Kategoria: Finansowanie

Kategoria: Rasa: Okres:

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia ·

W Unii Europejskiej trwa de­ba­ta o przy­szło­ści wspól­nej po­li­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 ro­ku. Czytaj dalej »

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imie­niu swo­im i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, któ­ra je­st Organizacją Pożytku Publicznego, uprzej­mie pro­si wszyst­ki­ch, któ­rym tra­dy­cja i pol­ska kul­tu­ra nie są obo­jęt­ne, o wspar­cie dzia­łań Fundacji i prze­ka­za­nie 1% po­dat­ku na ce­le sta­tu­to­we Fundacji. Czytaj dalej »

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi in­for­mu­je­my, że od 11 lu­te­go 2017 r. bę­dą mo­gły być na­kła­da­ne ka­ry za na­by­wa­nie pro­duk­tów rol­ny­ch bez pi­sem­nej umo­wy z pro­du­cen­tem. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie ·

Poniżej za­miesz­cza­my ofi­cjal­ną od­po­wie­dź Ministra Rolnictwa na ko­lej­ne wy­stą­pie­nie PZHK w spra­wie ob­ję­cia ko­ni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­ni­ch: Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z Zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 roku.

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z odpowiedzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodowców w spra­wie płat­no­ści w la­ta­ch 2014-​2020.

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że w dniu 28 wrze­śnia br. przed­sta­wi­cie­le PZHK zło­ży­li na rę­ce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel podpisany przez ponad 6.000 hodowców koni z ca­łej Polski.

Pomoc dla poszkodowanych w czasie suszy

14 września 2015 · Kategoria: Finansowanie ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do za­po­zna­nia się z od­po­wie­dzią na pi­smo skie­ro­wa­ne do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie po­mo­cy dla po­szko­do­wa­ny­ch rol­ni­ków w cza­sie su­szy. Czytaj dalej »

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia ·

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia do­fi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wie­ku po­wy­żej 45 ro­ku ży­cia. Czytaj dalej »

Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji

8 sierpnia 2014 · Kategoria: Finansowanie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Z sa­tys­fak­cją in­for­mu­je­my, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/​Wojewódzkie Związki Hodowców Koni do­fi­nan­su­ją kosz­ty zwią­za­ne ze star­ta­mi na­stę­pu­ją­cy­ch ko­ni pol­skiej ho­dow­li w cza­sie Światowych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

Czytaj dalej »

Płatności bezpośrednie 2015-​2020

2 lipca 2014 · Kategoria: Finansowanie ·

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że w dniu 1 lip­ca br., w związ­ku z trwa­ją­cy­mi kon­sul­ta­cja­mi spo­łecz­ny­mi sys­te­mu płat­no­ści bez­po­śred­ni­ch w la­ta­ch 2015-​2020, od­by­ło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li Polskiego Związku Hodowców Koni (Zbigniew Jaworski, Andrzej Woda, Andrzej Stasiowski) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Markiem Sawickim. Czytaj dalej »

Odpowiedź MRiRW w sprawie dopłat zwierzęcych

10 marca 2014 · Kategoria: Finansowanie ·

Polski Związek Hodowców Koni otrzy­mał pi­sem­ną od­po­wie­dź (link do pisma) od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo protestacyjne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ścia­ch w ra­ma­ch sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go z dnia 14 lu­te­go 2014 r.

Rok 2014 bez dopłat zwierzęcych

27 lutego 2014 · Kategoria: Finansowanie ·

W dniu 14 lu­te­go 2014 r. Polski Związek Hodowców Koni skie­ro­wał na rę­ce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby pi­smo pro­te­sta­cyj­ne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ścia­ch w ra­ma­ch sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go (link do pisma).
Ustawa ta nie­ste­ty zo­sta­ła już pod­pi­sa­na przez Prezydenta, co skut­ku­je li­kwi­da­cją tzw. do­pła­ty zwie­rzę­cej w 2014 r. Czytaj dalej »

Dofinansowania wystaw klaczek zimnokrwistych w 2011 roku

17 czerwca 2011 · Kategoria: Finansowanie · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia za­sa­dy or­ga­ni­za­cji wy­staw kla­czek zim­no­krwi­sty­ch w 2011 ro­ku do­fi­nan­so­wa­ny­ch z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz z Funduszy PZHK i OZHK. Czytaj dalej »

Dopłaty do utylizacji koni

29 czerwca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Dzięki sta­ra­niom PZHK w roz­po­rzą­dze­niu Rady Ministrów do­ty­czą­cym m.in. uty­li­za­cji zwłok zwie­rząt uwzględ­nio­no rów­nież ko­nie. Oto frag­ment roz­po­rzą­dze­nia z 26 kwiet­nia br. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go za­kre­su i kie­run­ków dzia­łań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz spo­so­bów ich re­ali­za­cji (Dz.U. nr 77, poz. 512, 513, 514 pa­ra­graf 1, pkt. 4) Czytaj dalej »

Wniosek o dopłaty

18 marca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Przedstawiamy wniosek o wydanie zaświadczenia w ce­lu otrzy­ma­nia płat­no­ści uzu­peł­nia­ją­cej, zwa­nej „płat­no­ścią zwie­rzę­cą” do trwa­ły­ch użyt­ków zie­lo­ny­ch. Zaświadczenie o za­re­je­stro­wa­ny­ch ko­nia­ch dru­ko­wa­ne je­st bez­po­śred­nio z Centralnej Bazy Koniowatych i wy­da­wa­ne na pod­sta­wie wy­peł­nio­ne­go przez ho­dow­cę wnio­sku, z któ­rym zgła­sza się on do wła­ści­we­go OZHK / WZHK. Opłaty za wy­da­nie za­świad­cze­nia, w wy­so­ko­ści 10 zł z VAT, moż­na do­ko­nać bez­po­śred­nio w OZHK /​ WZHK, a w przy­pad­ku gdy za­świad­cze­nie ma być wy­sła­ne pocz­tą na­le­ży do­ko­nać opła­ty po­więk­szo­nej o kosz­ty prze­sył­ki po­le­co­nej za po­twier­dze­niem od­bio­ru na kon­to OZHK /​ WZHK.

Konie jednak tak! – Dopłaty do powierzchni paszowej

16 marca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Dzięki nie­ustę­pli­wym dzia­ła­niom ca­łe­go śro­do­wi­ska ho­dow­ców i zro­zu­mie­niu, z ja­kim spo­tka­li­śmy się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ko­nie tra­fi­ły do roz­po­rzą­dze­nia o do­pła­ta­ch uzu­peł­nia­ją­cy­ch dla rol­ni­ków utrzy­mu­ją­cy­ch zwie­rzę­ta tra­wo­żer­ne. Informujemy Państwa o tym z du­żą sa­tys­fak­cją, tym więk­szą, że na­sza po­sta­wa by­ła w tym wzglę­dzie zde­cy­do­wa­na. To nas utwier­dza w prze­ko­na­niu, że śro­do­wi­sko zor­ga­ni­zo­wa­ne in­sty­tu­cjo­nal­nie mo­że wię­cej. Dziękujemy wszyst­kim, któ­rzy nas wspar­li i ma­my na­dzie­ję, iż ho­dow­cy ko­ni po­czu­li, że w jed­no­ści si­ła.
Szanowni Hodowcy, po za­świad­cze­nia o po­sia­da­ny­ch ko­nia­ch w okre­sie re­fe­ren­cyj­nym na­le­ży zgła­szać się do Okręgowych/​Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.


Hodowca i Jeździec
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube