Kategoria: Inne imprezy

Kategoria: Rasa: Okres:

Folwark Toporzysko: Warsztaty nie na jedno kopyto

3 marca 2015 · Kategoria: Inne imprezy ·

Do Folwarku Toporzysko w naj­bliż­szy week­end (6-8 mar­ca) zja­dą pol­scy i zagra­nicz­ni eks­per­ci pod­kuw­nic­twa. To dosko­na­ła oka­zja, by pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich warsz­ta­tów pogłę­bić swą wie­dzę doty­czą­cą spe­cja­li­stycz­nej opie­ki nad koniem. Czytaj dalej »

Liga Mazowsza w Centrum Olimpijskim

8 października 2014 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody ·

Unikalny w ska­li kra­ju pro­jekt – „Liga Mazowsza”, sta­no­wią­cy corocz­ny, zor­ga­ni­zo­wa­ny na Mazowszu cykl zawo­dów jeź­dziec­kich w kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy, obcho­dził w tym roku 7 uro­dzi­ny. Czytaj dalej »

Dzień Otwarty Topolczanek

16 kwietnia 2014 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Stadniny w Topolczankach zapra­sza­my na „Dzień Otwarty Topolczanek” w dniu 1 maja 2014 roku. Czytaj dalej »

Hubertus w SO Bogusławice

17 października 2013 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa: ,,,

W połu­dnie 12 paź­dzier­ni­ka pod­czas tra­dy­cyj­nej Gonitwy Św. Huberta orga­ni­zo­wa­nej w Stadzie Ogierów w Bogusławicach odby­ła się pre­zen­ta­cja pol­skich koni, któ­re zapre­zen­to­wa­ły się w róż­nych dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich: Czytaj dalej »

Hubertusy 2012 w SO Sieraków

4 września 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

W imie­niu Stada Ogierów w Sierakowie zapra­sza­my na bie­gi myśliw­skie, któ­re tra­dy­cyj­nie odby­wać się będą w sie­ra­kow­skiej Puszczy Noteckiej pośród jezior rzek i lasów. Decyduje kolej­ność zgło­szeń (pro­si­my kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z SO Sieraków). Czytaj dalej »

Jesienna sesja Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów

31 lipca 2012 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie ·

Najbliższe, 9 z kolei doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów, poświęcone będzie po raz pierwszy kulturze powożenia. Czytaj dalej »

Poznaj Dobrą Żywność

16 maja 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Sawicki, ser­decz­nie zapra­sza na Piknik z pro­gra­mem Poznaj Dobrą Żywność 26 maja 2012 r. w godzi­nach od 11:00 do 20:00, tra­dy­cyj­nie już, na gościn­nych tere­nach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W cza­sie pik­ni­ku Agencja Rynku Rolnego oraz Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie zapra­sza­ją na degu­sta­cję mię­sa koń­skie­go oraz mię­sa owcze­go sfi­nan­so­wa­ną ze środ­ków Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz Mięsa owcze­go. Czytaj dalej »

Seria wykładów na Cavaliadzie

16 marca 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

Wszystkich miło­śni­ków spor­tu jeź­dziec­kie­go i nie tyl­ko, ser­decz­nie zapra­sza­my na serię wykła­dów, któ­re odbę­dą się pod­czas Cavaliady na war­szaw­skim Torwarze, w dniach 22-25 mar­ca 2012 r. w ramach „Uniwersytetu Jeździeckiego”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez fir­mę HorseSport. Czytaj dalej »

„EQUI-MEETING - TOURISME” - Międzynarodowe Sympozjum na temat Turystyki Konnej

12 marca 2012 · Kategoria: Inne imprezy ·

W dniach 9-11 maja 2012 roku, we Francuskiej Państwowej Szkole Jeździeckiej w Saumur (Francja), koleb­ce słyn­ne­go „Cadre Noir”, odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­we sym­po­zjum poświę­co­ne tury­sty­ce kon­nej. Organizatorzy - Francuski Instytut Koni i Jeździectwa (IFCE) oraz Wydział Turystyki i Budownictwa Uniwersytetu w Angers (ITBS) zapra­sza­ją wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, zwią­za­nych zawo­do­wo z tury­sty­ką jeź­dziec­ką, orga­ni­za­cją poka­zów kon­nych, muze­al­nic­twem, jak rów­nież naukow­ców, nauczy­cie­li, uczniów oraz pozo­sta­łych miło­śni­ków koni i tury­sty­ki. Czytaj dalej »

Parada Jeździecka w Łodzi

26 października 2011 · Kategoria: Inne imprezy ·

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi zapra­sza wszyst­kich hodow­ców i miło­śni­ków koni na Paradę Jeździecką, któ­ra odbę­dzie się w tym roku 18-20 listo­pa­da w Atlas Arenie w Łodzi.

Więcej infor­ma­cji na www.paradajezdziecka.pl.

Konkurs fotograficzny

15 czerwca 2011 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Wszystkich ama­to­rów foto­gra­fii zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Konkursu foto­gra­ficz­ne­go, pt. „Spotkanie z hucu­łem”, któ­ry orga­ni­zo­wa­ny jest przez Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego.

Konie huculskie w prezencie dla Ukrainy

8 lutego 2011 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Przebywający z wizy­tą w Polsce pre­zy­dent Ukrainy Wiktor Janukowycz otrzy­mał ory­gi­nal­ny pre­zent - parę hucul­skich koni. Hucuły zosta­ły ofia­ro­wa­ne przez pol­skich hodow­ców z nadzie­ją na nawią­za­nie bliż­szej współ­pra­cy z ukra­iń­ski­mi hodow­ca­mi koni hucul­skich. Uroczystego prze­ka­za­nia daru w Łazienkach Królewskich w Warszawie doko­nał w piąt­ko­wy pora­nek Prezydent Bronisław Komorowski. Czytaj dalej »

Łódzki Szlak Konny

7 lutego 2011 · Kategoria: Inne imprezy ·

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi zapra­sza do obej­rze­nia fil­mu pro­mu­ją­ce­go „Łódzki Szlak Konny”.

Do miłośników zaprzęgów!

31 stycznia 2011 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie ·

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych dys­cy­pli­ną powo­że­nia zapra­sza­my na dorocz­ne spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w Gajewnikach dnia 5 lute­go, o godzi­nie 11:00.

„Trening koni - stres i adaptacja”

11 stycznia 2011 · Kategoria: Inne imprezy ·

Zapraszamy na wykład Pana dr Krzysztofa Skorupskiego pt. „Trening koni - stres i adap­ta­cja”. Odbędzie się on w maju w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie. Wstęp wol­ny!
Organizatorem jest: Zakład Zachowania się Zwierząt IGHZ PAN w Jastrzębcu, a całe spo­tka­nie uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać dzię­ki uprzej­mo­ści Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Czytaj dalej »

Wycieczka do prywatnego muzeum powozów Pana Heinza Scheidel in Mannheim

17 marca 2010 · Kategoria: Inne imprezy ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je o orga­ni­zo­wa­nej wyciecz­ce do pry­wat­ne­go muzeum powo­zów Pana Heinza Scheidel in Mannheim. Czytaj dalej »

Wykład w ZT Bogusławice

25 sierpnia 2008 · Kategoria: Inne imprezy, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na wykład dr Ewy Szarskiej pt. „Wykorzystanie wskaź­ni­ków fizjo­lo­gicz­nych w 100-dniowych testach dla mło­dych ogie­rów”. Prezentacja odbę­dzie się w dniu 2 wrze­śnia, na tere­nie SO Bogusławice, po prze­pro­wa­dze­niu ele­men­tów pró­by dziel­no­ści mło­dych ogie­rów, prze­wi­dzia­nych na ten dzień.

IX Forum Rolnicze „Konie”

21 września 2007 · Kategoria: Inne imprezy ·

PZHK, PZJ, MTPoznań i Stowarzyszenie Hippica Pro Patria zapra­sza­ją na nie­ofi­cjal­ne forum konia­rzy w sobo­tę 29 wrze­śnia 2007, godz. 11:00 - 13:00, Pawilon 14B, sala „C”, wstęp wol­ny.
Jeśli inte­re­su­je Cię: przy­szłość pol­skie­go jeź­dziec­twa i wyści­gów, orga­ni­za­cja i zada­nia pol­skiej hodow­li koni w aspek­cie świa­to­we­go ryn­ku zapra­sza­my do dys­ku­sji po wystą­pie­niu Marka Grzybowskiego - „Narodowy Program Hodowli Koni i Jeździectwa”.
Miejsca sie­dzą­ce moż­na zare­zer­wo­wać: PZHK p. Ewelina Cześnik tel. 22 628-03-61.


Hodowca i Jeździec