Kategoria: Aukcje i sprzedaże

Kategoria: Rasa: Okres:

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ra­mach ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Numer je­den to spek­takl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, godz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­nych odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cych, in­try­gu­ją­co brzmią­cych na­zwach: Czytaj dalej »

Teraz Polskie Konie – katalog on-​line już dostępny!

6 listopada 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Serdecznie za­pra­sza­my na stro­nę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie moż­na już prze­glą­dać ka­ta­log ko­ni (wraz z ma­te­ria­łem wi­deo), któ­re po­ja­wią się na te­go­rocz­nej au­kcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu. Czytaj dalej »

Zostań właścicielem folbluta

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wyścigi · Rasa:

Pieniądze szczę­ścia nie da­ją – chy­ba, że ku­pi­my za nie ko­nia wy­ści­go­we­go. Wbrew po­zo­rom ta przy­jem­ność nie jest za­re­zer­wo­wa­na wy­łącz­nie dla bo­ga­czy. Wystarczy 200-​300 zło­tych. W naj­bliż­szy po­nie­dzia­łek ru­sza je­sien­na au­kcja ko­ni na Partynicach. Czytaj dalej »

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra od­by­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy ma­te­riał zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

13 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

26 paź­dzier­ni­ka o godz. 1100 w SK Janów Podlaski od­bę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja ko­ni na gru­dnio­wą au­kcję „Teraz pol­skie ko­nie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do po­bra­nia tutaj) na­le­ży wy­sy­łać na ad­res biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­ni­ka. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji koni ardeńskich

12 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Sprawy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji ko­ni ar­deń­skich do księ­gi. Czytaj dalej »

Aukcja koni rasy śląskiej i innych ras szlachetnych

5 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,,,,

W imie­niu OHZ Kamieniec – Stado Książ za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z warunkami aukcji któ­ra od­bę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka po za­koń­cze­niu pró­by dziel­no­ści ogie­rów śląskich.

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

11 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Jeszcze cią­gle moż­na zgła­szać ko­nie do au­kcji ko­ni wierz­cho­wych, któ­ra zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na pod­czas po­znań­skiej Cavaliady w dniach 11-​13 grud­nia 2015 roku.
Organizatorzy au­kcji Teraz Polskie Konie – Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polturf Barbara Mazur – uprzej­mie in­for­mu­ją, iż zo­stał prze­dłu­żo­ny ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń do 21 wrze­śnia br. Czytaj dalej »

Aukcje ogierów zimnokrwistych

9 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się cykl wy­staw, na któ­rych od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów zim­no­krwi­stych do księ­gi. Będzie to rów­nież oka­zja do za­ku­pu mło­de­go ogie­ra do ho­dow­li. Pierwsza au­kcja za­pla­no­wa­na jest na dzień 19 wrze­śnia w Skaryszewie (woj. ma­zo­wiec­kie, po­wiat ra­dom­ski). Kolejne we­dług ter­mi­na­rza: Czytaj dalej »

Zmiana miejsca Wystawy-​Aukcji Ogierów Rasy PKZ na terenie LZHK

2 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni in­for­mu­je­my, że Wystawa-​Aukcja Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty zo­sta­ła prze­nie­sio­na z SO Białka do Janowa k/​Chełma.
Aukcja od­bę­dzie się w za­pla­no­wa­nym wcze­śniej ter­mi­nie, tj. 25 wrze­śnia br., na te­re­nie Zajazdu Trzy Dęby.

Polskie konie za miliony

17 sierpnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie · Rasa:

Zakończone wczo­raj 46. Dni Konia Arabskiego od­by­wa­ją­ce się w Stadninie Koni Janów Podlaski przy­nio­sły ko­lej­ne hi­sto­rycz­ne suk­ce­sy. Na au­kcji Pride of Poland padł fan­ta­stycz­ny re­kord sprze­da­żo­wy. Klacz Pepita (Ekstern – Pepesza /​ Eukaliptus) (link do strony w katalogu on-line) zo­sta­ła wy­li­cy­to­wa­na za kwo­tę 1 mln 400 tys. eu­ro. Ponadto sprze­da­no ko­nie za po­nad 4 mi­lio­ny eu­ro, co nie­zbi­cie świad­czy o do­brej kon­dy­cji i do­ce­nie­niu przez świat pol­skiej ho­dow­li ko­ni. Czytaj dalej »

Zmiana miejsca aukcji ogierów zimnokrwistych 19.09.2015

3 sierpnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu in­for­mu­je­my, że za­pla­no­wa­na na 19.09.2015 r. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty za­miast w SK Kozienice od­bę­dzie się w SK Hubertus w Skaryszewie. Termin po­zo­sta­je bez zmian.

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

16 marca 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

Już po raz dru­gi Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, za­pra­sza­ją do za­po­zna­nia się z warunkami zgłoszeń koni na aukcję koni wierzchowych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 11-​13 grud­nia br. Czytaj dalej »

Wstępy 2015

15 stycznia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za­pra­sza­my do zapoznania się z pismem do­ty­czą­cym te­go­rocz­ne­go Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2015 r., któ­ry od­bę­dzie się w dniach 23-​24 lu­te­go b.r. W za­łą­cze­niu rów­nież szczegółowy program.

Przetarg w SK Racot

12 stycznia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

Stadnina Koni Racot Sp.z o.o. or­ga­ni­zu­je prze­targ na ko­nie: spor­to­we, re­kre­acyj­ne, kla­cze ho­dow­la­ne i mło­dzież ras wlkp i sp.
Przetarg od­bę­dzie się dnia 31.01.2015 r. na te­re­nie Stadniny. Lista ko­ni oraz pro­gram prze­tar­gu do­stęp­ne są na stro­nie www.racot.pl. Czytaj dalej »

Pierwsza aukcja polskich koni wierzchowych

22 grudnia 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań ·

Podczas Cavaliady w Poznaniu od­by­ła się pierw­sza od lat au­kcja pol­skich ko­ni wierz­cho­wych, or­ga­ni­zo­wa­na pod ha­słem „Teraz Polskie Konie”. Pomysłodawcą au­kcji był Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, a głów­nym ce­lem pro­mo­cja pol­skich ko­ni wierz­cho­wych, któ­re ja­ko­ścią nie ustę­pu­ją ko­niom ho­dow­li za­gra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Aukcja koni okiem prawnika

27 listopada 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie ·

Już w dniach 4-​7 grud­nia 2014 r. wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni bę­dą mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w or­ga­ni­zo­wa­nej w trak­cie za­wo­dów Cavaliada Poznań przez PZHK, ANR, MTP i Polturf aukcji „Teraz Polskie Konie”.

Jakie aspek­ty praw­ne wią­żą się z or­ga­ni­za­cją au­kcji i o czym po­win­ni wie­dzieć jej uczest­ni­cy? Odpowiedzi na te py­ta­nia znaj­dą Państwo w ar­ty­ku­le, w któ­rym omó­wio­ne zo­sta­ły naj­waż­niej­sze prze­pi­sy praw­ne do­ty­czą­ce au­kcji oraz naj­istot­niej­sze po­sta­no­wie­nia Warunków Aukcji („Warunki„) przed­sta­wio­nych przez or­ga­ni­za­to­rów. Czytaj dalej »

Aukcja na Cavaliadzie

10 listopada 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie ·

W pierw­szy week­end grud­nia, pod­czas Cavaliady w Poznaniu, od­bę­dzie się ​pierw­sza au­kcja pol­skich ko­ni wierz­cho­wych, or­ga­ni­zo­wa­na wspól­nie przez Polski Związek Hodowców Koni, Agencję Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz POLTURF Barbara Mazur.

Czytaj dalej »

Wykaz koni do sprzedaży z SO Sieraków

28 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,,,,

W imie­niu Przedsiębiorstwa Rolniczo-​Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo, za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ofertą koni przeznaczonych do sprze­daży. Przetargi na sprze­daż ko­ni Spółki PR-​H Gałopol od­by­wa­ją się w pierw­szy i trze­ci wto­rek każ­de­go miesiąca.
Przedstawiamy rów­nież listę ogierów Stada Ogierów Sieraków prze­zna­czo­nych do dzier­ża­wy dla ho­dow­ców na se­zon ko­pu­la­cyj­ny w 2015r.

Przetarg na sprzedaż koni w SK Racot

22 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa:

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie ogła­sza prze­targ na sprze­daż na­stę­pu­ją­cych koni:

  1. ogier EROTYK sp, si­wy, ur. 19.03.2011 r. (Tjungske KWPN – Erotyka sp /​ Elmero KWPN) – I miej­sce w pró­bie dziel­no­ści ZT Bielice 2014 r.
  2. ogier ALAN sp, si­wy, ur. 22.03.2011 r. (Tjungske KWPN – Alabama sp /​ Elmero KWPN ) – III miej­sce w pró­bie dziel­no­ści ZT Bielice 2014 r.

Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec