Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki

Kategoria: Rasa: Okres:

Zgłoszenia koni na Czempionaty w skokach luzem w Drzonkowie

5 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, że zgło­sze­nia koni na Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach luzem oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, sp i wlkp w sko­kach luzem w Drzonkowie przyj­mo­wa­ne będą w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 6 sierp­nia 2015 r. (do czwart­ku).
Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać dro­gą mailo­wą na adres kusmierczak@pzhk.pl nr tel. 503-123-654.

Czytaj dalej »

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody i nie tylko…

4 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy roz­po­czy­na­ją rywa­li­za­cję naj­lep­szych mło­dych koni w pię­ciu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Podczas tego­rocz­nych MPMK w sko­kach odbę­dzie się tak­że kon­kurs Grand Prix Ogierów oraz Czempionat Hodowlany dla mło­dych koni w sko­kach luzem.
Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi tych trzech imprez, któ­re odbę­dą się w Drzonkowie w dniach 21-23 sierp­nia.

Młode konie w Drzonkowie

31 lipca 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Już tyl­ko trzy tygo­dnie dzie­lą nas od Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Tegoroczne cham­pio­na­ty będą po raz pierw­szy roz­gry­wa­ne na tere­nie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie k. Zielonej Góry. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras młp, wlkp i sp w skokach luzem

22 lipca 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Filmy z Ogólnopolskiego czempionatu koni ras szlachetnych w Zakrzowie

22 października 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapra­szamy do obej­rze­nia fil­mów z  „Ogólnopolskiego czem­pio­na­tu porów­naw­cze­go koni ras mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem”, któ­ry odbył się 18 paź­dzier­ni­ka w Zakrzowie. Czytaj dalej »

Ogólnopolski czempionat porównawczy koni ras szlachetnych

8 października 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich hodow­ców na Ogólnopolski czem­pio­nat porów­naw­czy koni ras mało­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i wiel­ko­pol­skiej w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w Zakrzowie w dniu 18 paź­dzier­ni­ka 2014 r. Czytaj dalej »

Filmy z Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy WLKP w Skokach Luzem

12 września 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Wielkopolskiej w Sko­kach Luzem, roz­gry­wa­nego pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy wlkp w skokach luzem

1 września 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy wlkp w sko­kach luzem, któ­ry odbył się 29 sierp­nia w Gajewnikach, pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy sp w skokach luzem

29 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy sp w sko­kach luzem, któ­ry odbył się 28 sierp­nia w Gajewnikach, pod­czas trwa­ją­cych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Czytaj dalej »

Katalog koni - Ogólnopolski Czempionat Koni rasy wlkp oraz sp w skokach luzem

22 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,

Przedstawiamy Państwu kata­log koni, któ­re będzie­my oglą­dać na Ogólnopolskim Czempionacie Koni Rasy Wielkopolskiej oraz Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi w sko­kach luzem, Gajewniki 28-29.08.

GP Ogierów - super nowość w Gajewnikach

12 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody ·

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach obfi­to­wać będą w sze­reg nowo­ści. Hitem ma być Grand Prix Ogierów z pulą nagród wyno­szą­cą aż 21.000 zło­tych!!! Magiczna figu­ra kar­cia­na - oczko - do podzia­łu pomię­dzy pięć naj­lep­szych par w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej. Grand Prix Ogierów to kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny przez i roz­gry­wa­ny o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni, a dedy­ko­wa­ny koniom 7-letnim i star­szym (szcze­gó­ły, patrz pro­po­zy­cje). Czytaj dalej »

Czempionat Koni Ras Szlachetnych w KJ Zbyszko

5 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Czempionatu Koni Ras Szlachetnych oraz III Czempionatu Ziemi Łódzkiej w sko­kach luzem, któ­re odbę­dą się w dniach 16-17 sierp­nia 2014 r. w Klubie Jeździeckim Zbyszko. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni za pasem

23 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW ·

Zbliżają się duży­mi kro­ka­mi fina­ły MPMK 2014. Niebawem pozna­my naj­lep­szą koń­ską mło­dzież w dys­cy­pli­nach sko­ków przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nia, wrzech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go, powo­że­nia oraz spor­to­wych raj­dów kon­nych. Warto zoba­czyć kwiat mło­dych koni… Do cze­go zachę­ca­ją Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz orga­ni­za­to­rzy poszcze­gól­nych MPMK 2014. Czytaj dalej »

Czempionat w Wolnych Skokach w Gajewnikach

13 czerwca 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi oraz rasy Wielkopolskiej w Skokach Luzem (w załą­cze­niu rów­nież sche­mat prze­pro­wa­dza­nia pró­by sko­ków luzem), któ­ry odbę­dzie się w dniach 28-29 sierp­nia w Gajewnikach przy oka­zji Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy.

XXV Memoriał Barbary i Andrzeja Osadzińskich

16 kwietnia 2014 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W imie­niu Stada Ogierów w Bogusławicach zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XXV Memoriału Barbary i Andrzeja Osadzińskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 1-4 maja 2014 r. W ramach tej impre­zy odbę­dą się mię­dzy inny­mi dwie wysta­wy: I Ogólnopolska Wystawa Koni Małopolskich i Czempionat w Skokach Luzem oraz Ogólnopolska Wystawa Koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty.
Czytaj dalej »

MPMK w skokach przez przeszkody 2014

20 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni oraz Komisja Koordynacyjna infor­mu­ją, że został zmo­dy­fi­ko­wa­ny tego­rocz­ny ter­min Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Od lat te MPMK były roz­gry­wa­ne w trze­cim tygo­dniu sierp­nia. Termin ten jest naj­od­po­wied­niej­szy dla zawod­ni­ków i koni, nie tyl­ko z racji wybo­ru naszej repre­zen­ta­cji na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Lanaken, ale tak­że orga­ni­za­cji Sportowego Czempionatu w Olszy. W związ­ku z orga­ni­za­cją wie­lu imprez spor­to­wych w trze­cim tygo­dniu sierp­nia poda­ny wcze­śniej ter­min 29-31.08. został prze­su­nię­ty o jeden dzień. Ostateczną datą roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych, sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni jest 28-30.08. Podobnie jak w roku ubie­głym zawo­dy te zosta­ną roze­gra­ne w cen­trum Polski, na tere­nie ośrod­ka w Gajewnikach.
Mamy nadzie­ję, ze mimo tej zmia­ny wszy­scy chęt­ni doja­dą, aby zoba­czyć nie tyl­ko naj­lep­sze mło­de konie w rocz­ni­ku, ale tak­że po raz pierw­szy w tym roku wyse­lek­cjo­no­wa­ne konie 2,5-3 let­nie pre­zen­to­wa­ne w Czempionacie Koni SP oraz WLKP w sko­kach luzem.

Czempionat Użytkowy Koni w wolnych skokach i próba polowa klaczy

28 października 2013 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki ·

Zapraszamy do zapoznania się z programem Czempionatu Użytkowego Koni w wolnych skokach, który odbędzie się w dniach 9-10 listopad 2013 roku w Stadzie Ogierów Sieraków. Czytaj dalej »

III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy SP w skokach luzem

30 września 2013 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Już 19 paź­dzier­ni­ka w Zakrzowie odbę­dzie się III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem. Po szcze­gó­ło­we infor­ma­cje - zasa­dy oce­nia­nia koni oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, odsy­ła­my na stro­nę Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz II Czempionat Ziemi Łódzkiej w skokach luzem

1 sierpnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa: ,,

W dniach 17-18 sierp­nia 2013 r. w „KJ ZBYSZKO” w miej­sco­wo­ści Wiączyń Dolny k. Łodzi odbę­dzie się Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych oraz II Czempionat Ziemi Łódzkiej w sko­kach luzem pod patro­na­tem Prezydent Miasta Łodzi - Hanny Zdanowskiej. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.
Szczegółowe infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie www.ozhk-lodz.pl lub www.kjzbyszko.pl.

Filmy z II Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy SP w Skokach Luzem

6 listopada 2012 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki · Rasa:

Zapraszamy do obejrzenia filmów z II Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy SP w Wolnych Skokach, który odbył się 6 października w Zakrzowie. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec