Kategoria: Aukcje i sprzedaże

Kategoria: Rasa: Okres:

Terminarz aukcji ogierów zimnokrwistych

15 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym ter­mi­na­rzem je­sien­nych au­kcji ogie­rów ras zimnokrwistych.
Serdecznie za­pra­sza­my! Czytaj dalej »

Zmiana miejsca Wystawy – Aukcji ogierów ras zimnokrwistych (okręg łódzki)

6 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, biu­ro w Bogusławicach in­for­mu­je­my, że zo­sta­ło zmie­nio­ne miej­sce Wystawy – Aukcji ogie­rów ras zim­no­krwi­stych oraz kwa­li­fi­ka­cji kla­czy, za­pla­no­wa­nych na 5 paź­dzier­ni­ka b.r. w Bratoszewicach. Impreza od­bę­dzie się w Stadzie Ogierów Bogusławice.
W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów, za wszel­kie za­ist­nia­łe z te­go po­wo­du utrud­nie­nia, przepraszamy.

Krakowski Pokaz i Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W dniach 8-​10 wrze­śnia 2017 ro­ku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na te­re­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” od­bę­dą się: II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (im­pre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C-​National), 8-​10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la) oraz Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la). Czytaj dalej »

Aukcja ogierów PomZHK w Malborku

27 lipca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że de­cy­zją Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Koni z dnia 12 ma­ja 2017 ro­ku 64 wy­sta­wa – sprze­daż ogie­rów zim­no­krwi­stych od­bę­dzie się w dniach 10-​11 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Kwidzynie Miłosnej (Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe). Czytaj dalej »

Premiera oficjalnego katalogu aukcyjnego Święta Konia Arabskiego

23 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Oficjalny ka­ta­log au­kcyj­ny Pride of Poland i Summer Sale jest już go­to­wy. A w nim li­sta 25 ko­ni bio­rą­cych udział w au­kcji głów­nej, 29 kla­czy wy­sta­wio­nych na sprze­daż w Letniej Aukcji Koni Arabskich wraz z czte­ro­po­ko­le­nio­wym ro­do­wo­dem i zdję­cia przy­go­to­wa­ne przez naj­lep­szych fo­to­gra­fów. Czytaj dalej »

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Przetarg koni

22 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 25.03.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

O „Wstępach” rzetelnie

9 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

Wbrew hi­ste­rycz­nej nar­ra­cji pro­wa­dzo­nej od kil­ku ty­go­dni w wie­lu me­diach przez śro­do­wi­ska obroń­ców zwie­rząt usi­łu­ją­cych przed­sta­wić ten je­den z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych jar­mar­ków w Europie ja­ko are­nę bar­ba­rzyń­stwa, rze­zi i znę­ca­nia się  nad koń­mi te­go­rocz­ne Wstępy prze­bie­ga­ły w spo­koj­nej at­mos­fe­rze bra­ku po­waż­niej­szych in­cy­den­tów (je­den ku­la­wy koń!) czy nie­bez­piecz­nych zda­rzeń. Czytaj dalej »

Wiosenne Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

17 stycznia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza na wio­sen­ne au­kcje ogie­rów zim­no­krwi­stych, któ­re od­bę­dą się: Czytaj dalej »

Wstępy 2017

5 grudnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za­pra­sza­my do zapoznania się z pismem do­ty­czą­cym Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2017, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 6-7 marca 2017 r. Czytaj dalej »

Aukcja Teraz Polskie Konie – prezentacja koni

28 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już te­raz za­pra­sza­my do oglą­da­nia fil­mów, na któ­rych pre­zen­tu­ją się ko­nie bio­rą­ce udział w te­go­rocz­nej Aukcji Teraz Polskie Konie. W pią­tek, 2 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu bę­dzie moż­na po raz pierw­szy obej­rzeć je na ży­wo! Czytaj dalej »

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE już za dwa tygodnie w Poznaniu

17 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z li­stą ko­ni zgło­szo­nych na Aukcję „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 2-​3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

XVI Wojewódzka Wystawa-​Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – relacja filmowa

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy ·

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XVI Wojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra od­by­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce. Czytaj dalej »

60 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W dniach 3-​4 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku na te­re­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od­bę­dzie się 60 Wystawa-​Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – ra­sy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w ty­pie so­kól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji bę­dą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5-letnie ko­nie, któ­re zo­sta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny ce­lem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg ko­ni za­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko od­bę­dzie się wy­da­rze­nie jeź­dziec­kie pod na­zwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we za­wo­dy WKKW oraz au­kcja ko­ni spor­to­wych. Czytaj dalej »

Jesień – czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Jesień to go­rą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi bę­dzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie ca­łe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim za­koń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W ma­low­ni­czej sce­ne­rii, na te­re­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć bę­dzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i je­dy­ne w Europie wy­da­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy ko­nie arab­skie po­cho­dzą­ce ze zna­nych li­nii oraz ro­dów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re od­bę­dzie się w dniach 12-​16 sierp­nia. 14 sierp­nia to­wa­rzy­szyć mu bę­dzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa au­kcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Dodatkowe aukcje ogierów zimnokrwistych

20 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­wia­da­mia, iż pla­no­wa­ne są dwie do­dat­ko­we au­kcje ogie­rów zimnokrwistych:

  • 17 lu­te­go 2016 r. (śro­da) w Kwidzynie
  • 1 mar­ca 2016 r. (wto­rek) w Józefinie

Serdecznie za­pra­sza­my.

Wstępy 2016

5 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za­pra­sza­my do zapoznania się z pismem do­ty­czą­cym te­go­rocz­ne­go Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2016 r., któ­ry od­bę­dzie się w dniach 15-​16 lu­te­go b.r.


Hodowca i Jeździec