Kategoria: Wystawy i pokazy

Kategoria: Rasa: Okres:

Festiwal Huculski

5 kwietnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

w imie­niu or­ga­ni­za­to­ra za­pra­sza­my na Festiwal Huculski, któ­ry od­bę­dzie się w dniu 25 ma­ja 2017 r. w miej­sco­wo­ści Polling (Austria). Zainteresowanym przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje im­pre­zy oraz for­mu­la­rz zgło­sze­nio­wy. Czytaj dalej »

Relacja z Klikowskiej Parady Konnej

4 listopada 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z VIII Wojewódzkiego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Śląskiej i V Wojewódzkiego Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod na­zwą: Polskie ko­nie, tra­dy­cja, te­raź­niej­szo­ść szan­są na przy­szło­ść ra­ma­ch Klikowskiej Parady Konnej, któ­ra oby­ła się w dnia­ch 10 – 11 wrze­śnia 2016 r. w Klikowej. Czytaj dalej »

XVI Wojewódzka Wystawa-​Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2016

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy ·

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­sty­ch za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wy­ch z XVI Wojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra od­by­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce. Czytaj dalej »

60 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

W dnia­ch 3-​4 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku na te­re­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od­bę­dzie się 60 Wystawa-​Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch – ra­sy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w ty­pie so­kól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji bę­dą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5-letnie ko­nie, któ­re zo­sta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny ce­lem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg ko­ni za­ro­do­wy­ch. Czytaj dalej »

4. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2016

19 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy ·

W pro­gra­mie: Czytaj dalej »

Wystawa koni Moteszyce

31 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa:

Wielki suk­ces pol­skiej ho­dow­li na mię­dzy­na­ro­do­wej wy­sta­wie ko­ni Furioso w Moteszycach na Słowacji! Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni – Górki 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, Powożenie, Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie, za­pra­sza­my na IV Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re od­bę­dzie się 25 wrze­śnia 2016 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach ko­ło Garwolina. Czytaj dalej »

XVII Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA 2016

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich za­pra­sza­my na  XVII Krajową Wystawę Koników Polskich – Tarpaniada 2016, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 27-​28 sierp­nia w Sierakowie.

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – relacja filmowa

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z ,,V Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”, któ­ra od­by­ła się w dnia­ch 9-​10 lip­ca 2016 r. w Ludźmierzu. Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim za­koń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ser­decz­nie za­pra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry od­bę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dnia­ch 9-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty

26 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my na relację filmową IV Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ra od­by­ła się w dnia­ch 4-​5 czerw­ca w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mo­wą z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­ra od­by­ła się 9-​10 lip­ca br. Czytaj dalej »

Polskie konie z SO Sieraków na 40-​leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Największe wy­da­rze­nie hip­picz­ne w po­łu­dnio­wy­ch Niemczech w dnia­ch 20-​24 lip­ca 2016 r. – 500 ko­ni z ca­łej Europy i 40 000 osób od­wie­dza­ją­cy­ch. Czytaj dalej »

XX Czempionat koni śląskich w Porębie k/G.Św.Anny

14 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

Prezentujemy Państwu krót­ki film z XX Wystawy ko­ni ślą­ski­ch w Porębie k/G.Św.Anny na Opolszczyźnie, któ­ry od­był się 25-​26 czerw­ca 2016 ro­ku. Czytaj dalej »

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

15 czerwca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na V Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Czytaj dalej »

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wy­sta­wę ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 4-​5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Wystawa Specjalistyczna – Czempionat koni Sokólskich

19 kwietnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu WZHK w Białymstoku za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem Wystawy Specjalistycznej – Czempionatu koni Sokólskich, któ­ra od­bę­dzie się 28-​29 ma­ja 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Wystawy i pokazy ·

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla wi­dzów. W pro­gra­mie wy­stą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „po­rę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a po­tem wi­do­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” ka­dryl su­lek. A na de­ser, przy dźwię­ka­ch praw­dzi­wej or­kie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, hi­sto­rycz­ny po­kaz si­ka­wek kon­ny­ch i sta­rej uprzę­ży z ko­lek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza li­czy 110 lat a naj­star­sza po­cho­dzi z 1812 ro­ku! Wszystkie spraw­ne do dziś. Czytaj dalej »

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Wystawy i pokazy ·

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5-​7 lu­te­go br.) z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych bę­dzie­my mie­li szan­sę być świad­ka­mi wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne­go. Zespół pod ba­tu­tą Ireneusza Kozłowskiego (ho­dow­cy i czyn­ne­go za­wod­ni­ka w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia) w wi­do­wi­sku za­ty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wi­ty tę­czą” po­ka­że pięk­no, ma­gicz­ny bla­sk i wszech­stron­ne wy­ko­rzy­sta­nie pol­ski­ch ko­ni. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube