Kategoria: Finansowanie

Kategoria: Rasa: Okres:

Rok 2014 bez dopłat zwierzęcych

27 lutego 2014 · Kategoria: Finansowanie ·

W dniu 14 lute­go 2014 r. Polski Związek Hodowców Koni skie­ro­wał na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby pismo pro­te­sta­cyj­ne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ściach w ramach sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go (link do pisma).
Ustawa ta nie­ste­ty zosta­ła już pod­pi­sa­na przez Prezydenta, co skut­ku­je likwi­da­cją tzw. dopła­ty zwie­rzę­cej w 2014 r. Czytaj dalej »

Dofinansowania wystaw klaczek zimnokrwistych w 2011 roku

17 czerwca 2011 · Kategoria: Finansowanie · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia zasa­dy orga­ni­za­cji wystaw kla­czek zim­no­krwi­stych w 2011 roku dofi­nan­so­wa­nych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz z Funduszy PZHK i OZHK. Czytaj dalej »

Dopłaty do utylizacji koni

29 czerwca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Dzięki sta­ra­niom PZHK w roz­po­rzą­dze­niu Rady Ministrów doty­czą­cym m.in. uty­li­za­cji zwłok zwie­rząt uwzględ­nio­no rów­nież konie. Oto frag­ment roz­po­rzą­dze­nia z 26 kwiet­nia br. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go zakre­su i kie­run­ków dzia­łań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz spo­so­bów ich reali­za­cji (Dz.U. nr 77, poz. 512, 513, 514 para­graf 1, pkt. 4) Czytaj dalej »

Wniosek o dopłaty

18 marca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Przedstawiamy wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia w celu otrzy­ma­nia płat­no­ści uzu­peł­nia­ją­cej, zwa­nej „płat­no­ścią zwie­rzę­cą” do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych. Zaświadczenie o zare­je­stro­wa­nych koniach dru­ko­wa­ne jest bez­po­śred­nio z Centralnej Bazy Koniowatych i wyda­wa­ne na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go przez hodow­cę wnio­sku, z któ­rym zgła­sza się on do wła­ści­we­go OZHK / WZHK. Opłaty za wyda­nie zaświad­cze­nia, w wyso­ko­ści 10 zł z VAT, moż­na doko­nać bez­po­śred­nio w OZHK / WZHK, a w przy­pad­ku gdy zaświad­cze­nie ma być wysła­ne pocz­tą nale­ży doko­nać opła­ty powięk­szo­nej o kosz­ty prze­sył­ki pole­co­nej za potwier­dze­niem odbio­ru na kon­to OZHK / WZHK.

Konie jednak tak! - Dopłaty do powierzchni paszowej

16 marca 2007 · Kategoria: Finansowanie ·

Dzięki nie­ustę­pli­wym dzia­ła­niom całe­go śro­do­wi­ska hodow­ców i zro­zu­mie­niu, z jakim spo­tka­li­śmy się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konie tra­fi­ły do roz­po­rzą­dze­nia o dopła­tach uzu­peł­nia­ją­cych dla rol­ni­ków utrzy­mu­ją­cych zwie­rzę­ta tra­wo­żer­ne. Informujemy Państwa o tym z dużą satys­fak­cją, tym więk­szą, że nasza posta­wa była w tym wzglę­dzie zde­cy­do­wa­na. To nas utwier­dza w prze­ko­na­niu, że śro­do­wi­sko zor­ga­ni­zo­wa­ne insty­tu­cjo­nal­nie może wię­cej. Dziękujemy wszyst­kim, któ­rzy nas wspar­li i mamy nadzie­ję, iż hodow­cy koni poczu­li, że w jed­no­ści siła.
Szanowni Hodowcy, po zaświad­cze­nia o posia­da­nych koniach w okre­sie refe­ren­cyj­nym nale­ży zgła­szać się do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.


Hodowca i Jeździec