Kategoria: Inne imprezy

Kategoria: Rasa: Okres:

Liga Mazowsza w Centrum Olimpijskim

8 października 2014 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody ·

Unikalny w ska­li kra­ju pro­jekt – „Liga Mazowsza”, sta­no­wią­cy co­rocz­ny, zor­ga­ni­zo­wa­ny na Mazowszu cykl za­wo­dów jeź­dziec­kich w kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy, ob­cho­dził w tym ro­ku 7 uro­dzi­ny. Czytaj dalej »

Dzień Otwarty Topolczanek

16 kwietnia 2014 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Stadniny w Topolczankach za­pra­sza­my na „Dzień Otwarty Topolczanek” w dniu 1 ma­ja 2014 ro­ku. Czytaj dalej »

Hubertus w SO Bogusławice

17 października 2013 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa: ,,,

W po­łu­dnie 12 paź­dzier­ni­ka pod­czas tra­dy­cyj­nej Gonitwy Św. Huberta or­ga­ni­zo­wa­nej w Stadzie Ogierów w Bogusławicach od­by­ła się pre­zen­ta­cja pol­skich ko­ni, któ­re za­pre­zen­to­wa­ły się w róż­nych dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich: Czytaj dalej »

Hubertusy 2012 w SO Sieraków

4 września 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Stada Ogierów w Sierakowie za­pra­sza­my na bie­gi my­śliw­skie, któ­re tra­dy­cyj­nie od­by­wać się bę­dą w sie­ra­kow­skiej Puszczy Noteckiej po­śród je­zior rzek i la­sów. Decyduje ko­lej­ność zgło­szeń (pro­si­my kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z SO Sieraków). Czytaj dalej »

Jesienna sesja Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów

31 lipca 2012 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie ·

Najbliższe, 9 z kolei doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów, poświęcone będzie po raz pierwszy kulturze powożenia. Czytaj dalej »

Poznaj Dobrą Żywność

16 maja 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Sawicki, ser­decz­nie za­pra­sza na Piknik z pro­gra­mem Poznaj Dobrą Żywność 26 ma­ja 2012 r. w go­dzi­nach od 11:00 do 20:00, tra­dy­cyj­nie już, na go­ścin­nych te­re­nach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W cza­sie pik­ni­ku Agencja Rynku Rolnego oraz Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie za­pra­sza­ją na de­gu­sta­cję mię­sa koń­skie­go oraz mię­sa owcze­go sfi­nan­so­wa­ną ze środ­ków Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz Mięsa owcze­go. Czytaj dalej »

Seria wykładów na Cavaliadzie

16 marca 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

Wszystkich mi­ło­śni­ków spor­tu jeź­dziec­kie­go i nie tyl­ko, ser­decz­nie za­pra­sza­my na se­rię wy­kła­dów, któ­re od­bę­dą się pod­czas Cavaliady na war­szaw­skim Torwarze, w dniach 22-​25 mar­ca 2012 r. w ra­mach „Uniwersytetu Jeździeckiego”, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez fir­mę HorseSport. Czytaj dalej »

„EQUI-​MEETING – TOURISME” – Międzynarodowe Sympozjum na temat Turystyki Konnej

12 marca 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

W dniach 9-​11 ma­ja 2012 ro­ku, we Francuskiej Państwowej Szkole Jeździeckiej w Saumur (Francja), ko­leb­ce słyn­ne­go „Cadre Noir”, od­bę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­we sym­po­zjum po­świę­co­ne tu­ry­sty­ce kon­nej. Organizatorzy – Francuski Instytut Koni i Jeździectwa (IFCE) oraz Wydział Turystyki i Budownictwa Uniwersytetu w Angers (ITBS) za­pra­sza­ją wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych, zwią­za­nych za­wo­do­wo z tu­ry­sty­ką jeź­dziec­ką, or­ga­ni­za­cją po­ka­zów kon­nych, mu­ze­al­nic­twem, jak rów­nież na­ukow­ców, na­uczy­cie­li, uczniów oraz po­zo­sta­łych mi­ło­śni­ków ko­ni i tu­ry­sty­ki. Czytaj dalej »

Parada Jeździecka w Łodzi

26 października 2011 · Kategoria: Inne imprezy ·

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi za­pra­sza wszyst­kich ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków ko­ni na Paradę Jeździecką, któ­ra od­bę­dzie się w tym ro­ku 18-​20 li­sto­pa­da w Atlas Arenie w Łodzi.

Więcej in­for­ma­cji na www.paradajezdziecka.pl.

Konkurs fotograficzny

15 czerwca 2011 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Wszystkich ama­to­rów fo­to­gra­fii za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem Konkursu fotograficznego, pt. „Spotkanie z hu­cu­łem”, któ­ry or­ga­ni­zo­wa­ny jest przez Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego.

Konie huculskie w prezencie dla Ukrainy

8 lutego 2011 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Przebywający z wi­zy­tą w Polsce pre­zy­dent Ukrainy Wiktor Janukowycz otrzy­mał ory­gi­nal­ny pre­zent – pa­rę hu­cul­skich ko­ni. Hucuły zo­sta­ły ofia­ro­wa­ne przez pol­skich ho­dow­ców z na­dzie­ją na na­wią­za­nie bliż­szej współ­pra­cy z ukra­iń­ski­mi ho­dow­ca­mi ko­ni hu­cul­skich. Uroczystego prze­ka­za­nia da­ru w Łazienkach Królewskich w Warszawie do­ko­nał w piąt­ko­wy po­ra­nek Prezydent Bronisław Komorowski. Czytaj dalej »

Łódzki Szlak Konny

7 lutego 2011 · Kategoria: Inne imprezy ·

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi za­pra­sza do obejrzenia filmu pro­mu­ją­ce­go „Łódzki Szlak Konny”.

Do miłośników zaprzęgów!

31 stycznia 2011 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie ·

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych dys­cy­pli­ną po­wo­że­nia za­pra­sza­my na do­rocz­ne spo­tka­nie, któ­re od­bę­dzie się w Gajewnikach dnia 5 lu­te­go, o go­dzi­nie 11:00.

„Trening koni – stres i adaptacja”

11 stycznia 2011 · Kategoria: Inne imprezy ·

Zapraszamy na wy­kład Pana dr Krzysztofa Skorupskiego pt. „Trening ko­ni – stres i ad­ap­ta­cja”. Odbędzie się on w ma­ju w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie. Wstęp wolny!
Organizatorem jest: Zakład Zachowania się Zwierząt IGHZ PAN w Jastrzębcu, a ca­łe spo­tka­nie uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać dzię­ki uprzej­mo­ści Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Czytaj dalej »

Wycieczka do prywatnego muzeum powozów Pana Heinza Scheidel in Mannheim

17 marca 2010 · Kategoria: Inne imprezy ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je o or­ga­ni­zo­wa­nej wy­ciecz­ce do pry­wat­ne­go mu­zeum po­wo­zów Pana Heinza Scheidel in Mannheim. Czytaj dalej »

Wykład w ZT Bogusławice

25 sierpnia 2008 · Kategoria: Inne imprezy, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na wy­kład dr Ewy Szarskiej pt. „Wykorzystanie wskaź­ni­ków fi­zjo­lo­gicz­nych w 100-​dniowych te­stach dla mło­dych ogie­rów”. Prezentacja od­bę­dzie się w dniu 2 wrze­śnia, na te­re­nie SO Bogusławice, po prze­pro­wa­dze­niu ele­men­tów pró­by dziel­no­ści mło­dych ogie­rów, prze­wi­dzia­nych na ten dzień.

IX Forum Rolnicze „Konie”

21 września 2007 · Kategoria: Inne imprezy ·

PZHK, PZJ, MTPoznań i Stowarzyszenie Hippica Pro Patria za­pra­sza­ją na nie­ofi­cjal­ne fo­rum ko­nia­rzy w so­bo­tę 29 wrze­śnia 2007, godz. 11:00 – 13:00, Pawilon 14B, sa­la „C”, wstęp wolny.
Jeśli in­te­re­su­je Cię: przy­szłość pol­skie­go jeź­dziec­twa i wy­ści­gów, or­ga­ni­za­cja i za­da­nia pol­skiej ho­dow­li ko­ni w aspek­cie świa­to­we­go ryn­ku za­pra­sza­my do dys­ku­sji po wy­stą­pie­niu Marka Grzybowskiego – „Narodowy Program Hodowli Koni i Jeździectwa”.
Miejsca sie­dzą­ce moż­na za­re­zer­wo­wać: PZHK p. Ewelina Cześnik tel. 22 628-03-61.


Hodowca i Jeździec