Kategoria: Konferencje

Kategoria: Rasa: Okres:

Konferencja „Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców” w Balicach

16 listopada 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB w Balicach ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję pt.: „Badania nauko­we w prak­ty­ce hodow­la­nej koni – nowo­cze­sne narzę­dzia dla hodow­ców”, któ­ra odbę­dzie się 12 grud­nia 2017 roku w Balicach.
Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać pod adre­sem: monika.bugno@izoo.krakow.pl do dnia 30 listo­pa­da 2017 r. Formularz zgło­sze­nio­wy w załą­cze­niu. Czytaj dalej »

Spotkanie branżowe „Rozród i Żywienie Koni”

18 października 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na spo­tka­nie bran­żo­we hodow­ców dot. Rozrodu i Żywienia Koni, któ­re odbę­dzie się 22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godzi­nie 10:00 w Bielawach, w woj. łódz­kim. Wstęp wol­ny, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Czytaj dalej »

Konie w tematyce I naukowo-szkoleniowej konferencji parazytologicznej

2 października 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 26-29 wrze­śnia br. odby­ła się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu I kon­fe­ren­cja naukowo-szkoleniowa „Parazytozy zwie­rząt – aktu­al­ne zagro­że­nia – nowe roz­wią­za­nia tera­peu­tycz­ne i pro­fi­lak­tycz­ne”. Organizatorem kon­fe­ren­cji był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka. Jedną z 6 sesji tema­tycz­nych była sesja pt. „Parazytozy koni” na któ­rej wygło­szo­no 5 donie­sień nauko­wych. Czytaj dalej »

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem kon­fe­ren­cji „Badania gene­tycz­ne w moni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u koni wyści­go­wych”, któ­ra odbę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro - obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wol­ny!

Konie arabskie i małopolskie wczoraj, dziś i jutro

28 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni Janów Podlaski zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję nauko­wą pt.: “Konie arab­skie i mało­pol­skie wczo­raj, dziś i jutro”, któ­ra odbę­dzie się w ter­mi­nie 20-21.06.2017 r.  Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona koniom rasy małopolskiej

8 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wraz z Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie zapra­sza­ją na kon­fe­ren­cję poświę­co­ną aktu­al­nej sytu­acji oraz potrzeb­nym zmia­nom w hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniach 18-19 lute­go w Stadninie Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Doroczna Konferencja Uniwersytetu Pro Hipico Bono 2016

26 sierpnia 2016 · Kategoria: Konferencje ·

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono zapra­sza na dorocz­ną kon­fe­ren­cję, któ­ra odbę­dzie się w dniach 1-2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Sierakowie. Czytaj dalej »

LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

27 lipca 2016 · Kategoria: Konferencje, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem LXXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry odbę­dzie się w dniach 21-23 wrze­śnia 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

Konferencja „Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję „Badania labo­ra­to­ryj­ne w moni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i postę­pów tre­nin­go­wych u koni wyści­go­wych” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja odbę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o godz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody - program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem kon­fe­ren­cji, któ­ra odbę­dzie się w Białowieży, 22-24 czerw­ca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczest­ni­ka doty­czą­cą zakwa­te­ro­wa­nia. Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie koni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 22-24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” - komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji. Czytaj dalej »

Hucuły - Konie Karpat Wschodnich

11 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, Kultura · Rasa:

W ubie­głą sobo­tę (6 czerw­ca) w Rudawce Rymanowskiej odby­ła się impre­za ple­ne­ro­wa „Hucuły w Karpatach” zor­ga­ni­zo­wa­na w ramach pro­jek­tu „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ne­go w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie inter­ne­to­wej: www.huculy-polska-ukraina.eu). Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” - komunikat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu, skierowanego w głównej mierze do autorów referatów i doniesień. Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona konikom polskim - komunikat 1

23 marca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Zakład Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN w Jastrzębcu, Związek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Koniki pol­skie w hodow­li i bada­niach nauko­wych”, któ­ra odbę­dzie się w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7-9 wrze­śnia 2015 roku. Czytaj dalej »

Zjazd ESSA i Pokazy w Sierakowie

19 marca 2015 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 22-24 kwiet­nia bie­żą­ce­go roku, Stado Ogierów Sieraków - PRH GAŁOPOL będzie gospo­da­rzem Konferencji i Walnego Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA - European State Studs Association) sku­pia­ją­ce­go Państwowe sta­da i stad­ni­ny koni w Europie – od Rumunii i Bułgarii, przez kra­je Europy Środkowej – po Portugalię na połu­dniu i Szwecję, Finlandię na pół­no­cy. Czytaj dalej »

Centra jeździeckie, oraz rola i funkcjonowanie klubów w strukturze szkolenia jeździeckiego w Europie

9 marca 2015 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 18-19 mar­ca Polski Związek Jeździecki, wraz z part­ne­ra­mi, w tym z Polskim Związkiem Hodowców Koni, Die Deutsche Reitschule, Equine College Ypäjä oraz Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne, orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję, któ­rej tema­tem będą cen­tra jeź­dziec­kie, oraz rola i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów jeź­dziec­kich, zarów­no w Polsce, jak w Europie. Czytaj dalej »

Konferencja „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”

14 kwietnia 2014 · Kategoria: Konferencje ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem Międzynarodowej Konferencji „Naukowe i prak­tycz­ne aspek­ty Hodowli Koni w Europie” połą­czo­nej z Sesją Jubileuszową 45-lecia pra­cy nauko­wej prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza, któ­ra odbę­dzie się 6 czerw­ca 2014 r. w Krakowie.

Walny Zjazd WBFSH

15 października 2013 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Przedstawiamy zdję­cia z dorocz­ne­go spo­tka­nia Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych WBFSH, któ­re tym razem odby­ło się w Polsce. Przedstawiciele ksiąg stad­nych koni spor­to­wych uczest­ni­czy­li w wykła­dach i warsz­ta­tach oraz w Walnym Zjeździe, pod­czas któ­re­go Jan Pedersen został po raz ósmy z rzę­du wybra­ny pre­zy­den­tem WBFSH. Czytaj dalej »

II Konferencja „Konie Pomorza”

4 września 2013 · Kategoria: Konferencje ·

Już za 3 tygo­dnie odbę­dzie się dłu­go ocze­ki­wa­na i nie­zmier­nie potrzeb­na w świe­cie jeź­dziec­kim kon­fe­ren­cja „Konie Pomorza”. Udział w niej wezmą m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Senator Łukasz Abgarowicz, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Promowania Finansowego KE Janusz Lewandowski oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniew Jaworski. Czy moż­na zwięk­szyć popu­lar­ność dys­cy­plin jeź­dziec­twa i wypro­mo­wać konie pol­skiej hodow­li? Jak spra­wić, by jeź­dziec­two sta­ło się spor­tem naro­do­wym będzie­my dys­ku­to­wać z ofi­cje­la­mi 27 wrze­śnia od godz. 11:00 w Kwidzynie. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec