Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki

Kategoria: Rasa: Okres:

Skok po sukces… luzem

7 grudnia 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W tym roku się­gnę­li­śmy po roz­wią­za­nie, któ­re do tej pory nigdy nie mia­ło jesz­cze miej­sca na Cavaliadzie i… osią­gnę­li­śmy suk­ces!
Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem odbył się w sobo­tę, 2 grud­nia. Jeszcze przed godzi­ną 12 widow­nia are­ny B wypeł­ni­ła się po brze­gi publicz­no­ścią, chęt­ną do oglą­da­nia wyse­lek­cjo­no­wa­nej staw­ki mło­dych (2- i 3-letnich) koni. Jak się póź­niej oka­za­ło nie byli to widzo­wie przy­pad­ko­wi, zna­ko­mi­tą więk­szość sta­no­wi­li człon­ko­wie kra­jo­wych i zagra­nicz­nych ekip star­tu­ją­cych w roz­gry­wa­nych rów­no­le­gle CSI, oso­by zain­te­re­so­wa­ne zna­le­zie­niem inte­re­su­ją­cych koni do hodow­li oraz spor­tu z Polski i zagra­ni­cy. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu - CAVALIADA Poznań 2017

2 grudnia 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem, któ­ry roz­gry­wa­ny był w dniu dzi­siej­szym pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Lista koni biorących udział w Ogólnopolskim Czempionacie Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - Poznań 2017

29 listopada 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W tym roku pod­czas Cavaliady Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem! W sobo­tę, 2 grud­nia od godzi­ny 12:00 wszy­scy chęt­ni będą mogli obej­rzeć staw­kę wyse­lek­cjo­no­wa­nych mło­dych koni. Na Arenie B zbu­do­wa­ny zosta­nie spe­cjal­ny kory­tarz, w któ­rym konie będą poko­ny­wać prze­szko­dy bez udzia­łu jeźdź­ców. Po oce­nie komi­syj­nej pozna­my naj­lep­sze konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: koni 2-letnich i 3-letnich. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi na temat koni bio­rą­cych udział w Czempionacie! Czytaj dalej »

Czekamy na Was w Poznaniu! Pawilon Polskiej Hodowli na Cavaliadzie

29 listopada 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Cavaliada w Poznaniu to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go wszy­scy sta­ra­ją się poka­zać licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści i odwie­dza­ją­cym to, co mają naj­lep­sze­go. Z tego powo­du Polski Związek Hodowców Koni chce się pochwa­lić… koń­mi! Mamy ogrom­ną przy­jem­ność zapro­sze­nia wszyst­kich do korzy­sta­nia peł­ny­mi gar­ścia­mi z tego, co przy­go­to­wa­li­śmy na to fan­ta­stycz­ne wyda­rze­nie. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych w skokach luzem - CAVALIADA 2017

31 października 2017 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w Poznaniu w dniu 2 grud­nia 2017 r. (sobo­ta) pod­czas Cavaliady.
Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 17 listo­pa­da 2017 roku.

Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej - wyniki

7 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W minio­ny week­end, w Młodzikowie odbył się Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych w sko­kach luzem.
Zapraszamy Państwa do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oraz do oglą­da­nia gale­rii zdjęć na stro­nie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich. Czytaj dalej »

Wspólny Termin Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w Skokach Luzem

4 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras: Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem  oraz Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem, któ­re pier­wot­nie mia­ły się odbyć w dniach 11-12 sierp­nia 2017 r. w Drzonkowie zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w dniach 2-3 wrze­śnia br. w Młodzikowie, rów­no­le­gle z VIII Krajowym Czempionatem Koni Rasy Wielkopolskiej.
Zgłoszenia przyj­mu­je Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w ter­mi­nie do 16 sierp­nia br.

Czempionat Porównawczy – zmiana terminu

1 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szeń, Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry miał się odbyć w dniach  11-12 sierp­nia 2017 r. w Drzonkowie zosta­je prze­nie­sio­ny na paź­dzier­nik. O dokład­nym ter­mi­nie i miej­scu roz­gry­wa­nia czem­pio­na­tu poin­for­mu­je­my wkrót­ce. Za zmia­nę prze­pra­sza­my!

Skokowe MPMK 2017 w nowej-starej sukni

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

W roku ubie­głym wśród naszych hodow­ców wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło ofi­cjal­ne połą­cze­nie w jed­ną gru­pę koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi oraz tymi, któ­re nazy­wa­my zagra­nicz­ny­mi star­tu­ją­cy­mi w MPMK. Do 2015 r. konie ze wszyst­kich ksiąg stad­nych wspól­nie rywa­li­zo­wa­ły w kon­kur­sach pół­fi­na­ło­wych, aby już w fina­le wystar­to­wać oddziel­nie i zostać skla­sy­fi­ko­wa­ne w dwóch gru­pach - pol­skiej oraz zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Czempionat Porównawczy - Drzonków 2017

22 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się 11-12 sierp­nia br. w Drzonkowie.

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - relacja filmowa

5 września 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi fil­mo­wy­mi z Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem, któ­ry odbył się w dniach 19-21 sierp­nia 2016 w Drzonkowie. Czytaj dalej »

Zapraszamy na MPMK w skokach przez przeszkody Drzonków 2016

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

Już za dwa dni roz­pocz­ną się naj­waż­niej­sze zawo­dy dla mło­dych koni w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy czy­li Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Zostaną roze­gra­ne w na tere­nie ośrod­ka spor­to­we­go w Drzonkowie, w dniach 19-21.08. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody

4 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Podobnie jak w roku ubie­głym MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy roz­po­czy­na­ją rywa­li­za­cję naj­lep­szych mło­dych koni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Podczas tego­rocz­nych MPMK w sko­kach zno­wu odbę­dzie się kon­kurs Grand Prix Ogierów oraz Czempionat Hodowlany dla mło­dych koni w sko­kach luzem.
Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi tych trzech imprez, któ­re odbę­dą się w Drzonkowie w dniach 19-21 sierp­nia.

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych w skokach luzem

30 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w Drzonkowie w dniach 19-20 sierp­nia 2016 r. (pią­tek – sobo­ta) pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Czempionat użytkowy w wolnych skokach - Sieraków

3 listopada 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,,

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Czempionatu użyt­ko­we­go w wol­nych sko­kach, któ­ry odbę­dzie się w dniach 14-15 listo­pa­da w Sierakowie.

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp - Drzonków 2015

31 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z Czempionatu Hodowlanego Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, roz­gry­wa­ne­go pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp w skokach luzem

25 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Czempionatu Hodowlanego Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry odbył się 22 sierp­nia w Drzonkowie, udo­stęp­nio­ny­mi w zakład­ce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja).

Zmiana w regulaminie Ogólnopolskiego Czempionatu koni sp

22 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w poro­zu­mie­niu z Komisją Księgi Stadnej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, infor­mu­je, że w pkt. 9.IV regu­la­mi­nu Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w Drzonkowie, pierw­sze zda­nie otrzy­mu­je brzmie­nie:

cytatTytuły przy­zna­wa­ne są oddziel­nie dla ogie­rów i kla­czy, pod warun­kiem, że w kla­sie zosta­nie oce­nio­nych co naj­mniej 5 koni.

Katalog na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy sp w skokach luzem

20 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem koni zgło­szo­nych na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę - 22 sierp­nia 2015 r. w Drzonkowie.

UWAGA! Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych: m, sp i wlkp w Drzonkowie odwołany!

11 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­nych koni, odwo­ła­ny zosta­je Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach luzem. Jednocześnie infor­mu­je­my, że Ogólnopolski Czempionat koni pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach luzem (oce­na kla­czy i ogie­rów) odbę­dzie się w sobo­tę 22 sierp­nia po zakoń­cze­niu ostat­nie­go kon­kur­su w roz­gryw­kach MPMK.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.


Hodowca i Jeździec