Kategoria: Finansowanie

Kategoria: Rasa: Okres:

Dopłaty do utylizacji koni

29 czerwca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Dzięki sta­ra­niom PZHK w roz­po­rzą­dze­niu Rady Ministrów do­ty­czą­cym m.in. uty­li­za­cji zwłok zwie­rząt uwzględ­nio­no rów­nież ko­nie. Oto frag­ment roz­po­rzą­dze­nia z 26 kwiet­nia br. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go za­kre­su i kie­run­ków dzia­łań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz spo­so­bów ich re­ali­za­cji (Dz.U. nr 77, poz. 512, 513, 514 pa­ra­graf 1, pkt. 4) Czytaj dalej »

Wniosek o dopłaty

18 marca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Przedstawiamy wniosek o wydanie zaświadczenia w ce­lu otrzy­ma­nia płat­no­ści uzu­peł­nia­ją­cej, zwa­nej „płat­no­ścią zwie­rzę­cą” do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych. Zaświadczenie o za­re­je­stro­wa­nych ko­niach dru­ko­wa­ne jest bez­po­śred­nio z Centralnej Bazy Koniowatych i wy­da­wa­ne na pod­sta­wie wy­peł­nio­ne­go przez ho­dow­cę wnio­sku, z któ­rym zgła­sza się on do wła­ści­we­go OZHK / WZHK. Opłaty za wy­da­nie za­świad­cze­nia, w wy­so­ko­ści 10 zł z VAT, moż­na do­ko­nać bez­po­śred­nio w OZHK /​ WZHK, a w przy­pad­ku gdy za­świad­cze­nie ma być wy­sła­ne pocz­tą na­le­ży do­ko­nać opła­ty po­więk­szo­nej o kosz­ty prze­sył­ki po­le­co­nej za po­twier­dze­niem od­bio­ru na kon­to OZHK /​ WZHK.

Konie jednak tak! – Dopłaty do powierzchni paszowej

16 marca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Dzięki nie­ustę­pli­wym dzia­ła­niom ca­łe­go śro­do­wi­ska ho­dow­ców i zro­zu­mie­niu, z ja­kim spo­tka­li­śmy się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ko­nie tra­fi­ły do roz­po­rzą­dze­nia o do­pła­tach uzu­peł­nia­ją­cych dla rol­ni­ków utrzy­mu­ją­cych zwie­rzę­ta tra­wo­żer­ne. Informujemy Państwa o tym z du­żą sa­tys­fak­cją, tym więk­szą, że na­sza po­sta­wa by­ła w tym wzglę­dzie zde­cy­do­wa­na. To nas utwier­dza w prze­ko­na­niu, że śro­do­wi­sko zor­ga­ni­zo­wa­ne in­sty­tu­cjo­nal­nie mo­że wię­cej. Dziękujemy wszyst­kim, któ­rzy nas wspar­li i ma­my na­dzie­ję, iż ho­dow­cy ko­ni po­czu­li, że w jed­no­ści siła.
Szanowni Hodowcy, po za­świad­cze­nia o po­sia­da­nych ko­niach w okre­sie re­fe­ren­cyj­nym na­le­ży zgła­szać się do Okręgowych/​Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.


Hodowca i Jeździec