Kategoria: MPMK

Kategoria: Rasa: Okres:

Rozstrzygnięcie przetargu na organizację MPMK 2018

26 października 2017 · Kategoria: MPMK ·

W dniu 25 paź­dzier­ni­ka b.r. Prezydium Polskiego Związku Hodowców Koni zakoń­czy­ło postę­po­wa­nie w spra­wie prze­tar­gu z dn. 10.08.2017 r. na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2018 roku i wybra­ło ofer­tę LKS „Stragona” doty­czą­cą orga­ni­za­cji MPMK w ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW. Wszystkie trzy dys­cy­pli­ny zosta­ną roze­gra­ne w jed­nym ter­mi­nie (wrze­sień) w Morawie koło Strzegomia.
Jednocześnie infor­mu­je­my, że trwa­ją dzia­ła­nia mają­ce na celu wyło­nie­nie orga­ni­za­to­ra Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, ponie­waż nie zło­żo­no ofert na orga­ni­za­cję tej impre­zy w 2018 roku.

Filmy z MPMK w WKKW

3 października 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mia­ły miej­sce w Strzegomiu w dniach 14-17 wrze­śnia 2017 r.

MPMK w WKKW - transmisja on-line

16 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Od czwart­ku trwa trze­cia edy­cja Strzegom Autumn Show w ramach któ­rej roz­gry­wa­ne są rów­nież Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW. Osoby, któ­re nie mogą być w Strzegomiu oso­bi­ście, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia! Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych. Jednocześnie infor­mu­je­my, że ter­min tych mistrzostw został zmie­nio­ny i odbę­dą się one w dniach 6-7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

MPMK w ujeżdżeniu 2017

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Podczas tego­rocz­nych ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017 w Komisji Sędziowskiej zasia­dać będzie Eva-Maria Vint-Warmington, któ­ra jest sędzi­ną FEI4* oraz sędzi­ną od mło­dych koni. Od roku 2009 jest mena­dże­rem dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia w Estońskim Związku Jeździeckim, a tak­że jest odpo­wie­dzial­na za edu­ka­cję sędziów ujeż­dże­nio­wych w ENF. Czytaj dalej »

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re odbę­dą się w dniach 14-17. wrze­śnia w Strzegomiu. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber. Czytaj dalej »

Uznawanie ogierów po MPMK 2017

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sprawy hodowlane ·

Informujemy, że uzna­wa­nie ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, powo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z odpo­wied­nią licz­bą punk­tów) odbę­dzie się dnia 19 paź­dzier­ni­ka (dru­gi dzień polo­wej pró­by dziel­no­ści, czwar­tek) na tere­nie SO Łąck. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w powożeniu

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-24 wrze­śnia br.

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

4 września 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 11-13 sierp­nia 2017 r.

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Nie skoń­czy­ły się jesz­cze wszyst­kie kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017, ale poda­je­my listę koni, któ­re do tej pory star­to­wa­ły w tych zawo­dach.
Przypominamy, że wszyst­kie konie star­tu­ją­ce w MPMK muszą być wpi­sa­ne do bazy konio­wa­tych PZHK oraz speł­niać wyma­ga­nia pro­gra­mów hodow­la­nych ksiąg sp, wlkp lub mało­pol­skiej. Niektóre spra­wy unie­moż­li­wia­ją­ce start w MPMK są roz­pa­try­wa­ne indy­wi­du­la­nie przez odpo­wied­nie Komisje Ksiąg i po speł­nie­niu wyma­gań for­mal­nych dany koń uzy­sku­je zgo­dę na start. Czytaj dalej »

Propozycje – MPMK w ujeżdżeniu 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-24 wrze­śnia br.

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1-3 w wymie­nio­nych zawo­dach. Czytaj dalej »

Skokowe MPMK 2017

16 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy już za nami. Gospodarzem tych zawo­dów był Drzonków, a fak­tycz­nym współ­or­ga­ni­za­to­rem Lubuski Związek Jeździecki. Startowały 83 konie, co było licz­bą mniej­szą niż w latach ubie­głych. Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w 2018 roku

10 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2018 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 wrze­śnia 2017 r., godz. 16:00.

Skokowe MPMK 2017

9 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Podczas sko­ko­wych MPMK 2017, któ­re mają się odbyć na tere­nie ośrod­ka przy­go­to­wań olim­pij­skich w Drzonkowie, zawod­ni­cy oraz sędzio­wie będą mie­li wol­ny wstęp na basen olim­pij­ski.
Drzonków od lat jest miej­scem tre­nin­gu zawod­ni­ków pię­cio­bo­ju nowo­cze­sne­go. Trenowały tam takie sła­wy jak: Janusz Pyciak-Peciak, Zbigniew Pacelt, Dorota Idzi czy Arkadiusz Skrzypaszek.

GP Ogierów odwołane

9 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,,

Z powo­du niskiej fre­kwen­cji GP Ogierów pod patro­na­tem PZHK, któ­re mia­ło się odbyć pod­czas sko­ko­wych MPMK w Drzonkowie zosta­ło odwo­ła­ne.

Wykaz kwalifikacji do skokowych MPMK 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Poniżej przed­sta­wia­my pierw­szy wykaz wyni­ków sko­ko­wych kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do tego­rocz­nych MPMK zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez PZHK. Przypominamy tak­że, że wszyst­kie konie bio­rą­ce udział w MPMK muszą figu­ro­wać w bazie PZHK, a wała­chy z zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi nie mają pra­wa star­tu w Mistrzostwach. W razie pytań pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber lub Alicją Kuśmierczak. Czytaj dalej »

Zmiany w kwalifikacjach do ujeżdżeniowych MPMK

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na zmia­nę ter­mi­nu 2 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, któ­re pier­wot­nie mia­ły zostać roze­gra­ne w dniach 11-12.08. pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich w SK Moszna. Aktualny ter­min tych eli­mi­na­cji to 9-10.09.
Termin ten zosta­nie ofi­cjal­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza, a wyni­ki będą uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cyj­ne, pod warun­kiem speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych.

Skokowe MPMK 2017 w nowej-starej sukni

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

W roku ubie­głym wśród naszych hodow­ców wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło ofi­cjal­ne połą­cze­nie w jed­ną gru­pę koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi oraz tymi, któ­re nazy­wa­my zagra­nicz­ny­mi star­tu­ją­cy­mi w MPMK. Do 2015 r. konie ze wszyst­kich ksiąg stad­nych wspól­nie rywa­li­zo­wa­ły w kon­kur­sach pół­fi­na­ło­wych, aby już w fina­le wystar­to­wać oddziel­nie i zostać skla­sy­fi­ko­wa­ne w dwóch gru­pach - pol­skiej oraz zagra­nicz­nej. Czytaj dalej »

Propozycje - MPMK WKKW 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 14-17.09 br.


Hodowca i Jeździec