Kategoria: Finansowanie

Kategoria: Rasa: Okres:

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1-3 w wymie­nio­nych zawo­dach. Czytaj dalej »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Minister rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi Krzysztof Jurgiel pod­jął decy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz obsza­ro­wych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płat­no­ści rolno-środowiskowo-klimatycznych, eko­lo­gicz­nych, ONW, zale­sie­nio­wych oraz rol­no­śro­do­wi­sko­wych) do dnia 31 maja 2017 roku. Czytaj dalej »

PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych Czytaj dalej »

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia ·

W Unii Europejskiej trwa deba­ta o przy­szło­ści wspól­nej poli­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 roku. Czytaj dalej »

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imie­niu swo­im i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, któ­ra jest Organizacją Pożytku Publicznego, uprzej­mie pro­si wszyst­kich, któ­rym tra­dy­cja i pol­ska kul­tu­ra nie są obo­jęt­ne, o wspar­cie dzia­łań Fundacji i prze­ka­za­nie 1% podat­ku na cele sta­tu­to­we Fundacji. Czytaj dalej »

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi infor­mu­je­my, że od 11 lute­go 2017 r. będą mogły być nakła­da­ne kary za naby­wa­nie pro­duk­tów rol­nych bez pisem­nej umo­wy z pro­du­cen­tem. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie ·

Poniżej zamiesz­cza­my ofi­cjal­ną odpo­wiedź Ministra Rolnictwa na kolej­ne wystą­pie­nie PZHK w spra­wie obję­cia koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich: Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodow­ców w spra­wie płat­no­ści w latach 2014-2020.

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 28 wrze­śnia br. przed­sta­wi­cie­le PZHK zło­ży­li na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel pod­pi­sa­ny przez ponad 6.000 hodow­ców koni z całej Polski.

Pomoc dla poszkodowanych w czasie suszy

14 września 2015 · Kategoria: Finansowanie ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią na pismo skie­ro­wa­ne do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie pomo­cy dla poszko­do­wa­nych rol­ni­ków w cza­sie suszy. Czytaj dalej »

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wie­ku powy­żej 45 roku życia. Czytaj dalej »

Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji

8 sierpnia 2014 · Kategoria: Finansowanie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni dofi­nan­su­ją kosz­ty zwią­za­ne ze star­ta­mi nastę­pu­ją­cych koni pol­skiej hodow­li w cza­sie Światowych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

Czytaj dalej »

Płatności bezpośrednie 2015-2020

2 lipca 2014 · Kategoria: Finansowanie ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w dniu 1 lip­ca br., w związ­ku z trwa­ją­cy­mi kon­sul­ta­cja­mi spo­łecz­ny­mi sys­te­mu płat­no­ści bez­po­śred­nich w latach 2015-2020, odby­ło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li Polskiego Związku Hodowców Koni (Zbigniew Jaworski, Andrzej Woda, Andrzej Stasiowski) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Markiem Sawickim. Czytaj dalej »

Odpowiedź MRiRW w sprawie dopłat zwierzęcych

10 marca 2014 · Kategoria: Finansowanie ·

Polski Związek Hodowców Koni otrzy­mał pisem­ną odpo­wiedź (link do pisma) od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo pro­te­sta­cyj­ne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ściach w ramach sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go z dnia 14 lute­go 2014 r.

Rok 2014 bez dopłat zwierzęcych

27 lutego 2014 · Kategoria: Finansowanie ·

W dniu 14 lute­go 2014 r. Polski Związek Hodowców Koni skie­ro­wał na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby pismo pro­te­sta­cyj­ne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ściach w ramach sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go (link do pisma).
Ustawa ta nie­ste­ty zosta­ła już pod­pi­sa­na przez Prezydenta, co skut­ku­je likwi­da­cją tzw. dopła­ty zwie­rzę­cej w 2014 r. Czytaj dalej »

Dofinansowania wystaw klaczek zimnokrwistych w 2011 roku

17 czerwca 2011 · Kategoria: Finansowanie · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia zasa­dy orga­ni­za­cji wystaw kla­czek zim­no­krwi­stych w 2011 roku dofi­nan­so­wa­nych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz z Funduszy PZHK i OZHK. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec