Kategoria: Konferencje

Kategoria: Rasa: Okres:

Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje ·

Informujemy, że Hodowca i Jeździec objął patro­na­tem medial­nym mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję nauko­wą „Innowacyjność badań w naukach o zwie­rzę­tach” orga­ni­zo­wa­ną przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, połą­czo­ną z obcho­da­mi Jubileuszu 60-lecia Wydziału.
Konferencja odbę­dzie się w dniach 20-21 czerw­ca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów obcho­dów 30-lecia hodow­li koni­ków pol­skich w Stadzie Ogierów w Sierakowie i kon­fe­ren­cji nauko­wej pt.: „Teraźniejszość i przy­szłość koni­ków pol­skich?” ser­decz­nie zapra­sza­my do Sierakowa w dniach 23-25 sierp­nia 2013 r.

Konie w Sejmie

18 grudnia 2012 · Kategoria: Konferencje ·

10 grud­nia br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odby­ła się kon­fe­ren­cja mię­dzy­na­ro­do­wa pt. „Konie dla pol­skiej gospo­dar­ki, spor­tu i kul­tu­ry”. Inicjatorem kon­fe­ren­cji był Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa pod egi­dą posła Michała Szczerby oraz part­ne­rzy: Totalizator Sportowy, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz Polski Klub Wyścigów Konnych. Udział w Konferencji wzię­ło ponad 300 osób, a pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li aż 12 tema­tów. Czytaj dalej »

Konferencja Jubileuszowa w Sierakowie

26 września 2012 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia hipo­lo­gicz­ne­go Pro Hipico Bono, Stada Ogierów w Sierakowie oraz Muzeum „Zamek Opalińskich”, ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję, któ­ra odbę­dzie się w dniach 29-30 wrze­śnia 2012 r.  w Sierakowie. Więcej infor­ma­cji tutaj

XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt

7 września 2012 · Kategoria: Konferencje ·

Przypominamy, że dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2012 r. w Warszawie odbę­dzie się XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświę­co­na cho­ro­bom źre­biąt, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są: Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z tema­ty­ką wykła­dów.

XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt

27 czerwca 2012 · Kategoria: Konferencje ·

Dnia 13 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobom źrebiąt, której organizatorami są: Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wykładów. Czytaj dalej »

Przyszłość polskiej hodowli - polski koń czy polska konina?

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konferencje ·

Z ini­cja­ty­wy Stadnina Koni MOSZNA (hodow­cy pol­skich koni spor­to­wych i wyści­go­wych, m.in. Randona, Waga czy Tiumena) we współ­pra­cy z Agencją MG Network dnia 17 kwiet­nia br. zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła w Klubie Olimpijczyka PKOl w Warszawie arcy­cie­ka­wa kon­fe­ren­cja pt. Przyszłość pol­skiej hodow­li – pol­ski koń czy pol­ska koni­na? Kontrowersyjnie sfor­mu­ło­wa­ny temat miał zadzia­łać intry­gu­ją­co na media poza bran­żo­we i zain­te­re­so­wać je pro­ble­ma­ty­ką pol­skiej hodow­li i prze­my­słu kon­ne­go. I cel został chy­ba osią­gnię­ty… Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona koniom zimnokrwistym

21 marca 2012 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

Organizatorzy kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” uprzej­mie infor­mu­ją, że: Miejscem kon­fe­ren­cji w Grudziądzu będzie Restauracja Leśniczówka, ul. Aleja Wigury 1 (w Parku Miejskim). Czytaj dalej »

Zmiany dotyczące konferencji naukowej: „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”

31 stycznia 2012 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

W nawią­za­niu do komu­ni­ka­tu z dnia 19 grud­nia 2011 r., Organizatorzy kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce” uprzej­mie infor­mu­ją, iż mając na uwa­dze obni­że­nie jej kosz­tów, wpro­wa­dzi­li­śmy do jej orga­ni­za­cji nastę­pu­ją­ce zmia­ny: Czytaj dalej »

Konferencja „Choroby aparatu ruchu koni sportowych”

13 stycznia 2012 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu OZHK w Łodzi zapra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji w dniach 31.03. - 01.04 w Klubie Jeździeckim Zbyszko, skie­ro­wa­nej do hodow­ców, spor­tow­ców i entu­zja­stów jeź­dziec­twa, któ­rej tema­tem prze­wod­nim będą scho­rze­nia orto­pe­dycz­ne, któ­rych powsta­wa­nie zwią­za­ne jest z pod­ło­ża­mi sto­so­wa­ny­mi w tre­nin­gu koni.
Zgłoszenia przyj­mu­je OZHK Łódź.

Konferencja naukowa: „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”

19 grudnia 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, Stadnina Koni Nowe Jankowice, Agencja Nieruchomości Rolnych, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Przyszłość konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce”, któ­ra odbę­dzie się Hotelu Energetyk (w Rudniku k.Grudziądza) oraz w SK Nowe Jankowice. Czytaj dalej »

Konferencja „Dobrostan koni”

26 października 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem kon­fe­ren­cji zaty­tu­ło­wa­nej „Dobrostan koni”, orga­ni­zo­wa­nej przez Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa we Wrocławiu w dniach 03-04.12.2011 r.
Formularz zgło­sze­nio­wy moż­na pobrać tutaj.

Innowacyjność w produkcji zwierzęcej - oczekiwanie czy konieczność

19 maja 2011 · Kategoria: Konferencje ·

Instytut Zootechniki przy Państwowym Instytucie Badawczym, w dniach 13-14 czerw­ca 2011 roku, w ramach II Kongresu Nauk Rolniczych orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję pt. „Innowacyjność w pro­duk­cji zwie­rzę­cej - ocze­ki­wa­nie czy koniecz­ność”. Odbędzie się ona w sie­dzi­bie IZ PIB w Balicach przy ul. Krakowskiej 1.
Konferencja odbę­dzie się pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego. któ­ry wygło­si rów­nież wykład pt. „Produkcja zwie­rzę­ca w świe­tle Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”.

LXXVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

13 maja 2011 · Kategoria: Konferencje ·

14-16 wrze­śnia 2011 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbę­dzie się 76. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Jest to corocz­na i naj­więk­sza w kra­ju kon­fe­ren­cja śro­do­wi­ska zoo­tech­nicz­ne­go, na któ­rej moż­na spo­tkać wybit­nych przed­sta­wi­cie­li prak­ty­ki hodow­la­nej.
Wszelkie infor­ma­cje doty­czą­ce Zjazdu poda­wa­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej Poznańskiego Koła PTZ.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

26 kwietnia 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane ·

Dziekan i Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mają zaszczyt zapro­sić na Międzynarodową Konferencję Naukową „Aktualne wyzwa­nia nauko­we w cho­wie i hodow­li zwie­rząt”, któ­ra odbę­dzie się 17 czerw­ca 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.
Więcej infor­ma­cji na temat kon­fe­ren­cji znaj­dą Państwo na stro­nie konferencje.whibz.ur.krakow.pl.

W Damskim Siodle

3 marca 2011 · Kategoria: Konferencje ·

Stowarzyszenie „W Damskim Siodle” oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa zapra­sza­ją do uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cji pt. „Współczesna jaz­da dla dam” w dniu 9 kwiet­nia 2011 r. w Warszawie, w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Informacje na stro­nie www.wdamskimsiodle.org.

Konie trakeńskie i wielkopolskie w realiach XXI wieku

26 stycznia 2011 · Kategoria: Konferencje, Sprawy hodowlane · Rasa:

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Olsztyńskie Koło PTZ oraz Sekcja Chowu i Hodowli Koni PTZ uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Konie tra­keń­skie i wiel­ko­pol­skie w realiach XXI wie­ku”, któ­ra odbę­dzie się w Olsztynie-Kortowie (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM), w dniach 14-16 czerw­ca 2011 roku.

Konferencja w Jastrzębcu

17 lutego 2010 · Kategoria: Konferencje ·

Polski Związek Hodowców Koni oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu zapra­sza­ją na semi­na­rium poświę­co­ne pre­zen­ta­cji wyni­ków sza­co­wa­nia war­to­ści hodow­la­nej na pod­sta­wie prób dziel­no­ści ogie­rów w zakła­dach tre­nin­go­wych oraz pre­zen­ta­cji wyni­ków badań mło­dych ogie­rów i kla­czy w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy.
Seminarium odbę­dzie się w dniu 19 mar­ca 2010 r. w sie­dzi­bie IGiHZ PAN w Jastrzębcu. Czytaj dalej »

Konferencja zaprzęgowa

11 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, Powożenie, Szkolenia ·

Komisja Powożenia PZJ zapra­sza na kon­fe­ren­cję dys­cy­pli­ny, któ­ra tym razem odbę­dzie się w Stadninie Koni Racot w dniu 07.02.2010 (nie­dzie­la). Rozpoczęcie o godzi­nie 11:00.
W dniu poprze­dza­ją­cym kon­fe­ren­cję, czy­li w sobo­tę odbę­dzie się szko­le­nie doty­czą­ce: zasto­so­wa­nia natu­ral­nych metod pra­cy w tre­nin­gu koni spor­to­wych oraz oce­ny sty­lu w dys­cy­pli­nie powo­że­nia. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec