Kategoria: Aukcje i sprzedaże

Kategoria: Rasa: Okres:

XVI Wojewódzka Wystawa-Aukcja Ogierów Zimnokrwistych - relacja filmowa

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy ·

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łów fil­mo­wych z XVI Wojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra odby­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce. Czytaj dalej »

60 Wystawa - Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W dniach 3-4 paź­dzier­ni­ka 2016 roku na tere­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbę­dzie się 60 Wystawa-Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w typie sokól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji będą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5-letnie konie, któ­re zosta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny celem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg koni zaro­do­wych. Czytaj dalej »

Baborówko Horse Sale Show 2016

22 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, WKKW ·

W dniach od 30 wrze­śnia do 2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbę­dzie się wyda­rze­nie jeź­dziec­kie pod nazwą Baborówko Horse Sale Show - mię­dzy­na­ro­do­we i kra­jo­we zawo­dy WKKW oraz aukcja koni spor­to­wych. Czytaj dalej »

Jesień - czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Jesień to gorą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi będzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie całe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim zakoń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W malow­ni­czej sce­ne­rii, na tere­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć będzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i jedy­ne w Europie wyda­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy konie arab­skie pocho­dzą­ce ze zna­nych linii oraz rodów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re odbę­dzie się w dniach 12-16 sierp­nia. 14 sierp­nia towa­rzy­szyć mu będzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa aukcja Pride of Poland. Czytaj dalej »

Dodatkowe aukcje ogierów zimnokrwistych

20 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zawia­da­mia, iż pla­no­wa­ne są dwie dodat­ko­we aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych:

  • 17 lute­go 2016 r. (śro­da) w Kwidzynie
  • 1 mar­ca 2016 r. (wto­rek) w Józefinie

Serdecznie zapra­sza­my.

Wstępy 2016

5 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pismem doty­czą­cym tego­rocz­ne­go Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2016 r., któ­ry odbę­dzie się w dniach 15-16 lute­go b.r.

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no boga­ty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało-czerwonych koni” (12 grud­nia, sobo­ta, godz. 1615, are­na A - hala 5), któ­ry będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­ją­co brzmią­cych nazwach: Czytaj dalej »

Teraz Polskie Konie - katalog on-line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my na stro­nę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie moż­na już prze­glą­dać kata­log koni (wraz z mate­ria­łem wideo), któ­re poja­wią się na tego­rocz­nej aukcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu. Czytaj dalej »

Zostań właścicielem folbluta

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wyścigi · Rasa:

Pieniądze szczę­ścia nie dają – chy­ba, że kupi­my za nie konia wyści­go­we­go. Wbrew pozo­rom ta przy­jem­ność nie jest zare­zer­wo­wa­na wyłącz­nie dla boga­czy. Wystarczy 200-300 zło­tych. W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek rusza jesien­na aukcja koni na Partynicach. Czytaj dalej »

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych - Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra odby­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy mate­riał został zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

26 paź­dzier­ni­ka o godz. 1100 w SK Janów Podlaski odbę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja koni na gru­dnio­wą aukcję „Teraz pol­skie konie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) nale­ży wysy­łać na adres biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji koni ardeńskich

12 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Sprawy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji koni ardeń­skich do księ­gi. Czytaj dalej »

Aukcja koni rasy śląskiej i innych ras szlachetnych

5 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,,,,

W imie­niu OHZ Kamieniec - Stado Książ zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi aukcji któ­ra odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka po zakoń­cze­niu pró­by dziel­no­ści ogie­rów ślą­skich.

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

11 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Jeszcze cią­gle moż­na zgła­szać konie do aukcji koni wierz­cho­wych, któ­ra zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas poznań­skiej Cavaliady w dniach 11-13 grud­nia 2015 roku.
Organizatorzy aukcji Teraz Polskie Konie - Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur - uprzej­mie infor­mu­ją, iż został prze­dłu­żo­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń do 21 wrze­śnia br. Czytaj dalej »

Aukcje ogierów zimnokrwistych

9 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się cykl wystaw, na któ­rych odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów zim­no­krwi­stych do księ­gi. Będzie to rów­nież oka­zja do zaku­pu mło­de­go ogie­ra do hodow­li. Pierwsza aukcja zapla­no­wa­na jest na dzień 19 wrze­śnia w Skaryszewie (woj. mazo­wiec­kie, powiat radom­ski). Kolejne według ter­mi­na­rza: Czytaj dalej »

Zmiana miejsca Wystawy-Aukcji Ogierów Rasy PKZ na terenie LZHK

2 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni infor­mu­je­my, że Wystawa-Aukcja Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty zosta­ła prze­nie­sio­na z SO Białka do Janowa k/Chełma.
Aukcja odbę­dzie się w zapla­no­wa­nym wcze­śniej ter­mi­nie, tj. 25 wrze­śnia br., na tere­nie Zajazdu Trzy Dęby.

Polskie konie za miliony

17 sierpnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zakończone wczo­raj 46. Dni Konia Arabskiego odby­wa­ją­ce się w Stadninie Koni Janów Podlaski przy­nio­sły kolej­ne histo­rycz­ne suk­ce­sy. Na aukcji Pride of Poland padł fan­ta­stycz­ny rekord sprze­da­żo­wy. Klacz Pepita (Ekstern - Pepesza / Eukaliptus) (link do stro­ny w kata­lo­gu on-line) zosta­ła wyli­cy­to­wa­na za kwo­tę 1 mln 400 tys. euro. Ponadto sprze­da­no konie za ponad 4 milio­ny euro, co nie­zbi­cie świad­czy o dobrej kon­dy­cji i doce­nie­niu przez świat pol­skiej hodow­li koni. Czytaj dalej »

Zmiana miejsca aukcji ogierów zimnokrwistych 19.09.2015

3 sierpnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu infor­mu­je­my, że zapla­no­wa­na na 19.09.2015 r. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty zamiast w SK Kozienice odbę­dzie się w SK Hubertus w Skaryszewie. Termin pozo­sta­je bez zmian.


Hodowca i Jeździec