga­ta – przez Sieraków prze­ma­sze­ro­wał ko­ni­ko­wy ko­ro­wód, po­za czem­pio­na­tem od­by­ły się za­pie­ra­ją­ce dech w pier­siach po­ka­zy, emo­cjo­nu­ją­ce wy­ści­gi na ko­ni­kach, kon­fe­ren­cja na­uko­wa i pró­ba dziel­no­ści. Czytaj dalej »

Krakowski Pokaz i Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W dniach 8-​10 wrze­śnia 2017 ro­ku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na te­re­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” od­bę­dą się: II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (im­pre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C-​National), 8-​10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la) oraz Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Ostateczny ranking koni huculskich (po Rudawce Rymanowskiej) – kwalifikacje

28 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ostateczny ranking koni, któ­re w se­zo­nie 2017 ry­wa­li­zo­wa­ły w ścież­kach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Przypominamy, że zgod­nie z regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w rankingu.
Właścicieli ko­ni pro­si­my o jak naj­szyb­sze po­twier­dze­nie udzia­łu (rów­nież ko­ni re­zer­wo­wych, któ­re za­ję­ły w ran­kin­gu miej­sca 51-60).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mi­ja 4 wrze­śnia 2017 r. Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2017

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Informujemy za­in­te­re­so­wa­nych ho­dow­ców oraz wła­ści­cie­li ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, te­go­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej od­bę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Młodzikowie) – kwalifikacje

23 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po szó­stym (Młodzikowo, 19 sierp­nia) z se­rii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w rankingu.
Ostatnie kwa­li­fi­ka­cje od­bę­dą się w Rudawce Rymanowskiej, 25-​27 sierpnia.

Ranking koni huculskich (po Kołaczycach) – kwalifikacje

18 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ranking koni po pią­tym (Kołaczyce, 12-​13 sierp­nia) z se­rii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re od­bę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 ko­ni z naj­wyż­szym wy­ni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec