Kategoria: MPMK

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiany w kwalifikacjach do skokowych MPMK 4-latków

4 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Z powo­du sil­nych opa­dów opie­kun stre­fy Janusz Bobik odwo­łał kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne dla koni 4-letnich, któ­re mia­ły odbyć się pod­czas ZR Sedina Horse Show 1-2.07. Konkursy te zosta­ły prze­nie­sio­ne do Barlinka i odbę­dą się w dniach 7-8.07. Organizatorem tych zawo­dów jest zna­ny na tym tere­nie KJ Contendros Barlinek.
Termin ten zosta­nie ofi­cjal­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza, a wyni­ki będą uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cyj­ne, pod warun­kiem speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych.

Zmiany w kwalifikacjach do skokowych MPMK 5-latków

4 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na orga­ni­za­cję kwa­li­fi­ka­cji do MPMK koni 5-letnich pod­czas ZR w Turzynie. Zawody te odbę­dą się w dniach 15-16.07.
Termin zosta­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza ofi­cjal­nych kwa­li­fi­ka­cji koni 5-letnich, a wyni­ki po speł­nie­niu wyma­gań for­mal­nych zosta­ną uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cje.

Zmiany w kwalifikacjach do skokowych MPMK 5- i 6-latków

27 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Komisja Koordynacyjna po ponow­nym roz­pa­trze­niu wnio­sku KJ Sokół Damasławek wyra­zi­ła zgo­dę na orga­ni­za­cję kwa­li­fi­ka­cji do MPMK koni 5- i 6-letnich pod­czas ZR w sko­kach przez prze­szko­dy o Memoriał Angeliki Jach. Zawody te odbę­dą się w dniach 8-9.07.2017, ter­min zosta­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza ofi­cjal­nych kwa­li­fi­ka­cji koni 5- i 6- let­nich.

MPMK w powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że tego­rocz­ny regu­la­min MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w nie­wiel­kim stop­niu róż­ni się od zeszło­rocz­ne­go. Czytaj dalej »

Zmiana terminu MPMK w ujeżdżeniu oraz powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Informujemy, że z powo­du zaak­cep­to­wa­nia przez FEI oraz PZJ ter­mi­nu jedy­nych, ofi­cjal­nych zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia o ran­dze CDI3* orga­ni­zo­wa­nych w Polsce, mają­cych się odbyć w Janowie Podlaskim w dniach 28.09. – 1.10. 2017, pier­wot­ny ter­min MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi został zmie­nio­ny na 22-24.09. 2017. Miejsce roz­gry­wa­nia tych zawo­dów pozo­sta­je bez zmian – Strzegom. 

Regulaminy MPMK 2017 - ujeżdżenie

8 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni z dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie. Do wglą­du dostęp­ne są tak­że: regu­la­min ogól­ny oraz regu­la­mi­ny szcze­gó­ło­we dys­cy­plin: WKKW i sko­ków przez prze­szko­dy. Regulamin z dys­cy­pli­ny powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi i spor­to­wych raj­dów kon­nych są w przy­go­to­wa­niu.

Regulamin MPMK 2017

1 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, WKKW · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2017 oraz posta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy oraz WKKW.

Konie zgłoszone do MPMK w powożeniu

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listą koni zgło­szo­nych do tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.

Ujeżdżeniowe MPMK 2016

23 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy listę koni bio­rą­cych udział w kwa­li­fi­ka­cjach do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2016/ Strzegom 29.09.-2.10./.

Warsztaty prawnicze – MPMK ujeżdżenie/powożenie 2016

22 września 2016 · Kategoria: MPMK, Seminaria i wykłady ·

Zapraszamy do udzia­łu w warsz­ta­cie „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę 1.10 po zakoń­cze­niu kon­kur­sów MPMK w ujeż­dże­niu i powo­że­niu w namio­cie w pobli­żu baru Dzikus. Czytaj dalej »

Kolejne MPMK za nami

21 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

18 wrze­śnia zakoń­czył się „Strzegom Autumn Show” czy­li mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w WKKW, w ramach któ­rych roze­gra­no Mistrzostwa Polski Młodych Koni i Mistrzostwa Polski Seniorów. Czytaj dalej »

WKKW - MPMK - transmisja on-line już od piątku

16 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią zapra­sza­my Państwa na trans­mi­sję na żywo z Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re odby­wa­ją się od piąt­ku, 16.09.2016 r. od godzi­ny 14:00 w Strzegomiu. Transmisja zosta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z maga­zy­nem Świat Koni, a play­er będzie udo­stęp­nio­ny w niniej­szym wpi­sie. Transmisja będzie kon­ty­nu­owa­na w sobo­tę i nie­dzie­lę.
Bądźcie z nami. Czytaj dalej »

MPMK-WKKW Strzegom – lista koni

13 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych koni na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW 16-18.09. Strzegom. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

MPMK-A - konie 7-9-letnie

12 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­gram pół­fi­na­ło­wy dla koni 7-9-letnich star­tu­ją­cych w tej kate­go­rii wie­ko­wej pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu.

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych do MPMK w WKKW 2016. Jest ona w trak­cie wery­fi­ka­cji wyni­ko­wej oraz rodo­wo­do­wej w PZHK.

MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi - propozycje

9 września 2016 · Kategoria: MPMK, Powożenie ·

Przestawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, któ­re odbę­dą się w Morawie, 30.09-2.10.2016 r. Czytaj dalej »

Propozycje - ujeżdżenie MPMK 2016

7 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje na ujeż­dże­nio­we Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2016.

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - relacja filmowa

5 września 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi fil­mo­wy­mi z Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem, któ­ry odbył się w dniach 19-21 sierp­nia 2016 w Drzonkowie. Czytaj dalej »

MPMK 2016 - zdjęcia z Drzonkowa

26 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze zdję­cia­mi ze sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re odby­ły się w dniach 19-21.08.2016 r. w Drzonkowie. Czytaj dalej »

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

25 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia fina­ło­wych prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 19-21 sierp­nia 2016 r.


Hodowca i Jeździec