Kategoria: Wystawy i pokazy

Kategoria: Rasa: Okres:

Wystawa koni Moteszyce

31 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa:

Wielki suk­ces pol­skiej hodow­li na mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wie koni Furioso w Moteszycach na Słowacji! Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni - Górki 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, Powożenie, Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie, zapra­sza­my na IV Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re odbę­dzie się 25 wrze­śnia 2016 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina. Czytaj dalej »

XVII Krajowa Wystawa Koników Polskich - TARPANIADA 2016

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­sza­my na  XVII Krajową Wystawę Koników Polskich - Tarpaniada 2016, któ­ra odbę­dzie się w dniach 27-28 sierp­nia w Sierakowie.

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - relacja filmowa

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z V Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odby­ła się w dniach 9-10 lip­ca 2016 r. w Ludźmierzu. Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim zakoń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry odbę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dniach 9-11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty - relacja filmowa

26 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z IV Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ra odby­ła się w dniach 4-5 czerw­ca w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach - relacja filmowa

19 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy Państwa do zapo­zna­nia się z rela­cją fil­mo­wą z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­ra odby­ła się 9-10 lip­ca br. Czytaj dalej »

Polskie konie z SO Sieraków na 40-leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Największe wyda­rze­nie hip­picz­ne w połu­dnio­wych Niemczech w dniach 20-24 lip­ca 2016 r. - 500 koni z całej Europy i 40 000 osób odwie­dza­ją­cych. Czytaj dalej »

XX Czempionat koni śląskich w Porębie k/G.Św.Anny

14 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

Prezentujemy Państwu krót­ki film z XX Wystawy koni ślą­skich w Porębie k/G.Św.Anny na Opolszczyźnie, któ­ry odbył się 25-26 czerw­ca 2016 roku. Czytaj dalej »

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

15 czerwca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my na V Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Czytaj dalej »

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wysta­wę koni rasy mało­pol­skiej, hucul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra odbę­dzie się w dniach 4-5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Wystawa Specjalistyczna - Czempionat koni Sokólskich

19 kwietnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu WZHK w Białymstoku zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Wystawy Specjalistycznej - Czempionatu koni Sokólskich, któ­ra odbę­dzie się 28-29 maja 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Wystawy i pokazy ·

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla widzów. W pro­gra­mie wystą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „porę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a potem wido­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” kadryl sulek. A na deser, przy dźwię­kach praw­dzi­wej orkie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, histo­rycz­ny pokaz sika­wek kon­nych i sta­rej uprzę­ży z kolek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza liczy 110 lat a naj­star­sza pocho­dzi z 1812 roku! Wszystkie spraw­ne do dziś. Czytaj dalej »

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Wystawy i pokazy ·

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5-7 lute­go br.) z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych będzie­my mie­li szan­sę być świad­ka­mi wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go. Zespół pod batu­tą Ireneusza Kozłowskiego (hodow­cy i czyn­ne­go zawod­ni­ka w dys­cy­pli­nie powo­że­nia) w wido­wi­sku zaty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wi­ty tęczą” poka­że pięk­no, magicz­ny blask i wszech­stron­ne wyko­rzy­sta­nie pol­skich koni. Czytaj dalej »

Pokaz ogierów hodowlanych w Zbrosławicach

5 lutego 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my na Pokaz ogie­rów hodow­la­nych, któ­ry odbę­dzie się w Ośrodku Jeździeckim w Zbrosławicach w dniu 6 lute­go 2016 r. Rozpoczęcie impre­zy o godzi­nie 1400.
Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich zagęsz­cze­nie koni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie warun­ki rekor­do­wy poziom. Szok - 700 koni pod jed­nym dachem!!! Czytaj dalej »

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

Jeszcze parę dni pozo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia. W sobot­nie popo­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie uni­ka­to­wy pokaz. Z oka­zji jubi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu będzie spek­takl pt.: „120 lat biało-czerwonych koni”. Historia nasze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry odsło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie konie ostat­nich 12 dekad. Symbioza ludzi i zwie­rząt, gdzie pozy­cja oraz uży­tecz­ność konia pozo­sta­je trud­na do prze­ce­nie­nia. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no boga­ty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało-czerwonych koni” (12 grud­nia, sobo­ta, godz. 1615, are­na A - hala 5), któ­ry będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­ją­co brzmią­cych nazwach: Czytaj dalej »

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych - Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra odby­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy mate­riał został zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec