Kategoria: Aukcje i sprzedaże

Kategoria: Rasa: Okres:

Premiera oficjalnego katalogu aukcyjnego Święta Konia Arabskiego

23 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Oficjalny ka­ta­log au­kcyj­ny Pride of Poland i Summer Sale jest już go­to­wy. A w nim li­sta 25 ko­ni bio­rą­cych udział w au­kcji głów­nej, 29 kla­czy wy­sta­wio­nych na sprze­daż w Letniej Aukcji Koni Arabskich wraz z czte­ro­po­ko­le­nio­wym ro­do­wo­dem i zdję­cia przy­go­to­wa­ne przez naj­lep­szych fo­to­gra­fów. Czytaj dalej »

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

Przetarg koni

22 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 25.03.2017 or­ga­ni­zu­je prze­targ ko­ni, na któ­ry ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kie oso­by za­in­te­re­so­wa­ne. Czytaj dalej »

O „Wstępach” rzetelnie

9 marca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

Wbrew hi­ste­rycz­nej nar­ra­cji pro­wa­dzo­nej od kil­ku ty­go­dni w wie­lu me­diach przez śro­do­wi­ska obroń­ców zwie­rząt usi­łu­ją­cych przed­sta­wić ten je­den z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych jar­mar­ków w Europie ja­ko are­nę bar­ba­rzyń­stwa, rze­zi i znę­ca­nia się  nad koń­mi te­go­rocz­ne Wstępy prze­bie­ga­ły w spo­koj­nej at­mos­fe­rze bra­ku po­waż­niej­szych in­cy­den­tów (je­den ku­la­wy koń!) czy nie­bez­piecz­nych zda­rzeń. Czytaj dalej »

Wiosenne Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

17 stycznia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza na wio­sen­ne au­kcje ogie­rów zim­no­krwi­stych, któ­re od­bę­dą się: Czytaj dalej »

Wstępy 2017

5 grudnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za­pra­sza­my do zapoznania się z pismem do­ty­czą­cym Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2017, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 6-7 marca 2017 r. Czytaj dalej »

Aukcja Teraz Polskie Konie – prezentacja koni

28 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już te­raz za­pra­sza­my do oglą­da­nia fil­mów, na któ­rych pre­zen­tu­ją się ko­nie bio­rą­ce udział w te­go­rocz­nej Aukcji Teraz Polskie Konie. W pią­tek, 2 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu bę­dzie moż­na po raz pierw­szy obej­rzeć je na ży­wo! Czytaj dalej »

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE już za dwa tygodnie w Poznaniu

17 listopada 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z li­stą ko­ni zgło­szo­nych na Aukcję „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 2-​3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

XVI Wojewódzka Wystawa-​Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2016

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy ·

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XVI Wojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra od­by­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce. Czytaj dalej »

60 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W dniach 3-​4 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku na te­re­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od­bę­dzie się 60 Wystawa-​Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – ra­sy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w ty­pie so­kól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji bę­dą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5-letnie ko­nie, któ­re zo­sta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny ce­lem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg ko­ni za­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko od­bę­dzie się wy­da­rze­nie jeź­dziec­kie pod na­zwą Baborówko Horse Sale Show – mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we za­wo­dy WKKW oraz au­kcja ko­ni spor­to­wych. Czytaj dalej »

Jesień – czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Jesień to go­rą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi bę­dzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie ca­łe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim za­koń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W ma­low­ni­czej sce­ne­rii, na te­re­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć bę­dzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i je­dy­ne w Europie wy­da­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy ko­nie arab­skie po­cho­dzą­ce ze zna­nych li­nii oraz ro­dów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re od­bę­dzie się w dniach 12-​16 sierp­nia. 14 sierp­nia to­wa­rzy­szyć mu bę­dzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa au­kcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Dodatkowe aukcje ogierów zimnokrwistych

20 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­wia­da­mia, iż pla­no­wa­ne są dwie do­dat­ko­we au­kcje ogie­rów zim­no­krwi­stych:

  • 17 lu­te­go 2016 r. (śro­da) w Kwidzynie
  • 1 mar­ca 2016 r. (wto­rek) w Józefinie

Serdecznie za­pra­sza­my.

Wstępy 2016

5 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za­pra­sza­my do zapoznania się z pismem do­ty­czą­cym te­go­rocz­ne­go Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2016 r., któ­ry od­bę­dzie się w dniach 15-​16 lu­te­go b.r.

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ra­mach ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Numer je­den to spek­takl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, godz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­nych odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cych, in­try­gu­ją­co brzmią­cych na­zwach: Czytaj dalej »

Teraz Polskie Konie – katalog on-​line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Serdecznie za­pra­sza­my na stro­nę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie moż­na już prze­glą­dać ka­ta­log ko­ni (wraz z ma­te­ria­łem wi­deo), któ­re po­ja­wią się na te­go­rocz­nej au­kcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu. Czytaj dalej »

Zostań właścicielem folbluta

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wyścigi · Rasa:

Pieniądze szczę­ścia nie da­ją – chy­ba, że ku­pi­my za nie ko­nia wy­ści­go­we­go. Wbrew po­zo­rom ta przy­jem­ność nie jest za­re­zer­wo­wa­na wy­łącz­nie dla bo­ga­czy. Wystarczy 200-​300 zło­tych. W naj­bliż­szy po­nie­dzia­łek ru­sza je­sien­na au­kcja ko­ni na Partynicach. Czytaj dalej »

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra od­by­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy ma­te­riał zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec