Kategoria: Skoki luzem /​ Wolne skoki

Kategoria: Rasa: Okres:

Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – wyniki

7 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W mi­nio­ny week­end, w Młodzikowie od­był się Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras szla­chet­nych w sko­kach lu­zem.
Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi oraz do oglądania galerii zdjęć na stronie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich. Czytaj dalej »

Wspólny Termin Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w Skokach Luzem

4 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras: Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w skokach luzem  oraz Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi w skokach luzem, któ­re pier­wot­nie mia­ły się od­być w dniach 11-​12 sierp­nia 2017 r. w Drzonkowie zo­sta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w dniach 2-​3 wrze­śnia br. w Młodzikowie, rów­no­le­gle z VIII Krajowym Czempionatem Koni Rasy Wielkopolskiej.
Zgłoszenia przyj­mu­je Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w ter­mi­nie do 16 sierp­nia br.

Czempionat Porównawczy – zmiana terminu

1 sierpnia 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szeń, Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach lu­zem, któ­ry miał się od­być w dniach  11-​12 sierp­nia 2017 r. w Drzonkowie zo­sta­je prze­nie­sio­ny na paź­dzier­nik. O do­kład­nym ter­mi­nie i miej­scu roz­gry­wa­nia czem­pio­na­tu po­in­for­mu­je­my wkrót­ce. Za zmia­nę przepraszamy!

Skokowe MPMK 2017 w nowej-​starej sukni

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

W ro­ku ubie­głym wśród na­szych ho­dow­ców wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło ofi­cjal­ne po­łą­cze­nie w jed­ną gru­pę ko­ni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi oraz ty­mi, któ­re na­zy­wa­my za­gra­nicz­ny­mi star­tu­ją­cy­mi w MPMK. Do 2015 r. ko­nie ze wszyst­kich ksiąg stad­nych wspól­nie ry­wa­li­zo­wa­ły w kon­kur­sach pół­fi­na­ło­wych, aby już w fi­na­le wy­star­to­wać od­dziel­nie i zo­stać skla­sy­fi­ko­wa­ne w dwóch gru­pach – pol­skiej oraz za­gra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Czempionat Porównawczy – Drzonków 2017

22 czerwca 2017 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach lu­zem, któ­ry od­bę­dzie się 11-​12 sierp­nia br. w Drzonkowie.

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem – relacja filmowa

5 września 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ma­te­ria­ła­mi fil­mo­wy­mi z Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem, któ­ry od­był się w dniach 19-​21 sierp­nia 2016 w Drzonkowie. Czytaj dalej »

Zapraszamy na MPMK w skokach przez przeszkody Drzonków 2016

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

Już za dwa dni roz­pocz­ną się naj­waż­niej­sze za­wo­dy dla mło­dych ko­ni w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy czy­li Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Zostaną ro­ze­gra­ne w na te­re­nie ośrod­ka spor­to­we­go w Drzonkowie, w dniach 19-21.08. Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody

4 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Podobnie jak w ro­ku ubie­głym MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy roz­po­czy­na­ją ry­wa­li­za­cję naj­lep­szych mło­dych ko­ni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Podczas te­go­rocz­nych MPMK w sko­kach zno­wu od­bę­dzie się kon­kurs Grand Prix Ogierów oraz Czempionat Hodowlany dla mło­dych ko­ni w sko­kach luzem.
Wszystkich chęt­nych za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami tych trzech im­prez, któ­re od­bę­dą się w Drzonkowie w dniach 19-​21 sierpnia.

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych w skokach luzem

30 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach lu­zem, któ­ry od­bę­dzie się w Drzonkowie w dniach 19-​20 sierp­nia 2016 r. (pią­tek – so­bo­ta) pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Czempionat użytkowy w wolnych skokach – Sieraków

3 listopada 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,,

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami Czempionatu użytkowego w wolnych skokach, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 14-​15 li­sto­pa­da w Sierakowie.

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp – Drzonków 2015

31 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z Czempionatu Hodowlanego Koni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach lu­zem, roz­gry­wa­ne­go pod­czas te­go­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp w skokach luzem

25 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi Czempionatu Hodowlanego Koni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach lu­zem, któ­ry od­był się 22 sierp­nia w Drzonkowie, udo­stęp­nio­ny­mi w za­kład­ce „Wyniki z innych imprez hodowlanych / jeździeckich” (me­nu Selekcja).

Zmiana w regulaminie Ogólnopolskiego Czempionatu koni sp

22 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w po­ro­zu­mie­niu z Komisją Księgi Stadnej pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi, in­for­mu­je, że w pkt. 9.IV regulaminu Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego Koni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w Drzonkowie, pierw­sze zda­nie otrzy­mu­je brzmienie:

cytatTytuły przy­zna­wa­ne są od­dziel­nie dla ogie­rów i kla­czy, pod wa­run­kiem, że w kla­sie zo­sta­nie oce­nio­nych co naj­mniej 5 koni.

Katalog na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy sp w skokach luzem

20 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ko­ni zgło­szo­nych na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany ko­ni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach lu­zem, któ­ry od­bę­dzie się w naj­bliż­szą so­bo­tę – 22 sierp­nia 2015 r. w Drzonkowie.

UWAGA! Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych: m, sp i wlkp w Drzonkowie odwołany!

11 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­nych ko­ni, od­wo­ła­ny zo­sta­je Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach lu­zem. Jednocześnie in­for­mu­je­my, że Ogólnopolski Czempionat ko­ni pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach lu­zem (oce­na kla­czy i ogie­rów) od­bę­dzie się w so­bo­tę 22 sierp­nia po za­koń­cze­niu ostat­nie­go kon­kur­su w roz­gryw­kach MPMK.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie prze­pra­sza­my za utrudnienia.

Zgłoszenia koni na Czempionaty w skokach luzem w Drzonkowie

5 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, że zgło­sze­nia ko­ni na Ogólnopolski Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach lu­zem oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy ko­ni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach lu­zem w Drzonkowie przyj­mo­wa­ne bę­dą w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 6 sierp­nia 2015 r. (do czwart­ku).
Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać dro­gą ma­ilo­wą na ad­res kusmierczak@pzhk.pl nr tel. 503-123-654.

Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody i nie tylko…

4 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy roz­po­czy­na­ją ry­wa­li­za­cję naj­lep­szych mło­dych ko­ni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Podczas te­go­rocz­nych MPMK w sko­kach od­bę­dzie się tak­że kon­kurs Grand Prix Ogierów oraz Czempionat Hodowlany dla mło­dych ko­ni w sko­kach luzem.
Wszystkich chęt­nych za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z propozycjami tych trzech im­prez, któ­re od­bę­dą się w Drzonkowie w dniach 21-​23 sierpnia.

Młode konie w Drzonkowie

31 lipca 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Już tyl­ko trzy ty­go­dnie dzie­lą nas od Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Tegoroczne cham­pio­na­ty bę­dą po raz pierw­szy roz­gry­wa­ne na te­re­nie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie k. Zielonej Góry. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras młp, wlkp i sp w skokach luzem

22 lipca 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­na­mi Ogólnopolskiego czempionatu hodowlanego koni rasy polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem oraz Ogólnopolskiego czempionatu porównawczego koni ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi w skokach luzem, któ­re od­bę­dą się w Drzonkowie, w dniach 21-​22 sierp­nia 2015 r.

Filmy z Ogólnopolskiego czempionatu koni ras szlachetnych w Zakrzowie

22 października 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W imie­niu Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapra­szamy do obej­rze­nia fil­mów z  „Ogólnopolskiego czem­pio­na­tu po­rów­naw­cze­go ko­ni ras ma­ło­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w sko­kach lu­zem„, któ­ry od­był się 18 paź­dzier­ni­ka w Zakrzowie. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec