Kategoria: Konferencje

Kategoria: Rasa: Okres:

Konferencja dot. badań genetycznych u koni wyścigowych

6 września 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z programem konferencji „Badania ge­ne­tycz­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu zdro­wia i moż­li­wo­ści tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych”, któ­ra od­bę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godz. 9:00 na Warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec (Trybuna Honorowa, II pię­tro – obo­wią­zu­je dress code). Wstęp wolny!

Konie arabskie i małopolskie wczoraj, dziś i jutro

28 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni Janów Podlaski za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję na­uko­wą pt.: “Konie arab­skie i ma­ło­pol­skie wczo­raj, dziś i ju­tro”, któ­ra od­bę­dzie się w ter­mi­nie 20-21.06.2017 r.  Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona koniom rasy małopolskiej

8 lutego 2017 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wraz z Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie za­pra­sza­ją na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski. Czytaj dalej »

Doroczna Konferencja Uniwersytetu Pro Hipico Bono 2016

26 sierpnia 2016 · Kategoria: Konferencje ·

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono za­pra­sza na doroczną konferencję, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 1-​2 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w Sierakowie. Czytaj dalej »

LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

27 lipca 2016 · Kategoria: Konferencje, Seminaria i wykłady ·

W imie­niu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem LXXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 21-​23 wrze­śnia 2016 r. w Warszawie. Czytaj dalej »

Konferencja ,,Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­nych za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję ,,Badania la­bo­ra­to­ryj­ne w mo­ni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i po­stę­pów tre­nin­go­wych u ko­ni wy­ści­go­wych” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja od­bę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o godz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody – program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szczegółowym programem konferencji, któ­ra od­bę­dzie się w Białowieży, 22-​24 czerw­ca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczestnika do­ty­czą­cą za­kwa­te­ro­wa­nia. Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cja­mi do­ty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie ko­ni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 22-​24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji. Czytaj dalej »

Hucuły – Konie Karpat Wschodnich

11 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, Kultura · Rasa:

W ubie­głą so­bo­tę (6 czerw­ca) w Rudawce Rymanowskiej od­by­ła się im­pre­za ple­ne­ro­wa „Hucuły w Karpatach” zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach pro­jek­tu „Utworzenie Polsko-​Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” re­ali­zo­wa­ne­go w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-​Białoruś-​Ukraina 2007-​2013 (wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.huculy-polska-ukraina.eu). Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu, skierowanego w głównej mierze do autorów referatów i doniesień. Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona konikom polskim – komunikat 1

23 marca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Zakład Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN w Jastrzębcu, Związek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie za­pra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w Międzynarodowej kon­fe­ren­cji na­uko­wej pod ty­tu­łem: „Koniki pol­skie w ho­dow­li i ba­da­niach na­uko­wych”, któ­ra od­bę­dzie się w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7-​9 wrze­śnia 2015 ro­ku. Czytaj dalej »

Zjazd ESSA i Pokazy w Sierakowie

19 marca 2015 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 22-​24 kwiet­nia bie­żą­ce­go ro­ku, Stado Ogierów Sieraków – PRH GAŁOPOL bę­dzie go­spo­da­rzem Konferencji i Walnego Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA – European State Studs Association) sku­pia­ją­ce­go Państwowe sta­da i stad­ni­ny ko­ni w Europie – od Rumunii i Bułgarii, przez kra­je Europy Środkowej – po Portugalię na po­łu­dniu i Szwecję, Finlandię na pół­no­cy. Czytaj dalej »

Centra jeździeckie, oraz rola i funkcjonowanie klubów w strukturze szkolenia jeździeckiego w Europie

9 marca 2015 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 18-​19 mar­ca Polski Związek Jeździecki, wraz z part­ne­ra­mi, w tym z Polskim Związkiem Hodowców Koni, Die Deutsche Reitschule, Equine College Ypäjä oraz Conseil des Chevaux de Champagne-​Ardenne, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję, któ­rej te­ma­tem bę­dą cen­tra jeź­dziec­kie, oraz ro­la i funk­cjo­no­wa­nie klu­bów jeź­dziec­kich, za­rów­no w Polsce, jak w Europie. Czytaj dalej »

Konferencja „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”

14 kwietnia 2014 · Kategoria: Konferencje ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z programem Międzynarodowej Konferencji „Naukowe i praktyczne aspekty Hodowli Koni w Europie” po­łą­czo­nej z Sesją Jubileuszową 45-​lecia pra­cy na­uko­wej prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-​Kamysza, któ­ra od­bę­dzie się 6 czerw­ca 2014 r. w Krakowie.

Walny Zjazd WBFSH

15 października 2013 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Przedstawiamy zdję­cia z do­rocz­ne­go spo­tka­nia Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych WBFSH, któ­re tym ra­zem od­by­ło się w Polsce. Przedstawiciele ksiąg stad­nych ko­ni spor­to­wych uczest­ni­czy­li w wy­kła­dach i warsz­ta­tach oraz w Walnym Zjeździe, pod­czas któ­re­go Jan Pedersen zo­stał po raz ósmy z rzę­du wy­bra­ny pre­zy­den­tem WBFSH. Czytaj dalej »

II Konferencja „Konie Pomorza”

4 września 2013 · Kategoria: Konferencje ·

Już za 3 ty­go­dnie od­bę­dzie się dłu­go ocze­ki­wa­na i nie­zmier­nie po­trzeb­na w świe­cie jeź­dziec­kim kon­fe­ren­cja „Konie Pomorza”. Udział w niej we­zmą m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Senator Łukasz Abgarowicz, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Promowania Finansowego KE Janusz Lewandowski oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniew Jaworski. Czy moż­na zwięk­szyć po­pu­lar­ność dys­cy­plin jeź­dziec­twa i wy­pro­mo­wać ko­nie pol­skiej ho­dow­li? Jak spra­wić, by jeź­dziec­two sta­ło się spor­tem na­ro­do­wym bę­dzie­my dys­ku­to­wać z ofi­cje­la­mi 27 wrze­śnia od godz. 11:00 w Kwidzynie. Czytaj dalej »

Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje ·

Informujemy, że Hodowca i Jeździec ob­jął pa­tro­na­tem me­dial­nym mię­dzy­na­ro­do­wą konferencję naukową „Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach” or­ga­ni­zo­wa­ną przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, po­łą­czo­ną z ob­cho­da­mi Jubileuszu 60-​lecia Wydziału.
Konferencja od­bę­dzie się w dniach 20-​21 czerw­ca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­rów ob­cho­dów 30-​lecia ho­dow­li ko­ni­ków pol­skich w Stadzie Ogierów w Sierakowie i kon­fe­ren­cji na­uko­wej pt.: „Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?” ser­decz­nie za­pra­sza­my do Sierakowa w dniach 23-​25 sierp­nia 2013 r.

Konie w Sejmie

18 grudnia 2012 · Kategoria: Konferencje ·

10 grud­nia br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej od­by­ła się kon­fe­ren­cja mię­dzy­na­ro­do­wa pt. „Konie dla pol­skiej go­spo­dar­ki, spor­tu i kul­tu­ry”. Inicjatorem kon­fe­ren­cji był Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa pod egi­dą po­sła Michała Szczerby oraz part­ne­rzy: Totalizator Sportowy, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz Polski Klub Wyścigów Konnych. Udział w Konferencji wzię­ło po­nad 300 osób, a pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li aż 12 te­ma­tów. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec