Kategoria: Ścieżki huculskie

Kategoria: Rasa: Okres:

Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej - XXIII Dni Huculskie - relacja filmowa

23 października 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej - XXIII Dni Huculskie, któ­re odby­ły się w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r. na tere­nie Stadniny Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie. Czytaj dalej »

Mistrz Polski z Podkarpacia

20 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W ostat­ni week­end, w dniach 15-17 wrze­śnia br., w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej. W Mistrzostwach wystar­to­wa­ło 40 koni, któ­re uzy­ska­ły pra­wo star­tu pod­czas sied­miu kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych w tym sezo­nie. Wśród star­tu­ją­cych były eki­py z całe­go kra­ju. Czytaj dalej »

Z Hucułem do Krakowa – relacja filmowa

14 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z VI Zawodów Konnych „Z Hucułem do Krakowa”, któ­re odby­ły się w dniach 5-6 sierp­nia 2017 r. w Stadninie Koni Huculskich Rzeszotary. Czytaj dalej »

Ostateczny ranking koni huculskich (po Rudawce Rymanowskiej) – kwalifikacje

28 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy osta­tecz­ny ran­king koni, któ­re w sezo­nie 2017 rywa­li­zo­wa­ły w ścież­kach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Przypominamy, że zgod­nie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.
Właścicieli koni pro­si­my o jak naj­szyb­sze potwier­dze­nie udzia­łu (rów­nież koni rezer­wo­wych, któ­re zaję­ły w ran­kin­gu miej­sca 51-60).
Ostateczny ter­min zgło­szeń mija 4 wrze­śnia 2017 r. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Młodzikowie) - kwalifikacje

23 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po szó­stym (Młodzikowo, 19 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.
Ostatnie kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się w Rudawce Rymanowskiej, 25-27 sierp­nia.

Ranking koni huculskich (po Kołaczycach) - kwalifikacje

18 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pią­tym (Kołaczyce, 12-13 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

XXIII Dni Huculskie

16 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z orga­ni­za­to­ra­mi oraz współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi ser­decz­nie pra­gnie zapro­sić Państwa na Ogólnopolski Czempionat HodowlanyI Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej – „XXIII DNI HUCULSKIE”, któ­ry odbę­dzie się w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r. Impreza odbę­dzie się na tere­nie Stadnina Koni Huculskich Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. „GŁADYSZÓW” Sp. w Regietowie. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Rzeszotarach) - kwalifikacje

11 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po czwar­tym (Rzeszotary, 5-6 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej.
Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Ranking koni huculskich (po Białołęce) – kwalifikacje

28 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim (Białołęka, 15-16 lip­ca) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-​17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego - relacja filmowa

11 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z XVII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz z IV Małopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re odby­ły się w dniach 10-11 czerw­ca 2017 r. w Klikowej. Czytaj dalej »

IX Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce

21 czerwca 2017 · Kategoria: Powożenie, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my na IX Mazowiecki Weekend z Hucułem. Impreza odbę­dzie się w dniach 15-16 lip­ca w Stadninie „Huculski Raj” na Białołęce. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi.

Majówka w Regietowie - relacja wideo

20 czerwca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z mate­riał fil­mo­wym z Majówki w Regietowie, gdzie odby­ła się zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej oraz kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odby­ły się w dniach 27-28 maja 2017 r. Czytaj dalej »

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej

9 czerwca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mifor­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra odbę­dzie się w Tarnowie Klikowej 24 czerw­ca 2017 r.

Ranking koni huculskich (po Zalutyniu i Regietowie) – kwalifikacje

31 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pierw­szym (Zalutyń, 13-14 maja) i dru­gim (Regietów, 27-28 maja) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­ne do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu. Czytaj dalej »

Szlakiem Konia Huculskiego

11 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej - „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­ry odbę­dzie się w dniach 10-11 czerw­ca 2017 r. w „Klikowej” - Tarnów, ul. Klikowska 304. Termin zgła­sza­nia koni na Czempionat upły­wa w dniu 31 maja 2017 r. Czytaj dalej »

Zebranie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF)

10 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Ścieżki huculskie · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 19-20 maja br. odbę­dzie się w naszym kra­ju zebra­nie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Miejscem obrad będzie Kraków. Czytaj dalej »

„Majówka w Regietowie” 2017 - propozycje

8 maja 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje na „Majówkę w Regietowie”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 27-28 maja w Regietowie. Zgłoszenia do dnia 15.05.2017 r.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my! Czytaj dalej »

Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej

27 kwietnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tego­rocz­nym ter­mi­na­rzem imprez oraz regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Impreza odbę­dzie się na tere­nie SKH Gładyszów w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r.

Propozycje udziału w Ścieżce Huculskiej „NAD LUTNIĄ”

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni hucul­skich na Ścieżkę Huculską, któ­ra odbę­dzie się 13-14 maja 2017 r. w Zalutyniu. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi impre­zy.

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Klikowa - propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. na tere­nie byłe­go Stada Ogierów „Klikowa”. Zgłoszenia nale­ży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 13 paź­dzier­ni­ka.  Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec