Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z programem konferencji „Badania ge­ne­tycz­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych”, któ­ra od­bę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro – obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wolny!

SK Moszna poszukuje pracownika

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wyszczególnione ·

W imie­niu Stadniny Koni Moszna za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ogłoszeniem o pracę na sta­no­wi­sku głów­ne­go spe­cja­li­sty ds. ho­dow­li koni.

Wykład „Ocena wartości hodowlanej koni PZHK”

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

W dniu 2 wrze­śnia (so­bo­ta) po oce­nie ko­ni VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w sko­kach lu­zem oko­ło go­dzi­ny 18:30 w Młodzikowie od­bę­dzie wy­kład dr hab. Doroty Lewczuk pt.: „Ocena war­to­ści ho­dow­la­nej ko­ni PZHK”.
Wszystkich chęt­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Zmarł Marian Kowalczyk – nestor polskiego jeździectwa

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Dziś w no­cy zmarł Marian Kowalczyk, wszech­stron­ny jeź­dziec, któ­ry star­to­wał we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW i wol­ty­żer­ce). Trener Kadry Narodowej, pod któ­re­go rę­ką Polska zdo­by­ła na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r zło­to in­dy­wi­du­al­nie i sre­bro ze­spo­ło­wo. Trener wie­lu po­ko­leń jeźdźców.
Rodzinie i bli­skim skła­da­my wy­ra­zy współczucia.

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni po­ni­żej ho­dow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych ko­ni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nu­me­rów swo­ich kont na ad­res: cuber@pzhk.pl w ce­lu prze­ka­za­nia na­gród pie­nięż­nych za za­ję­cie miejsc 1-​3 w wy­mie­nio­nych za­wo­dach. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz ko­nia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski

22 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że 16 sierp­nia 2017 ro­ku zmarł prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, rek­tor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w la­tach 1975-​1981, dok­tor ho­no­ris cau­sa SGGW, mi­ło­śnik i ho­dow­ca ko­ni. Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w 2018 roku

10 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2018 r. Prosimy o za­po­zna­nie się z zasadami przetargu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e-​mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-​03-​61, 629-​95-​31, fax. 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 wrze­śnia 2017 r., godz. 16:00.

Walne Zebranie ZHKP

17 lipca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich za­pra­sza­my człon­ków Związku oraz mi­ło­śni­ków ko­ni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawczo-​Wyborcze Członków Związku, któ­re od­bę­dzie się w dniu 25.08.2017 r. (pią­tek) o godz. 15:30 w Stadzie Ogierów Sieraków, ul. Stadnina 14. Czytaj dalej »

Nagroda specjalna statuetka „ORŁY WPROST”

11 lipca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Kultura · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że pro­jekt pn. „Utworzenie Polsko-​Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” re­ali­zo­wa­ny przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w la­tach 2013-​2015 w ra­mach Programu Współpracy Transgranicznej PL-​BY-​UA 2007-​2013 wy­róż­nio­ny zo­stał w ple­bi­scy­cie Tygodnika „Wprost” nagrodą specjalną statuetką „ORŁY WPROST”. Gala od­by­ła się 28 czerw­ca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Odszedł Zdzisław Sobecki

28 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim ża­lem in­for­mu­je­my, że dzi­siaj nad ra­nem od­szedł Zdzisław Sobecki, za­ło­ży­ciel i Prezes KJ „KORYS” Przygorzele, a tak­że za­słu­żo­ny dzia­łacz i Prezes Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Opolu, a na­stęp­nie wie­lo­let­ni Wiceprezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Katowicach.

Hodowla koni w Polsce – audycja

23 czerwca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z audycją Polskiego Radia dotyczącą hodowli koni w Polsce.

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody ·

W nie­dzie­lę pod­czas te­go­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku od­bę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej uho­no­ro­wa­ni zo­sta­ną wy­bit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czy­ków oraz Mistrzów Polski z na­wet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz. Czytaj dalej »

Zmarł Henryk Kurzyna

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim smut­kiem i ża­lem za­wia­da­mia­my, że w dniu 10 czerw­ca 2017 ro­ku zmarł w wie­ku 70 lat Pan Henryk Kurzyna, za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni zim­no­krwi­stych z Augustowa. Czytaj dalej »

16. czerwca biuro główne PZHK będzie nieczynne

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w dniu 16. czerw­ca biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni bę­dzie nieczynne.
Czynne bę­dą dział ksiąg stad­nych oraz dział IT pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 22 621-85-80.

Koń to zwierzę wymagające – materiał video

30 maja 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ma­te­ria­łem fil­mo­wym przy­go­to­wa­nym przez por­tal Świat Rolnika oraz artykułem dotyczącym dobrostanu koni na stronie. Czytaj dalej »

Uprawnienia organizacji społecznych

18 maja 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni za­chę­ca ho­dow­ców ko­ni do za­po­zna­nia się z od­po­wie­dzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie upraw­nień or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych, któ­rych sta­tu­to­wym ce­lem dzia­ła­nia jest ochro­na zwie­rząt. Czytaj dalej »

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ

16 maja 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że trwa re­je­stra­cja uczest­ni­ków LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, któ­ry od­bę­dzie się w Poznaniu w dniach 20-​22 wrze­śnia 2017 ro­ku w bu­dyn­ku Biocentrum UP w Poznaniu. Czytaj dalej »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Minister rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi Krzysztof Jurgiel pod­jął de­cy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz ob­sza­ro­wych w ra­mach PROW 2014-​2020 oraz PROW 2007-​2013 (tj. płat­no­ści rolno-​środowiskowo-​klimatycznych, eko­lo­gicz­nych, ONW, za­le­sie­nio­wych oraz rol­no­śro­do­wi­sko­wych) do dnia 31 ma­ja 2017 ro­ku. Czytaj dalej »

PROW 2014-​2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ra­mach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki do­płat do kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec