Kategoria: Wystawy i pokazy

Kategoria: Rasa: Okres:

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – relacja filmowa

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z V Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra od­by­ła się w dniach 9-​10 lip­ca 2016 r. w Ludźmierzu. Czytaj dalej »

Aukcje zakończone

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

W Janowie Podlaskim za­koń­czo­no Dni Konia Arabskiego.  Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ser­decz­nie za­pra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry od­bę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dniach 9-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty – relacja filmowa

26 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie za­pra­sza­my na re­la­cję fil­mo­wą z IV Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ra od­by­ła się w dniach 4-​5 czerw­ca w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach – relacja filmowa

19 lipca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy Państwa do za­po­zna­nia się z re­la­cją fil­mo­wą z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­ra od­by­ła się 9-​10 lip­ca br. Czytaj dalej »

Polskie konie z SO Sieraków na 40-​leciu Eurocheval w Offenburgu

15 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Największe wy­da­rze­nie hip­picz­ne w po­łu­dnio­wych Niemczech w dniach 20-​24 lip­ca 2016 r. – 500 ko­ni z ca­łej Europy i 40 000 osób od­wie­dza­ją­cych. Czytaj dalej »

XX Czempionat koni śląskich w Porębie k/G.Św.Anny

14 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

Prezentujemy Państwu krót­ki film z XX Wystawy ko­ni ślą­skich w Porębie k/G.Św.Anny na Opolszczyźnie, któ­ry od­był się 25-​26 czerw­ca 2016 ro­ku. Czytaj dalej »

V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

15 czerwca 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na V Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Czytaj dalej »

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wy­sta­wę ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 4-​5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu. Czytaj dalej »

Wystawa Specjalistyczna – Czempionat koni Sokólskich

19 kwietnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu WZHK w Białymstoku za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem Wystawy Specjalistycznej – Czempionatu koni Sokólskich, któ­ra od­bę­dzie się 28-​29 ma­ja 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Pokazy hodowców na Torwarze

8 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Wystawy i pokazy ·

Na naj­bliż­szą Cavaliadę w Warszawie Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał praw­dzi­wą atrak­cję dla wi­dzów. W pro­gra­mie wy­stą­pi Stado Ogierów Kętrzyn ze słyn­ną „po­rę­czą” zło­żo­ną z ogie­rów a po­tem wi­do­wi­sko­wy „zim­no­krwi­sy­ty” ka­dryl su­lek. A na de­ser, przy dźwię­kach praw­dzi­wej or­kie­stry stra­żac­kiej z OSP Okuniew z gmi­ny Halinów, hi­sto­rycz­ny po­kaz si­ka­wek kon­nych i sta­rej uprzę­ży z ko­lek­cji Moniki i Krzysztofa Szusterów. Najmłodsza li­czy 110 lat a naj­star­sza po­cho­dzi z 1812 ro­ku! Wszystkie spraw­ne do dziś. Czytaj dalej »

Pokaz „Koń spowity tęczą”

5 lutego 2016 · Kategoria: Cavaliada Lublin, Wystawy i pokazy ·

W naj­bliż­szy week­end na Cavaliadzie w Lublinie (5-​7 lu­te­go br.) z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych bę­dzie­my mie­li szan­sę być świad­ka­mi wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne­go. Zespół pod ba­tu­tą Ireneusza Kozłowskiego (ho­dow­cy i czyn­ne­go za­wod­ni­ka w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia) w wi­do­wi­sku za­ty­tu­ło­wa­nym „Koń spo­wi­ty tę­czą” po­ka­że pięk­no, ma­gicz­ny blask i wszech­stron­ne wy­ko­rzy­sta­nie pol­skich ko­ni. Czytaj dalej »

Pokaz ogierów hodowlanych w Zbrosławicach

5 lutego 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Śląsko-​Opolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na Pokaz ogie­rów ho­dow­la­nych, któ­ry od­bę­dzie się w Ośrodku Jeździeckim w Zbrosławicach w dniu 6 lu­te­go 2016 r. Rozpoczęcie im­pre­zy o go­dzi­nie 1400.
Czytaj dalej »

Hodowcy na Cavaliadzie

11 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Wystawy i pokazy ·

Od wczo­raj na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich za­gęsz­cze­nie ko­ni na 1 metr kwa­dra­to­wych osią­gnę­ło jak na Polskie wa­run­ki re­kor­do­wy po­ziom. Szok – 700 ko­ni pod jed­nym da­chem!!! Czytaj dalej »

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

Jeszcze pa­rę dni po­zo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wy­da­rze­nia. W so­bot­nie po­po­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady za­pre­zen­to­wa­ny zo­sta­nie uni­ka­to­wy po­kaz. Z oka­zji ju­bi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu bę­dzie spek­takl pt.: „120 lat biało-​czerwonych ko­ni”. Historia na­sze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry od­sło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie ko­nie ostat­nich 12 de­kad. Symbioza lu­dzi i zwie­rząt, gdzie po­zy­cja oraz uży­tecz­ność ko­nia po­zo­sta­je trud­na do prze­ce­nie­nia. Czytaj dalej »

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Seminaria i wykłady, Sprawy związkowe, Wystawy i pokazy ·

W ra­mach ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 120-​lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no bo­ga­ty pro­gram atrak­cji to­wa­rzy­szą­cych. Numer je­den to spek­takl pt. „120 lat biało-​czerwonych ko­ni” (12 grud­nia, so­bo­ta, godz. 1615, are­na A – ha­la 5), któ­ry bę­dzie się skła­dał z 4 ko­lej­nych odsłon/​części o na­stę­pu­ją­cych, in­try­gu­ją­co brzmią­cych na­zwach: Czytaj dalej »

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa:

Serdecznie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-​Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra od­by­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy ma­te­riał zo­stał zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego. Czytaj dalej »

Wyniki kwalifikacji koni ardeńskich

12 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Sprawy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji ko­ni ar­deń­skich do księ­gi. Czytaj dalej »

III Regionalne Święto Hodowców Koni

17 września 2015 · Kategoria: Wystawy i pokazy ·

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my na III Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re od­bę­dzie się dnia 27 wrze­śnia w Górkach k/​Garwolina. Czytaj dalej »

Aukcje ogierów zimnokrwistych

9 września 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy · Rasa: ,

Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się cykl wy­staw, na któ­rych od­bę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów zim­no­krwi­stych do księ­gi. Będzie to rów­nież oka­zja do za­ku­pu mło­de­go ogie­ra do ho­dow­li. Pierwsza au­kcja za­pla­no­wa­na jest na dzień 19 wrze­śnia w Skaryszewie (woj. ma­zo­wiec­kie, po­wiat ra­dom­ski). Kolejne we­dług ter­mi­na­rza: Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec