Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

22 grudnia biuro główne PZHK będzie nieczynne

20 grudnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w pią­tek 22 grud­nia 2017 r. biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.
Czynne będą jedy­nie dział ksiąg stad­nych oraz dział IT.

Wesołych Świąt

19 grudnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wszystkim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni,
z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia
pra­gnie­my zło­żyć naj­szczer­sze życze­nia
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień rodzin­nych świąt
oraz samych suk­ce­sów w życiu.

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni Czytaj dalej »

Konferencja „Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców” w Balicach

16 listopada 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB w Balicach ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję pt.: „Badania nauko­we w prak­ty­ce hodow­la­nej koni – nowo­cze­sne narzę­dzia dla hodow­ców”, któ­ra odbę­dzie się 12 grud­nia 2017 roku w Balicach.
Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać pod adre­sem: monika.bugno@izoo.krakow.pl do dnia 30 listo­pa­da 2017 r. Formularz zgło­sze­nio­wy w załą­cze­niu. Czytaj dalej »

Reklama stanówki 2018 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

7 listopada 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Szanowni Państwo,
Rok temu w zimo­wym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca” po raz pierw­szy przy­go­to­wa­li­śmy kata­log, w któ­rym pro­mo­wa­li­śmy ogie­ry z licen­cją PZHK. Hodowcy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na rekla­mę w tym wyda­niu, byli zado­wo­le­ni z tej ini­cja­ty­wy i z efek­tów, jakie przy­nio­sła im rekla­ma. Dlatego zde­cy­do­wa­li­śmy się, że będzie­my tę akcję powta­rzać co roku. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

7 listopada 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Spotkanie branżowe „Rozród i Żywienie Koni”

18 października 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na spo­tka­nie bran­żo­we hodow­ców dot. Rozrodu i Żywienia Koni, któ­re odbę­dzie się 22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godzi­nie 10:00 w Bielawach, w woj. łódz­kim. Wstęp wol­ny, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Czytaj dalej »

Spotkanie jesienne Polskiego Towarzystwa Powozowego

3 października 2017 · Kategoria: Inne imprezy ·

Tradycyjne powo­że­nie, to wspa­nia­ła pro­po­zy­cja dla hodow­ców, a pod­czas jesien­nej sesji Polskiego Towarzystwa Powozowego będzie moż­li­wość bliż­sze­go zapo­zna­nia się z tym tema­tem. W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego spo­tka­nia. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że przy­szło­rocz­ny VI Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia - Zamek Książ odbę­dzie się w dniach 7-8 lip­ca 2018 r. Czytaj dalej »

Konie w tematyce I naukowo-szkoleniowej konferencji parazytologicznej

2 października 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 26-29 wrze­śnia br. odby­ła się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu I kon­fe­ren­cja naukowo-szkoleniowa „Parazytozy zwie­rząt – aktu­al­ne zagro­że­nia – nowe roz­wią­za­nia tera­peu­tycz­ne i pro­fi­lak­tycz­ne”. Organizatorem kon­fe­ren­cji był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka. Jedną z 6 sesji tema­tycz­nych była sesja pt. „Parazytozy koni” na któ­rej wygło­szo­no 5 donie­sień nauko­wych. Czytaj dalej »

Konie w Polskim Radiu

29 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nagra­niem z Pierwszego Programu Polskiego Radia, z audy­cji Radio Dzieciom, pt. „Koń, jaki jest, każ­dy widzi” oraz z podzię­ko­wa­nia­mi Prezesa TKHK w Garwolinie - Pana Piotra Pyzy za udział w 5. Regionalnym Święcie Hodowców Koni Górki 2017. Czytaj dalej »

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem kon­fe­ren­cji „Badania gene­tycz­ne w moni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u koni wyści­go­wych”, któ­ra odbę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro - obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wol­ny!

SK Moszna poszukuje pracownika

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wyszczególnione ·

W imie­niu Stadniny Koni Moszna zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ogło­sze­niem o pra­cę na sta­no­wi­sku głów­ne­go spe­cja­li­sty ds. hodow­li koni.

Wykład „Ocena wartości hodowlanej koni PZHK”

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

W dniu 2 wrze­śnia (sobo­ta) po oce­nie koni VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w sko­kach luzem oko­ło godzi­ny 18:30 w Młodzikowie odbę­dzie wykład dr hab. Doroty Lewczuk pt.: „Ocena war­to­ści hodow­la­nej koni PZHK”.
Wszystkich chęt­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Zmarł Marian Kowalczyk - nestor polskiego jeździectwa

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Dziś w nocy zmarł Marian Kowalczyk, wszech­stron­ny jeź­dziec, któ­ry star­to­wał we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW i wol­ty­żer­ce). Trener Kadry Narodowej, pod któ­re­go ręką Polska zdo­by­ła na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r zło­to indy­wi­du­al­nie i sre­bro zespo­ło­wo. Trener wie­lu poko­leń jeźdź­ców.
Rodzinie i bli­skim skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia.

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1-3 w wymie­nio­nych zawo­dach. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski

22 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­mia­my, że 16 sierp­nia 2017 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, rek­tor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1975-1981, dok­tor hono­ris cau­sa SGGW, miło­śnik i hodow­ca koni. Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w 2018 roku

10 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2018 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 wrze­śnia 2017 r., godz. 16:00.

Walne Zebranie ZHKP

17 lipca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich zapra­sza­my człon­ków Związku oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku, któ­re odbę­dzie się w dniu 25.08.2017 r. (pią­tek) o godz. 15:30 w Stadzie Ogierów Sieraków, ul. Stadnina 14. Czytaj dalej »

Nagroda specjalna statuetka „ORŁY WPROST”

11 lipca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Kultura · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że pro­jekt pn. „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ny przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w latach 2013-2015 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 wyróż­nio­ny został w ple­bi­scy­cie Tygodnika „Wprost” nagro­dą spe­cjal­ną sta­tu­et­ką „ORŁY WPROST”. Gala odby­ła się 28 czerw­ca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Odszedł Zdzisław Sobecki

28 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim żalem infor­mu­je­my, że dzi­siaj nad ranem odszedł Zdzisław Sobecki, zało­ży­ciel i Prezes KJ „KORYS” Przygorzele, a tak­że zasłu­żo­ny dzia­łacz i Prezes Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Opolu, a następ­nie wie­lo­let­ni Wiceprezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Katowicach.


Hodowca i Jeździec