Kategoria: Konferencje

Kategoria: Rasa: Okres:

Konie w Sejmie

18 grudnia 2012 · Kategoria: Konferencje ·

10 grud­nia br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej od­by­ła się kon­fe­ren­cja mię­dzy­na­ro­do­wa pt. „Konie dla pol­skiej go­spo­dar­ki, spor­tu i kul­tu­ry”. Inicjatorem kon­fe­ren­cji był Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa pod egi­dą po­sła Michała Szczerby oraz part­ne­rzy: Totalizator Sportowy, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz Polski Klub Wyścigów Konnych. Udział w Konferencji wzię­ło po­nad 300 osób, a pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li aż 12 te­ma­tów. Czytaj dalej »

Konferencja Jubileuszowa w Sierakowie

26 września 2012 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia hi­po­lo­gicz­ne­go Pro Hipico Bono, Stada Ogierów w Sierakowie oraz Muzeum „Zamek Opalińskich”, ser­decz­nie za­pra­sza­my na kon­fe­ren­cję, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 29-​30 wrze­śnia 2012 r.  w Sierakowie. Więcej in­for­ma­cji tutaj

XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt

7 września 2012 · Kategoria: Konferencje ·

Przypominamy, że dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2012 r. w Warszawie od­bę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna po­świę­co­na cho­ro­bom źre­biąt, któ­rej or­ga­ni­za­to­ra­mi są: Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna. Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tematyką wykładów.

XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt

27 czerwca 2012 · Kategoria: Konferencje ·

Dnia 13 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt, której organizatorami są: Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wykładów. Czytaj dalej »

Przyszłość polskiej hodowli – polski koń czy polska konina?

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konferencje ·

Z ini­cja­ty­wy Stadnina Koni MOSZNA (ho­dow­cy pol­skich ko­ni spor­to­wych i wy­ści­go­wych, m.in. Randona, Waga czy Tiumena) we współ­pra­cy z Agencją MG Network dnia 17 kwiet­nia br. zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła w Klubie Olimpijczyka PKOl w Warszawie ar­cy­cie­ka­wa kon­fe­ren­cja pt. Przyszłość pol­skiej ho­dow­li – pol­ski koń czy pol­ska ko­ni­na? Kontrowersyjnie sfor­mu­ło­wa­ny te­mat miał za­dzia­łać in­try­gu­ją­co na me­dia po­za bran­żo­we i za­in­te­re­so­wać je pro­ble­ma­ty­ką pol­skiej ho­dow­li i prze­my­słu kon­ne­go. I cel zo­stał chy­ba osią­gnię­ty… Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona koniom zimnokrwistym

21 marca 2012 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

Organizatorzy kon­fe­ren­cji na­uko­wej pod ty­tu­łem: „Przyszłość ko­nia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” uprzej­mie in­for­mu­ją, że: Miejscem kon­fe­ren­cji w Grudziądzu bę­dzie Restauracja Leśniczówka, ul. Aleja Wigury 1 (w Parku Miejskim). Czytaj dalej »

Zmiany dotyczące konferencji naukowej: „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”

31 stycznia 2012 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

W na­wią­za­niu do komunikatu z dnia 19 grudnia 2011 r., Organizatorzy kon­fe­ren­cji na­uko­wej pod ty­tu­łem: „Przyszłość ko­nia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” uprzej­mie in­for­mu­ją, iż ma­jąc na uwa­dze ob­ni­że­nie jej kosz­tów, wpro­wa­dzi­li­śmy do jej or­ga­ni­za­cji na­stę­pu­ją­ce zmia­ny: Czytaj dalej »

Konferencja „Choroby aparatu ruchu koni sportowych”

13 stycznia 2012 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu OZHK w Łodzi za­pra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji w dniach 31.03. – 01.04 w Klubie Jeździeckim Zbyszko, skie­ro­wa­nej do ho­dow­ców, spor­tow­ców i en­tu­zja­stów jeź­dziec­twa, któ­rej te­ma­tem prze­wod­nim bę­dą scho­rze­nia or­to­pe­dycz­ne, któ­rych po­wsta­wa­nie zwią­za­ne jest z pod­ło­ża­mi sto­so­wa­ny­mi w tre­nin­gu koni.
Zgłoszenia przyj­mu­je OZHK Łódź.

Konferencja naukowa: „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”

19 grudnia 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, Stadnina Koni Nowe Jankowice, Agencja Nieruchomości Rolnych, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/​Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzej­mie za­pra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji na­uko­wej pod ty­tu­łem: „Przyszłość ko­nia zim­no­krwi­ste­go w Polsce”, któ­ra od­bę­dzie się Hotelu Energetyk (w Rudniku k.Grudziądza) oraz w SK Nowe Jankowice. Czytaj dalej »

Konferencja „Dobrostan koni”

26 października 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z programem konferencji za­ty­tu­ło­wa­nej „Dobrostan ko­ni”, or­ga­ni­zo­wa­nej przez Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa we Wrocławiu w dniach 03-04.12.2011 r.
Formularz zgło­sze­nio­wy moż­na po­brać tutaj.

Innowacyjność w produkcji zwierzęcej – oczekiwanie czy konieczność

19 maja 2011 · Kategoria: Konferencje ·

Instytut Zootechniki przy Państwowym Instytucie Badawczym, w dniach 13-​14 czerw­ca 2011 ro­ku, w ra­mach II Kongresu Nauk Rolniczych or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję pt. „Innowacyjność w pro­duk­cji zwie­rzę­cej – ocze­ki­wa­nie czy ko­niecz­ność”. Odbędzie się ona w sie­dzi­bie IZ PIB w Balicach przy ul. Krakowskiej 1.
Konferencja od­bę­dzie się pod pa­tro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego. któ­ry wy­gło­si rów­nież wy­kład pt. „Produkcja zwie­rzę­ca w świe­tle Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”.

LXXVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

13 maja 2011 · Kategoria: Konferencje ·

14-​16 wrze­śnia 2011 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od­bę­dzie się 76. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Jest to co­rocz­na i naj­więk­sza w kra­ju kon­fe­ren­cja śro­do­wi­ska zoo­tech­nicz­ne­go, na któ­rej moż­na spo­tkać wy­bit­nych przed­sta­wi­cie­li prak­ty­ki hodowlanej.
Wszelkie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce Zjazdu po­da­wa­ne są na stro­nie in­ter­ne­to­wej Poznańskiego Koła PTZ.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

26 kwietnia 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane ·

Dziekan i Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma­ją za­szczyt za­pro­sić na Międzynarodową Konferencję Naukową „Aktualne wy­zwa­nia na­uko­we w cho­wie i ho­dow­li zwie­rząt”, któ­ra od­bę­dzie się 17 czerw­ca 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.
Więcej in­for­ma­cji na te­mat kon­fe­ren­cji znaj­dą Państwo na stro­nie konferencje.whibz.ur.krakow.pl.

W Damskim Siodle

3 marca 2011 · Kategoria: Konferencje ·

Stowarzyszenie „W Damskim Siodle” oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa za­pra­sza­ją do uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cji pt. „Współczesna jaz­da dla dam” w dniu 9 kwiet­nia 2011 r. w Warszawie, w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Informacje na stro­nie www.wdamskimsiodle.org.

Konie trakeńskie i wielkopolskie w realiach XXI wieku

26 stycznia 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Olsztyńskie Koło PTZ oraz Sekcja Chowu i Hodowli Koni PTZ uprzej­mie za­pra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji na­uko­wej pod ty­tu­łem: „Konie tra­keń­skie i wiel­ko­pol­skie w re­aliach XXI wie­ku”, któ­ra od­bę­dzie się w Olsztynie-​Kortowie (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM), w dniach 14-​16 czerw­ca 2011 roku.

Konferencja w Jastrzębcu

17 lutego 2010 · Kategoria: Konferencje ·

Polski Związek Hodowców Koni oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu za­pra­sza­ją na se­mi­na­rium po­świę­co­ne pre­zen­ta­cji wy­ni­ków sza­co­wa­nia war­to­ści ho­dow­la­nej na pod­sta­wie prób dziel­no­ści ogie­rów w za­kła­dach tre­nin­go­wych oraz pre­zen­ta­cji wy­ni­ków ba­dań mło­dych ogie­rów i kla­czy w kie­run­ku osteochondrozy.
Seminarium od­bę­dzie się w dniu 19 mar­ca 2010 r. w sie­dzi­bie IGiHZ PAN w Jastrzębcu. Czytaj dalej »

Konferencja zaprzęgowa

11 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, Powożenie, Szkolenia ·

Komisja Powożenia PZJ za­pra­sza na kon­fe­ren­cję dys­cy­pli­ny, któ­ra tym ra­zem od­bę­dzie się w Stadninie Koni Racot w dniu 07.02.2010 (nie­dzie­la). Rozpoczęcie o go­dzi­nie 11:00.
W dniu po­prze­dza­ją­cym kon­fe­ren­cję, czy­li w so­bo­tę od­bę­dzie się szko­le­nie do­ty­czą­ce: za­sto­so­wa­nia na­tu­ral­nych me­tod pra­cy w tre­nin­gu ko­ni spor­to­wych oraz oce­ny sty­lu w dys­cy­pli­nie po­wo­że­nia. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec