Kategoria: Inne imprezy

Kategoria: Rasa: Okres:

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody ·

W nie­dzie­lę pod­czas te­go­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku od­bę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej uho­no­ro­wa­ni zo­sta­ną wy­bit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czy­ków oraz Mistrzów Polski z na­wet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz. Czytaj dalej »

Wyjazd do Helgstrand Dressage

3 kwietnia 2017 · Kategoria: Inne imprezy ·

Cichoń Dressage za­pra­sza na pierw­szy z ca­łe­go cy­klu wy­jaz­dów, w ra­mach któ­rych bę­dzie ofe­ro­wać wy­jaz­dy na roz­ma­ite wy­da­rze­nia spor­to­we i ho­dow­la­ne za na­szy­mi za­chod­ni­mi gra­ni­ca­mi! Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane ·

29 paź­dzier­ni­ka, w so­bot­nie po­po­łu­dnie, od­by­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod na­zwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to za­wod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym od­by­wa­ją się ujeż­dże­nio­we za­wo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie po­sta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wy­ni­kach spor­to­wych, ale tak­że ho­dow­li. A każ­dy z nas – fa­scy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez ho­dow­li, ani ho­dow­li bez spraw­dza­nia ko­ja­rzeń wła­śnie na za­wo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni Górki 2016

29 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy ·

Zapraszamy do obej­rze­nia ga­le­rii ze zdję­cia­mi ze Święta Hodowców Koni Górki 2016. Przedstawiamy rów­nież po­dzię­ko­wa­nia od pa­na Piotra Pyzy, pre­ze­sa TKHK w Garwolinie.

Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni – Górki 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, Powożenie, Wystawy i pokazy ·

W imie­niu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie, za­pra­sza­my na IV Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re od­bę­dzie się 25 wrze­śnia 2016 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach ko­ło Garwolina. Czytaj dalej »

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na XIII Piknik z Konikiem Polskim, któ­ry od­bę­dzie się w Jaśle-​Trzcinicy w dniach 10-​11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

XVI Święto Konika Polskiego

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-​Mazurskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my na XVI Święto Konika Polskiego, któ­re od­bę­dzie się 12-​13 sierp­nia. Czytaj dalej »

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny

27 lipca 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed­sta­wia­my za­pro­sze­nie do udzia­łu w or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ak­cji „Polska zo­bacz wię­cej – week­end za pół ce­ny”. Czytaj dalej »

VI Galicyjskie Lato z Koniem

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przed­sta­wia w za­łą­cze­niu pro­po­zy­cje udzia­łu w im­pre­zie „VI Galicyjskie Lato z Koniem”. Impreza od­bę­dzie się w dniach 13-​14 sierp­nia 2016 w Kołaczycach na Stadionie Sportowym Ostoja-​Błonie. Czytaj dalej »

Dziennikarze na koń!!!

3 czerwca 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie ·

Już 12 czerw­ca te­go ro­ku od­bę­dą się po raz czwar­ty Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powożeniu. Czytaj dalej »

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

24 maja 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

Przypominamy, że 4 czerw­ca już tuż, tuż… Napływają pierw­sze zgło­sze­nia do konkursuCzytaj dalej »

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

20 kwietnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

Wspólne śpie­wa­nie na im­pre­zach, ogni­skach co­raz bar­dziej idzie w za­po­mnie­nie. Dotyczy to rów­nież na­sze­go świa­ta jeź­dziec­kie­go. Iluż z nas jesz­cze pa­mię­ta cho­ciaż­by ca­łe Amaranty… To na­sza tra­dy­cja jeź­dziec­ka, ułań­ska. Czytaj dalej »

Cześć naszym Mistrzom

29 lutego 2016 · Kategoria: Inne imprezy ·

W nie­dziel­ne przed­po­łu­dnie na war­szaw­skim Torwarze od­by­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie po­świę­co­ne pol­skim olim­pij­czy­kom. Przedstawiciele MRiRW, ANR, MTP, PZJ i PZHK zło­ży­li ser­decz­ne gra­tu­la­cje i sło­wa uzna­nia na­szym wy­bit­nym jeźdź­com, me­da­li­stom igrzysk w Moskwie 1980, Janowi Kowalczykowi, Marianowi Kozickiemu, Wiesławowi HartmanowiJanuszowi Bobikowi. Warto do­dać, że wszy­scy wy­żej wy­mie­nie­ni star­to­wa­li na ko­niach pol­skiej ho­dow­li. Czytaj dalej »

Wyścigi konne Wrocław grają z WOŚP!

8 stycznia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Wyścigi ·

Gwiazda ki­na, tre­ning z mi­strzem czy udział w wy­jąt­ko­wej pa­ra­dzie – to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji, ja­kie Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­za­ły w tym ro­ku na li­cy­ta­cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Czytaj dalej »

Relacja filmowa z Mszy Św. w imieniu Koniarzy

30 grudnia 2015 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie za­pra­sza­my do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z Mszy Św. po­świę­co­nej Hodowcom, Fiakrom i Miłośnikom Koni, któ­ra od­by­ła się w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu w nie­dzie­lę 6 grud­nia o godz. 1100. Czytaj dalej »

Małe gwiazdy z Sierakowa pośród wielkich gwiazd z Europy

26 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W dniach 13-​17 ma­ja Grupa Andrzeja Woźniaka ze Stada Ogierów w Sierakowie (Zakład PR-​H Gałopol, Sp. z o.o. pod nad­zo­rem ANR) wy­stę­po­wa­ła przed 44 ty­sią­ca­mi lu­dzi pod­czas 25-​lecia mię­dzy­na­ro­do­we­go fe­sti­wa­lu hi­picz­ne­go w Wels – Austria 2015. Podczas kil­ku dni za­pre­zen­to­wa­no 530 ko­ni, a wśród nich 5 kla­czy –  ko­ni­ków pol­skich ze sta­da ogie­rów w Sierakowie – pod (a w nie­któ­rych akro­ba­cjach na­wet nad) mło­dzie­żą w wi­do­wi­sko­wych akro­ba­cjach. Wels to mia­sto po­ło­żo­ne w pół­noc­nej czę­ści Austrii, od­da­lo­ne od Sierakowa o 800 km, ale dzię­ki uprzej­mo­ści OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim i SO Książ na­sza 10 oso­bo­wa i 5-​konna de­le­ga­cja mo­gła za­trzy­mać się na noc­leg na uro­czym te­re­nie Stada Ogierów Książ. Czytaj dalej »

Warszawskie Dni Kawaleryjskie 2015

7 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy ·

W po­nie­dział­ku 4 ma­ja do nie­dzie­li 10 ma­ja na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie od­by­wa­ją się Warszawskie Dni Kawaleryjskie (WDK). Organizuje je Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich – od­dział ka­wa­le­rii ochot­ni­czej sta­cjo­nu­ją­cy na Mokotowie. Czytaj dalej »

Walny Zjazd ESSA w Sierakowie

28 kwietnia 2015 · Kategoria: Inne imprezy, Sprawy hodowlane ·

W dniach 22-​24 kwiet­nia w Stadzie Ogierów Sieraków – PRH GAŁOPOL od­był się Walny Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA). Częścią otwar­tą Zjazdu by­ła uro­czy­sta ga­la po­ka­zów, pod­czas któ­rej za­pre­zen­to­wa­no ko­nie pol­skich ras, w róż­nych for­mach użyt­ko­wa­nia, przy­wie­zio­ne z czo­ło­wych pol­skich stad i stad­nin. Poniżej krót­ka fo­to­re­la­cja ze Zjazdu ESSA, wkrót­ce na na­szej stro­nie peł­na ga­le­ria. Czytaj dalej »

Folwark Toporzysko: Warsztaty nie na jedno kopyto

3 marca 2015 · Kategoria: Inne imprezy ·

Do Folwarku Toporzysko w naj­bliż­szy week­end (6-​8 mar­ca) zja­dą pol­scy i za­gra­nicz­ni eks­per­ci pod­kuw­nic­twa. To do­sko­na­ła oka­zja, by pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich warsz­ta­tów po­głę­bić swą wie­dzę do­ty­czą­cą spe­cja­li­stycz­nej opie­ki nad ko­niem. Czytaj dalej »

Liga Mazowsza w Centrum Olimpijskim

8 października 2014 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody ·

Unikalny w ska­li kra­ju pro­jekt – „Liga Mazowsza”, sta­no­wią­cy co­rocz­ny, zor­ga­ni­zo­wa­ny na Mazowszu cykl za­wo­dów jeź­dziec­kich w kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy, ob­cho­dził w tym ro­ku 7 uro­dzi­ny. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec